KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.08.2020 - 17:38
KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan genel kurul toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 28.07.2020
Genel Kurul Tarihi 28.08.2020
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340,Gayrettepe, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun ve özellikle "görüş verilmekten imtina edilen hususların" okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması, Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına veya Sermayenin tamamlanmasına veya Sermayenin artırılmasına, atılacak adımlar iyileştirici çözümler hususun görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - Şirketin 2019 finansal tablolarını denetlemekle yükümlü olan Abaküs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılı finansal tabloları ile ilgili olarak "Görüş Bildirmekten Kaçınması" nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 403/5 madde hükmü ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula sunumu, bu kapsamda Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla, mevcut 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2019 yılı sonunda dolduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000TL olarak ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile güncellenmesi , Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-Tadil Tasarısı)
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
14 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - 2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Dilek ve Temenniler,
19 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EGCYO 2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EGCYO 2019 Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 egcyo_kayıtlı sermaye tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi("Şirket")'nin 28 Temmuz 2020 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Ağustos 2020 tarihinde saat 11:30'da Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340, Gayrettepe, İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.08.2020 tarih ve 56940814 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN ‘in katılımı ile toplandı.
Toplantıya ait çağrının kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Temmuz 2020 tarih ve 10129 sayılı nüshasının 545. ve 546. sayfalarında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Oğuz AYDEMİR ve Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ'nin huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı
Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 22.000.000 adet paydan oluşan 22.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 5.262,605TL tutarında adet A Grubu asaleten ve 692,318TL tutarındaki B grubu pay asaleten 225.000 adet B grubu pay vekaleten olmak üzere toplam 230.954,923-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği, görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.
1.Şirket esas sözleşmesinin 20. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığını yürütür. Şirket esas sözleşme 20. Maddesi gereğince toplantı başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Tan EGELİ tarafından yürütülecektir.Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL'ü görevlendirdi.
2.Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.
Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit etti.
3.Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Tan EGELİ tarafından teklif olundu, okunmuş sayılması oya sunuldu, oybirliğiyle okunmamasına karar verildi. Yapılan müzakere sonucunda 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2019 yılına ilişkin düzenlenen bağımsız denetçi raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.
4.Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Tan EGELİ tarafından teklif olundu ve okunmuş sayılması oya sunuldu, oybirliğiyle okunmamasına karar verildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2019 hesap dönemine ait Bağımsız denetim raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesi gereğince yeni seçilecek yönetim kurulu tarafından altı ay içerisinde 2019 yılı için tekrar denetim raporu hazırlatılarak genel kurula sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.
5.Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması Tan EGELİ tarafından teklif olundu ve okunmuş sayılması oya sunuldu, oybirliğiyle okunmamasına karar verildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2019 yılına ilişkin düzenlenen bağımsız denetçi raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.
6.Yıl içinde boşalan bir yönetim kurulu üyelikleri bulunmadığından madde görüşülmeden geçilmiştir.
7.2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına ilişkin oylamanın 2019 hesap dönemine ait Bağımsız denetim raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
8.Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının 2019 hesap dönemine ait Bağımsız denetim raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço), sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ( Tebliğ) çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunuldu, Şirket ortağı Tan EGELİ ilgili Tebliği'in 7. maddesi " Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde, toplantıya çağrılan genel kurul
a) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına,
b) Sermayenin tamamlanmasına,
c) Sermayenin artırılmasına,
karar verebilir. "denildiğini, Tebliğ 7-(1)- c gereğince sermaye artırımı yapılmasının oylanmasını teklif etti.
Tebliğ 7-(1)-c gereğince sermaye artırımı yapılması için yönetim kuruluna bu konuda yetki verilmesine, oy birliği ile kabul edildi.
