KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( 44100 - Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

17.07.2023 - 09:09
KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( 44100 - Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( 44100 - Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Şirket, Eczacıbaşı Topluluğu geneli için belirlenen sürdürülebilirlik politikaları, risk ve fırsatları stratejilerine yansıtır. Şirketin, faaliyetleri ve tasarruflarına yönelik risk ve fırsatları, Riskin Erken Saptanması Komitesi aracılığıyla, sistematik bir risk yönetim modeli çerçevesinde değerlendirilir, bu değerlendirmelerde sosyal, ekonomik ve çevresel risk unsurlarını barındıran sürdürülebilirlik riskleri de ele alınır. Şirket tarafından öncelikli olarak Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası ile İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturularak uygulamaya alınmıştır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 112,113,114
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası ile İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası KAP’ta açıklanmıştır. Şirketin tüm politikalarına https://www.eczacibasi. com.tr/tr/yatirimci-iliskileri web sayfasından ulaşılabilmektedir. https://www.kap.org.tr/Bildirim/987291
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket özelinde kısa ve uzun vadeli ÇSY hedefleri kamuya açıklanmamakla birlikte paydaş görüşleriyle şekillendirilen Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporlarında sürdürülebilirlik önceliklerine yönelik kurumsal politika ve stratejilere, kısa ve uzun vadeli hedeflere, bu hedeflerde yıllara göre mukayeseli olarak elde edilen sonuçlara, Topluluk şirketlerinin iş süreçlerinde, ürün ve hizmetlerinde sürdürülebilirlik performanslarını artırmaya, hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik iyileştirme faaliyetlerine yer verilmektedir. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 113
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X İlgili süreçlerin yürütülmesi için 2021 yılında ÇSY Komisyonu oluşturulmuş olup KAP’ta açıklanmıştır. https://www.kap.org.tr/Bildirim/987291
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Şirketimizin ÇSY Komisyonu’nun 2022 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetleri 26 Aralık 2022 tarihinde Yönetim Kurulu’na raporlanmıştır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 112
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ve bunların açıklandığı bir uygulaması bulunmamakla birlikte, Şirket iştiraklerinden üretim faaliyetleri bulunanlarda Eczacıbaşı Topluluğu tarafından belirlenen ana sürdürülebilirlik KPG’leri takip edilmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu’nda , Topluluk ölçeğinde konsolide edilen ve bağımsız denetim kuruluşunca doğrulanmış değerler paylaşılmaktadır. Raporlama çalışmasında yer alan bilgilerin kapsam, zamansallık ve sınırlandırmalarına yönelik açıklamalar Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu içeriğinde yer almaktadır. Önümüzdeki dönemlerde ÇSY kapsamında, Şirketimize özel KPG ve hedef belirleme süreci, çevresel -sosyal göstergelere dair veri toplama ve raporlama sistematiğinin değerlendirilmesi planlanmaktadır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 112, 113
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Topluluk inovasyon stratejisi ve (olması hâlinde) iştiraklerde gerçekleştirilen inovasyon faaliyetleri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaşılmaktadır. Şirketimiz iştiraklerinden VitrA Karo ve Monrol’de 2022 yılı içerisinde inovasyon organizasyonu ve yönetişim modeli hayata geçirilerek, inovasyon stratejileri ve çalışmalarını koordinasyonundan sorumlu “İnovasyon Müdürü” atanmış, VitrA Karo’da ayrıca “Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik Direktörü” atanmıştır. Belirlenen inovasyon stratejik odak alanlar doğrultusunda, sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen inovasyon projeleri önceliklendirilmektedir. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 112, 113
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Şirketimizin sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamındaki mevcut durumuna ilişkin bilgiler, anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 112-116
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Eczacıbaşı Topluluğu için benimsenen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Şirketimiz de dahil olmak üzere Topluluk şirketlerinin tümünü kapsamakta ve önceliklendirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sürdürülebilirlik raporlarıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 113
