KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.07.2018 - 16:45
KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.06.2018
Genel Kurul Tarihi 26.07.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.07.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
4 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu 363. maddesine göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
11 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 2017 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler,
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EGCYO Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EGCYO GK Davet Gündem Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi("Şirket")'nin 22 Haziran 2018 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 10:00'da Dedeman Istanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.07.2018 tarih ve 36135190 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI 'nın katılımı ile toplandı.
Toplantıya ait çağrının kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 Temmuz 2018 tarih ve 9611 sayılı nüshasının 670. ve 671. sayfasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Bura EVCİ ve Yönetim Kurulu Üyesi Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN'ın ve huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.
Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 22.000.000 adet paydan oluşan 22.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 5.262,605 adet 5.262,605-TL A Grubu pay asaleten ve 183,318 adet 183,318-TL B grubu pay asaleten olmak üzere toplam 5.445,923-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği, 22 Haziran 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının nisap sağlanmaması nedeniyle ertelenmesi üzerine toplantı yapıldığından, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun 2.kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi Ersoy ÇOBAN toplantı başkanlığına seçilmeyi teklif etti. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
1. Toplantı Başkanı Ersoy ÇOBAN tarafından Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu.Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit etti.
3. Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oybirliğiyle onaylandı.
4. Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu özet olarak okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oybirliğiyle onaylandı.
5. Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yıl içinde TTK madde 363'e göre atama olmadığından, bu maddenin onaya sunulmasına gerek olmamıştır.
7. 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. 2017 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde,
İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2017 yılı faaliyetlerinden (- ) 10.739.016-TL(Vergi Usul Kanununa göre ise (-)99.337-TL) zarar edilmesi nedeniyle, kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Sadece bağımsız üyeler Ahmet Berker ARGUN ve Mehmet Cemal TÜKEL'e 2018 yılı içerisindeki görevleri süresince aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer yönetim kurulu üyelerine ise huzur hakkı, ücret ve sair bir ödemede bulunulmamasına oy birliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 965842 Ticaret sicil no, 0011057451500010 mersis no ile kayıtlı Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı Plaza Yakuplu No:131 Kat 3 D:30 Beylikdüzü/ İstanbul adresinde mukim, Beylikdüzü V.D. 0110574515 vergi nolu Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
11. 2017 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır. 2018 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda oybirliğiyle alacağı kararla 20.000.TL bağış üst sınırı belirlenmesi hususunu oybirliğiyle onaylandı.
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2017 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. 2017 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
16. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EGCYO GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 egcyo_hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 EGCYO_ temettü 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697878


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: -0,15% Hacim : 32.412 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.537 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,4013 Değişim: -0,12%
Düşük 7,3635 25.01.2021 Yüksek 7,4277
Açılış: 7,4103
8,9887 Değişim: -0,38%
Düşük 8,9676 25.01.2021 Yüksek 9,0459
Açılış: 9,0228
441,44 Değişim: -0,09%
Düşük 438,20 25.01.2021 Yüksek 444,18
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.