" />

KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2020 - 18:34
KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 268.944 208.272
Satışların Maliyeti
21 -172.776 -132.253
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.168 76.019
BRÜT KAR (ZARAR)
96.168 76.019
Genel Yönetim Giderleri
22 -18.259 -13.112
Pazarlama Giderleri
22 -32.747 -28.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 72.382 50.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -23.118 -13.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.426 70.965
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.112 33.450
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 2.275 -75.280
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.813 29.135
Finansman Gelirleri
26 13.497 610
Finansman Giderleri
26 -6.068 -26.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
106.242 3.065
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.030 -11.617
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -15.664 -14.487
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -3.366 2.870
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
87.212 -8.552
DÖNEM KARI (ZARARI)
87.212 -8.552
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -2
Ana Ortaklık Payları
87.191 -8.550
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,12720000 -0,01250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.950 -21.472
Dönem Karı (Zararı)
87.212 -8.552
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.649 89.428
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15,16 5.274 5.352
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
238 75.013
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 238 13
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 75.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.813 1.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.841 1.162
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -28 29
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2 -2
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.288 -7.321
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -7.694 -13.983
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24,26 4.406 6.662
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.076 11.085
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.674 20.767
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -567 -281
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -13.107 21.048
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -2.275 280
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 19.030 11.617
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 4.613
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.257 -43
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -286 -33.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.822 -100.300
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.531 -31.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-578 -83.714
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.482 9.479
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.214 -2.155
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.783 4.957
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.945 3.139
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
145 -165
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
70.039 -19.424
Alınan Faiz
7.834 11.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -279 -40
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-644 -13.865
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-181 67.032
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
286 85.886
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 0 -18.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.281 47
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -1.678 -719
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 1.699
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -72 -1.133
Alınan Temettüler
2 2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.816 -2.298
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.087 11.071
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.218 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.366 -2.425
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.584 -6.524
Ödenen Faiz
-2.103 -4.420
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.585 43.262
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.585 43.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
672.782 619.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
804.367 663.161


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 804.367 672.782
Finansal Yatırımlar
1.360 1.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.360 1.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 1.360 1.254
Ticari Alacaklar
266.880 233.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.969 1.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 264.911 232.400
Diğer Alacaklar
601 138
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 447 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 154 138
Türev Araçlar
4.259 0
Stoklar
11 98.811 88.567
Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.289 4.442
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
282 224
Diğer Dönen Varlıklar
19 2.287 449
ARA TOPLAM
1.186.136 1.001.345
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.186.136 1.001.345
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.358.711 3.358.248
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.152 3.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 4.152 3.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 3.354.559 3.354.559
Diğer Alacaklar
12 373
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 12 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 75.622 73.347
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 344.725 346.138
Maddi Duran Varlıklar
15 5.829 5.202
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 12.507 14.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 14.675 14.853
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.957 1.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 9.756 13.101
Diğer Duran Varlıklar
19 7.984 9.349
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.831.778 3.836.992
TOPLAM VARLIKLAR
5.017.914 4.838.337
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
83.899 80.050
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.795 2.684
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 2.795 2.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.104 77.366
Banka Kredileri
7 74.469 70.650
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 6.635 6.716
Ticari Borçlar
267.115 231.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 11.168 9.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 255.947 221.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.936 1.764
Diğer Borçlar
9.355 8.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 9.355 8.522
Türev Araçlar
7.601 18.033
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 748 603
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 15.302 13.357
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.152 4.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.809 3.415
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.343 1.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 249 124
ARA TOPLAM
391.357 358.554
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
391.357 358.554
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
76.158 17.764
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.533 3.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 2.533 3.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.625 14.522
Banka Kredileri
7 70.000 10.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 3.625 4.522
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8, 12 19.498 19.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.286 4.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 5.286 4.118
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 161.145 161.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.087 202.525
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
653.444 561.079
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.364.412 4.277.221
Ödenmiş Sermaye
20 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
20 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.063.013 3.063.013
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.063.013 3.063.013
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.056 -4.056
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.067.069 3.067.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.010 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 231.153 231.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
182.008 19.280
Net Dönem Karı veya Zararı
87.191 162.728
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58 37
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.364.470 4.277.258
TOPLAM KAYNAKLAR
5.017.914 4.838.337


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844
Transferler
240.119 -240.119 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59 -8.550 -8.491 -2 -8.493
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.058 2.746.243 10.010 199.697 254.937 -8.550 3.989.316 35 3.989.351
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258
Transferler
162.728 -162.728 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
87.191 87.191 21 87.212
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 182.008 87.191 4.364.412 58 4.364.470


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
87.212 -8.552
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 59
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3 0 12
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 47
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 59
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.212 -8.493
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -2
Ana Ortaklık Payları
87.191 -8.491http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845545


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0646 Değişim: 0,08%
Düşük 32,9524 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0420 Değişim: 0,15%
Düşük 35,9215 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.556,45 Değişim: -0,20%
Düşük 2.553,20 15.07.2024 Yüksek 2.569,99
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.