10.Şirketin 2019 finansal tablolarını denetlemekle yükümlü olan Abaküs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılı finansal tabloları ile ilgili olarak "Görüş Bildirmekten İmtina Etmesi" nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 403/5 madde hükmü ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula sunumu, bu kapsamda Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. A grubu imtiyazlı pay sahibi Tan EGELİ tarafından yönetim kurulu görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesi, Tan EGELİ, EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş., EGC TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. ve EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş.'nin aday olması teklif edildi. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adayı olduklarından tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişi temsilcilere ilişkin noterden onaylı Yönetim Kurulu kararları ve gerçek kişi temsilcilere ilişkin görev kabul beyanları sunuldu.
Yönetim Kurulu tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi raporunda önerildiği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Sn. Mehmet Cemal TÜKEL ve Sn. İlker CANÖZER'in yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeniden "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiş ve seçilmesi halinde muvafakat beyanı gönderen MEHMET CEMAL TÜKEL ve toplantıda hazır bulunan İlker CANÖZER bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday olmuştur.
Tan EGELİ ( TC Kimlik No: ……), EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş.( Ticaret Sicil No: İstanbul ……. ) EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş.( Ticaret Sicil No: İstanbul ………) ve EGC TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Ticaret Sicil No: İstanbul …….. (EGC TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Birleşme nedeniyle infisah olmuş olup Devralan Firma Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş. Ticaret Sicil No: …….. Birleşme ile ilgili tescil evrakı ek olarak sunulmuştur) ve yönetim kurulu üyesi olarak, Mehmet Cemal TÜKEL(T.C. Kimlik No: ………...) ve İlker CANÖZER( T.C. Kimlik No: ……… ) 'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
Yönetim kurulu üyeliğine atanan EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş adına hareket etmek üzere, T.C.uyruklu, ……. T.C. Kimlik no'lu, ……… adresinde ikamet eden Ebru EGELİ bildirilmiştir.
Yönetim kurulu üyeliğine atanan EGC TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. ( Birleşme nedeniyle Devralan Şirket: EGELİ & CO FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.) adına hareket etmek üzere, T.C.uyruklu, ……… T.C. Kimlik no'lu, ………. adresinde ikamet eden Güldem ATABAY bildirilmiştir.
Yönetim kurulu üyeliğine atanan EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş adına hareket etmek üzere, T.C.uyruklu, ……… T.C. Kimlik no'lu, ………. adresinde ikamet eden Uğur ÖZKAN billdirilmiştir
2019 denetim raporunda görüş bildirmekten kaçınılması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince TTK 403/5 göre yeni yönetim kurulu altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatır ve bunları denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunar, Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince denetleme raporunun yaptırılması, denetim şirketinin seçimi , sözleşme yapılması ve ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
11.Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Ersoy ÇOBAN tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine yıllık net 24.000TL( aylık net 2.000TL) net huzur hakkı ödenmesine, başka isim altında ödeme yapılmamasını teklif edildi ve Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine yıllık net 24.000TL( aylık net 2.000TL) net huzur hakkı ödenmesine, başka isim altında ödeme yapılmamasına oy birliği karar verildi.
12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.07.2020 tarih ve E-12233903-345.08-7479 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 10.08.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00056448247 sayılı izinleri uyarınca, kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları için 100.000.000 (yüzmilyon) TL olarak belirlenmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'nci maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onay verdiği ekteki şekli ile tadil edilmesi, oybirliğiyle kabul edilmiştir.
13.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 106688 Ticaret Sicil No, 0011005544500016 mersis no ile kayıtlı Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2873. Cadde Anchor İş Merkezi No:3 A/9 Çankaya/ANKARA adresinde mukim, Ankara Seğmenler V.D. 110055445 vergi nolu Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
14.2019 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. Tan EGELİ tarafından öneri sunuldu, öneriye göre 2020 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 20.000-TL bağış üst sınırı belirlenmesi hususunu oy birliği ile karar verildi onaylandı.
15.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2019 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
17.2019 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
18.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
19.Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşülmedi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EGCYO Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 EGCYO Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve ekleri ile hazır bulunanlar listesi ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871624


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4600 Değişim: -0,35%
Düşük 13,4414 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2412 Değişim: -0,39%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
797,37 Değişim: -0,39%
Düşük 796,92 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.