KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

08.04.2021 - 14:17
KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
19/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
22/03/2021
Saati
10:00
Adresi
Barbaros Mh. Begonya Sk. N 9/A Ataşehir İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi. 2. Toplantı başkanlığına tutanakları hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi. 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 4. Mali tabloların ve 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi. 6. 2020 faaliyet dönemi karının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli ve dağıtımı hakkında karar alınması. 7. 2021 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi. 8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi. 9. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması. 10.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kendi lehine tahakkuk eden kar payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapmaları hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi 11.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi 12.Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasının müzakeresi 13.Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündem 1 - Toplantı Başkanlığına Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın, Yazman olarak Emre YEŞİLKAYA'nın Oy Toplayıcı olarak Yalçın GÜDÜL'ün seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı'nın önerisi ile Atatürk, Şehitler ve ebediyete intikal eden Banka çalışanlarının ruhları için bir dakikalık saygı duruşu yapıldıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi. Gündem 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Gündem 3 - 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylama sunuldu. Kabul edildi. 2020 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti Mali İşler Direktörü Sayın Mesut AK tarafından okundu, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı. Gündem 4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı Mali (Finansal) Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylama sunuldu. Kabul edildi. 2020 yılına ilişkin mali (finansal) tabloların özeti Mali İşler Direktörü Mesut AK tarafından okundu, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve mali (finansal) tablolar katılanların oybirliği ile onaylandı. Şirketin 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Temsilcisi Sayın Samet ÖZGİRÇEK tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündem 5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın, Abdullah Erdem CANTİMUR'un, Prof. Dr. Murat BALCI'nın, Nevzat BAYRAKTAR'ın, Mustafa GÜLEN'in, Prof. Dr. Mehmet ERSOY'un, Kazim ŞİMŞEK'in, Mehmet Ali KAHRAMAN'ın, Mehmet Nuri YAZICI'nın ve Cengiz SİNANOĞLU'nun ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Gündem 6 - 2020 yılı dönem karının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun 01.03.2021 tarihli ve 78 numaralı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Müzakere sonucunda yıllık dönem karının 89.914.122,34 TL olarak hesaplandığı görüldü. Buna göre: 89.914.122,34 TL'nin % 5'i oranında 4.495.706,12 TL Birinci Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, % 5'i oranında 4.495.706,12 TL Fevkalade Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Kalan 80.922.710,10 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Banka Esas Sözleşmesinin 29. maddesi uyarınca, yıllık net dönem karının % 9'u personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olmak üzere 2020 yılında gider yazılan 7.816.000,00 TL tutarındaki temettü ikramiyesinin personele dağıtılması için gerekli hesaba yatırılması ve Genel Kurul'un yapılmasına müteakip Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte Personele ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Gündem 7 - Yönetim Kurulu'nun 28.12.2020 tarihli ve 723 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Bankanın 2021 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ile çalışılmasına, seçilen firma ile sözleşme akdedilmesi, fiyat ve sair sözleşme şartlarının belirlenmesi, işin gerektirdiği bilcümle muamelelerin ikmali için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Tam Unvanı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Adresi Eski Büyükdere Cd. Orjin Maslak N27 Maslak Sarıyer / İstanbul KGK Sicil Numarası BDK/2013/035 Ticaret Sicil Numarası 479920 Vergi Dairesi Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Vergi Numarası 435 030 3260 MERSİS Numarası **************** Gündem 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Toplantı Başkanı tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda hâlihazırda görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona ermesine, toplantıda hazır bulunarak Yönetim Kurulu Üyesi adaylıklarını sözlü olarak beyan eden 359******30 T.C. kimlik numaralı Mehmet Emin BİRPINAR'ın 265******72 T.C. kimlik numaralı Abdullah Erdem CANTİMUR'un 465******24 T.C. kimlik numaralı Murat BALCI'nın 404******54 T.C. kimlik numaralı Nevzat BAYRAKTAR'ın 236******08 T.C. kimlik numaralı Mehmet Nuri YAZICI'nın 153******92 T.C. kimlik numaralı Mehmet Ali KAHRAMAN'ın Toplantıda hazır bulunmayarak Yönetim Kurulu adaylıklarını yazılı olarak beyan eden 125******20 T.C. kimlik numaralı Mustafa GÜLEN'in Üç yıl süreyle seçilmesine Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının kişi başı aylık net 18.000 (onsekizbin) TL olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net ücretin, diğer personelin aylık net ücret sayısı kadar ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden ücret alması nedeniyle yıllık beyanname verilmesinden doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Banka tarafından karşılanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. Gündem 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi müzakere edildi. Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili izinlerin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi Gündem 10 -Yönetim Kurulu'nun 01.03.2021 tarihli ve 76 numaralı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'nin kendi lehine tahakkuk eden kar payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Gündem 11 - Yönetim Kurulu'nun 01.03.2021 tarihli ve 76 numaralı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin faaliyete yeni başlamış olması nedeniyle fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Gündem 12 - Yönetim Kurulu'nun 01.03.2021 tarihli ve 76 numaralı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi tarafından ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Gündem 13 - Toplantı Başkanlığı ve Hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2021 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi. (22.03.2021) Emlak Katılım Bankası A.Ş. 2020 yılı olağan genel kurulu 22/03/2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Genel Kurul tescili 07/04/2021 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurula ilişkin tutanak ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
06/04/2021
Açıklamalar

T.C. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin 22/03/2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Kararlar, 06/04/2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925055


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.