" />

KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

23.03.2022 - 14:12
KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Şirket Yönetim Kurulunun 23.03.2022 tarihli ve 2022-06 sayılı kararı dahilinde
1-    Şirketimizin merkez adresinin Şirket yönetim kurulunun 12.10.2020 tarihli 2020-19 sayılı kararla değişmesi nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 4'üncü maddesinin değiştirilmesi,
2-    Şirketimizin tahsisli sermaye artışı ile beraber çıkarılmış sermayesinin artması çerçevesinde
·         Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının süresinin 2023 yılı sonunda bitecek olması    nedeniyle yeni bir 5 yıllık süre (2022-2026) için izin alınması,
·         Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının çıkarılmış sermayemizin 5 katından fazla olmamak koşuluyla 45.000.000-TL (Kırkbeşmilyon) olarak belirlenmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi,
3-    SPK ‘nun isteği üzerine Şirket esas sözleşmesinin TTK 360. Maddesine uyumlu hale getirilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin 8'ncı maddesinin değiştirilmesi için,
Şirket Esas Sözleşmesi 4, 6 ve 8. Maddelerinin, Genel Kurul'dan yetki alınarak, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve bu çerçevede gerekli yasal işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.         
Esas Sözleşme tadili konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin sürecinin tamamlanması akabinde Esas Sözleşme tadili yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ
 
    MEVCUT METİN
    TASLAK  METİN

                  MERKEZ VE  ŞUBELER
 
Madde 4- Şirket'in  Merkezi İzmir ili Şehitler Caddesi 1508 Sokak N4 35230 Alsancak'  tır.
 
 
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil  ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili  bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş  adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş  adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil  ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
 
Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim  Kurulu kararı ile uygun göreceği yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka  şubeler de açabilir.
                    MERKEZ VE  ŞUBELER
 
Madde 4- Şirket'in  Merkezi İzmir ili İsmet Kaptan  Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza N10/11 Konak' tır.
 
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil  ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili  bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş  adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş  adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil  ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
 
Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim  Kurulu kararı ile uygun göreceği yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka  şubeler de açabilir.
 

                    SERMAYE VE  PAYLAR
 
Madde  6-  Şirket, Sermaye Piyasası  Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve  16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket' in  kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.-TL   (Otuzbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası  itibari kıymette 35.000.000   (Otuzbeşmilyon)  adet paya  bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları  çerçevesinde kayden izlenir.
 
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 9.284.470.-TL  (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtyüzyetmiş) Türk Lirası olup, söz konusu  çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye  beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A  grubu 8.734.470 (Sekizmilyonyediyüzotuzdörtbindörtyüzyetmiş) adet B grubu  olmak üzere toplam 9.284.470  (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtyüzyetmiş)   adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline  yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine  kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihtiva eder. Sermaye artırımlarında, Yönetim  Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı  kullanır.
 
Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye  Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak  gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek  çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya,  pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya  imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar  almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama  yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı  izni, 2019-2023 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2023 yılı  sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023  yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için   daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası  Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni  bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması  durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
                      SERMAYE VE  PAYLAR
 
Madde  6-  Şirket, Sermaye Piyasası  Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve  16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı  sermaye tavanı 45.000.000.-TL  (Kırkbeşmilyon) Türk Lirası olup,  her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 45.000.000  (Kırkbeşmilyon)  adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil  eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
 
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 9.284.470.-TL  (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtyüzyetmiş) Türk Lirası olup, söz konusu  çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye  beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A  grubu 8.734.470 (Sekizmilyonyediyüzotuzdörtbindörtyüzyetmiş) adet B grubu  olmak üzere toplam 9.284.470 (Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtyüzyetmiş)  adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama,  B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu  kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihtiva eder. Sermaye  artırımlarında, Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi  grubundan rüçhan hakkı kullanır.
 
Yönetim Kurulu, 2022-2026  yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat  hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B  grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde  pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması  konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte  karar  almaya yetkilidir. Yeni pay alma  kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde  kullanılamaz.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı  izni, 2022-2026 yılları (5  yıl) için geçerlidir. 2026  yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim  Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen  tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak  suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki  alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu  kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
 

                          YÖNETİM  KURULU ÜYELERİ VE SÜRESİ
 
Madde 8- Şirket'in  işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine  göre pay sahipleri arasından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden  oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
 
Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet  Yönetim Kurulu üyesi beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet  Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından  seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay  sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
 
Yönetim  Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı  zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
 
Yönetim  Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi  sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin  herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret  Kanunu'nda ve işbu esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi  geçici olarak seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen  üye eski üyenin görev süresini tamamlar.
 
Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu  tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen sayıda Bağımsız Yönetim  Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve  niteliklerinde de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerindeki  düzenlemelerine uyulur.
 
                      YÖNETİM  KURULU ÜYELERİ VE SÜRESİ
 
Madde 8- Şirket'in  işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine  göre pay sahipleri arasından seçilecek beş  üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
 
Üyelerden ikisi, A grubu pay  sahipleri tarafından önerilecek adaylar arasından genel kurulca seçilir.
 
Yönetim  Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı  zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim  Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler,  Azledilmiş  olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.  A  Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan  herhangi bir sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri, yeni bir  Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı  TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve takip eden ilk Genel Kurul'un onayına  sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Böylece  seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.
Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu  tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen sayıda Bağımsız Yönetim  Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve  niteliklerinde de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerindeki  düzenlemelerine uyulur.

      
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012266


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.035 Değişim: -0,50% Hacim : 90.925 Mio.TL Son veri saati : 17:40
Düşük 11.016 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8490 Değişim: 0,00%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6871 Değişim: 0,01%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7396
Açılış: 35,6848
2.561,74 Değişim: 0,65%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.564,67
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.