KAP ***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:29
KAP ***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
55.000 -6.317 -454 15.562 25.324 89.115
Yeni Bakiye
55.000 -6.317 -454 15.562 25.324 89.115
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.238 17.238
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
25 25
Kar Dağıtımı
-1.337 -3.911 -5.248
Dağıtılan Temettü
-5.248 -5.248
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.085 -2.085
Diğer
-3.422 3.422
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000 -6.317 429 14.225 21.413 17.238 101.130
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
55.000 -6.317 -429 14.225 38.652 0 101.131
Yeni Bakiye
55.000 -6.317 -429 14.225 38.652 101.131
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-384 16.992 16.608
Kar Dağıtımı
862 -862
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
862 -862
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000 -6.317 -813 15.087 37.790 16.992 117.739


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20 86.070 85.033
FAKTORİNG GELİRLERİ
86.070 85.033
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
77.589 76.351
İskontolu
66.573 64.392
Diğer
11.016 11.959
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.481 8.682
İskontolu
7.038 7.834
Diğer
1.443 848
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-42.672 -46.725
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-29.455 -24.154
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-145 -8
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-10.600 -20.322
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.472 -2.241
BRÜT KAR (ZARAR)
43.398 38.308
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -20.126 -17.422
Personel Giderleri
-13.506 -10.520
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-68 -343
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-5.118 -5.802
Diğer
-1.434 -757
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
23.272 20.886
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 2.196 6.328
Bankalardan Alınan Faizler
867 1.975
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 524
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
321 2.856
Diğer
1.008 973
KARŞILIK GİDERLERİ
-2.916 -3.034
Özel Karşılıklar
-2.916 -3.034
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -350 -1.851
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-350 -1.851
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
22.202 22.329
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.202 22.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
13 -5.210 -5.091
Cari Vergi Karşılığı
-5.570 -2.665
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -2.426
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
360 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
16.992 17.238
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
16.992 17.238
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.992 17.238
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
31.071 18.452
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
81.000 71.746
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-44.513 -43.333
Alınan Temettüler
0 524
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.650 8.682
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.207 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
270 373
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.736 -11.489
Ödenen Vergiler
-1.035 -2.426
Diğer
-1.772 -5.625
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.814 95.533
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-100.244 135.075
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.011 1.003
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-820 918
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.800 -39
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
88.649 -39.390
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.812 -2.034
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
22.257 113.985
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6.7.8 -12.583 -5.169
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
79 44
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-314 5.184
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-12.818 59
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
135.808 42.448
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-152.608 -146.698
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -5.248
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
-350 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-17.150 -109.498
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 2
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.711 4.548
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.877 6.329
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.166 10.877


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.992 17.238
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-384 25
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-384 25
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -480 31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
96 -6
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.608 17.263


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 3.156 10 3.166 10.874 9 10.883
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 314.389 0 314.389 214.129 0 214.129
Faktoring Alacakları
311.220 0 311.220 211.741 0 211.741
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
251.956 0 251.956 176.620 176.620
Diğer Faktoring Alacakları
59.264 0 59.264 35.121 35.121
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 25.541 0 25.541 27.202 0 27.202
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -22.372 0 -22.372 -24.814 0 -24.814
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 16.518 0 16.518 5.290 0 5.290
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 542 0 542 228 0 228
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 6.835 0 6.835 6.379 0 6.379
DİĞER AKTİFLER
10 4.470 14 4.484 4.230 24 4.254
ARA TOPLAM
345.910 24 345.934 241.130 33 241.163
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
6 330 0 330 330 0 330
Satış Amaçlı
330 0 330 330 0 330
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
346.240 24 346.264 241.460 33 241.493
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
7 163.249 0 163.249 92.924 0 92.924
FAKTORİNG BORÇLARI
5 619 0 619 1.439 0 1.439
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
8 1.800 0 1.800 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
9 59.249 0 59.249 42.766 0 42.766
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
2.174 0 2.174 1.681 0 1.681
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14 1.887 0 1.887 1.394 0 1.394
Diğer Karşılıklar
287 0 287 287 0 287
CARİ VERGİ BORCU
13 0 0 0 1.037 0 1.037
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
13 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 1.419 15 1.434 503 13 516
ARA TOPLAM
228.510 15 228.525 140.350 13 140.363
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 117.739 0 117.739 101.130 0 101.130
Ödenmiş Sermaye
55.000 0 55.000 55.000 0 55.000
Sermaye Yedekleri
-6.317 0 -6.317 -6.317 0 -6.317
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-6.317 0 -6.317 -6.317 0 -6.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-813 0 -813 -429 0 -429
Kar Yedekleri
15.087 0 15.087 14.225 0 14.225
Yasal Yedekler
19 13.506 0 13.506 12.644 0 12.644
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
1.581 0 1.581 1.581 0 1.581
Kar veya Zarar
54.782 0 54.782 38.651 0 38.651
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
37.790 0 37.790 21.413 0 21.413
Dönem Net Kâr veya Zararı
16.992 0 16.992 17.238 0 17.238
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
346.249 15 346.264 241.480 13 241.493


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5.929 474 6.403 7.249 424 7.673
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
93.836 2.103 95.939 94.856 1.869 96.725
ALINAN TEMİNATLAR
24 3.046.374 59 3.046.433 3.002.390 53 3.002.443
VERİLEN TEMİNATLAR
72.190 0 72.190 58.282 0 58.282
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
362.721 564 363.285 270.913 502 271.415
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.581.050 3.200 3.584.250 3.433.690 2.848 3.436.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823462


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.