KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

26.02.2021 - 18:57
KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Şirket yatırımcı konferansı veya toplantısı düzenlememiş olmakla birlikte, yıl içerisinde 16 pay sahibi ile görüşülmüştür.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844780
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823679
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/bagis-politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758241
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
"Anasözleşme Madde.15 https://www.egeseramik.com/dosya/95f4e26237..pdf "
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul'a Pay Sahipleri ve Temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Komite Üyeleri, Şirket Denetçisi ve toplantı hazırlıklarından sorumlu Şirket personeli katılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 60,92
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/kar-dagitim-politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
11/06/2020 0 % 69,97 % 4,92 % 65,05 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar 17.madde 49 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850676


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Kurumsal Yönetim Komite Tüzüğü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Aday Gösterme Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Ücret Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, Finansal Durum, Üretim, Satışlar, Finansal Tablolar ve Dipnotları, 2020 Yılı Karının Dağıtım Önerisi
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri / Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
-Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, Yönetim Organı Üyerleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 7 6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 33,33 6 6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 33,33 6 6
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - % 100 % 33,33 1 1
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - % 100 % 33,33 1 1


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Ocak 2021
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
"Başkan : Murat POLAT (İcracı Olmayan Üye) Başkan Vekili : İbrahim Fikret POLAT (İcracı Olmayan Üye) Üye: Nilgün AYTEKİN (İcracı Olmayan Üye) Üye: Göksen YEDİGÜLLER (İcracı Üye) Bağımsız Üye : Dilek NAM (Bağımsız Üye) Bağımsız Üye : Tuba TARLAN (Bağımsız Üye)"
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
7
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, 1) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler, Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü, 2) Yönetim Kurulu, Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı
Yönetim Kurulu Başkanı : Murat POLAT (İcracı Olmayan Üye)
İcra başkanı / genel müdürün adı
Merter SAVAŞ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yazılı bir politikamız olmamasına rağmen 2020 yılı Yönetim Kurulu kadın üye oranımız %50 olarak gerçekleşmiştir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
3 - %50
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
MURAT POLAT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/04/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İBRAHİM FİKRET POLAT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
NİLGÜN AYTEKİN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/06/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
GÖKSEN YEDİGÜLLER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/06/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
TUBA TARLAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844780 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
DİLEK NAM İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 05/05/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844780 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatirimci İliskileri/Personel Tazminat Politikasi
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
5
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İdari İşler ve İnsan Kaynakları Yetkilileri
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
-
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Sendika (Çimse-İş)
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kurumsal Yönetim Komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme planlaması çalışmalarını gözetmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri / Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.egeseramik.com/kurumsal/insan-kaynaklari
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ege Seramik A.Ş. Etik Değerlerimiz
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, Menfaat Sahipleri, Etik Kurallar, Bilgi Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ege Seramik A.Ş. Etik Değerlerimiz, Sorumluluklarımız başlığı altında genel tavır benimsenmiştir.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri / Esas Sözleşme, Esas Sözleşme Kronolojisi, Ortaklık Yapısı, Onursal Başkan, Yönetim Kurulu, Finansal Bilgiler, Finansal Raporlar, Yıllık Faaliyet Raporları, Genel Kurullar, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim, Bilgilendirme Politikası,Ücret Politikası,Kar Dağıtım Politikası,Bağış Politikası,Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası,Personel Tazminat Politikası,Komiteler
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
"Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi "
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe, İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/Genel Kurullar
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2020 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/4.Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2020 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/4.Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri,Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Önemli bir mevzuat değişikliği olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Finansal Raporlar / 2020 4.Dönem Finansal Raporlar / Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar-Karşılıklar Koşullu Varlık ve Borçlar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Çıkar çatışması bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bu kapsamda bir karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler, Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, 17.Menfaat Sahipleri, Sosyal Sorumluluk Politikamız


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
26
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7-10 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2020 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/4.Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı İlişkileri / Komiteler)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Dilek NAM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - İbrahim Fikret POLAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Aysel HATİPOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Dilek NAM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Tuba TARLAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Dilek NAM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - İbrahim Fikret POLAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Aysel HATİPOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - Dilek NAM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - İbrahim Fikret POLAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - Aysel HATİPOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Dilek NAM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - İbrahim Fikret POLAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Aysel HATİPOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913532


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,00% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,2223 Değişim: -0,01%
Düşük 32,1692 29.05.2024 Yüksek 32,2646
Açılış: 32,2257
34,9766 Değişim: -0,11%
Düşük 34,9165 29.05.2024 Yüksek 35,0423
Açılış: 35,0157
2.443,39 Değişim: -0,15%
Düşük 2.438,62 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.