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılı içerisinde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında Şirket aleyhine açılan ya da dönem içinde sonuçlanan dava bulunmamaktadır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 114
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Şirket, Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet gösterdiğinden Topluluk için belirlenmiş politika ve uygulamalara tabidir. Şirket özelinde henüz halka açık olarak paylaşılan bilgi bulunmamakla birlikte, Topluluk geneli için Entegre Sürdürülebilirlik Raporlarında yapılan politika ve stratejik plan beyanları Şirket için de geçerlidir. ISO 14001 gibi yönetim sistem sertifikalarına yönelik uygulamalar ise Şirketimizin üretim operasyonu bulunan iştirakleri için geçerlidir. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 114
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin üretim faaliyet bulunan ve 2022 yılı Kasım ayında satın aldığı bağlı ortaklığımız Gensenta’nın çevre yönetimine ilişkin KPG’ler ve raporlama kapsamı Uyum Beyanı’nda açıklanmıştır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 113
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Eczacıbaşı Holding, tüm iştirakleri için olduğu gibi, Şirketimiz adına da çevresel konularda politika oluşturma süreçlerine dahil olur, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması için çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürütür. Bu kuruluşların listesi Eczacıbaşı Topluluğu, Entegre Sürdürülebilirlik Raporlarında yayımlanır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 114
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin üretim faaliyet bulunan ve 2022 yılı Kasım ayında satın aldığı bağlı ortaklığımız Gensenta’nın çevre yönetimine ilişkin KPG’leri açıklanmıştır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 113
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin üretim faaliyet bulunan ve 2022 yılı Kasım ayında satın aldığı bağlı ortaklığımız Gensenta’nın çevre yönetimine ilişkin açıklanan verileri, faturalar, sayaç okumaları, ilgili Bakanlıklara yapılan beyanlar kullanılarak hazırlanmıştır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet göstermesi nedeniyle, Topluluk geneli için oluşturulmuş iklim eylem ve stratejilerini takip etmektedir. Topluluk iklim eylem stratejileri, Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporlarında açıklanmaktadır. Eczacıbaşı Holding bünyesinde oluşturulan ESG Komitesi ve Topluluk şirketlerinin Sürdürülebilirlik Komiteleri ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Şirket’in üretim faaliyeti bulunan iştiraklerinin ürün ve hizmetlerinin iklim üzerindeki etkilerini azaltma çalışmalarına, Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verilmektedir. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 114
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin doğrudan sınai ya da hizmet üretim faaliyeti bulunmamaktadır, “üretim faaliyeti bulunan” iştiraklerimizin ürün ve hizmetlerinin iklim üzerindeki etkilerini azaltma çalışmalarına Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporunda yer verilmektedir. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 114
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin üretim faaliyeti bulunan iştiraklerinin ilgili verileri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporunda konsolide edilmektedir. Şirket iştirakleri içerisinde yer alan VitrA Karo’nun kuruluş özelindeki verileri ise yayımlamış oldukları sürdürülebilirlik raporunda yer almaktadır. Şirketimizin üretim faaliyet bulunan ve 2022 yılı Kasım ayında satın aldığı bağlı ortaklığımız Gensenta’nın verileri açıklanmıştır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 113, 114
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Şirketimizin üretim faaliyeti bulunan iştiraklerinin ilgili verileri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporunda konsolide edilmektedir. Şirket iştirakleri içerisinde yer alan VitrA Karo’nun kuruluş özelindeki verileri ise yayımlamış oldukları sürdürülebilirlik raporunda yer almaktadır. Şirketimizin üretim faaliyet bulunan ve 2022 yılı Kasım ayında satın aldığı bağlı ortaklığımız Gensenta’nın verileri açıklanmıştır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 113, 114
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin üretim faaliyeti bulunan iştiraklerinin ilgili verileri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporunda konsolide edilmektedir. Şirket iştirakleri içerisinde yer alan VitrA Karo’nun kuruluş özelindeki verileri ise yayımlamış oldukları sürdürülebilirlik raporunda yer almaktadır. Şirketimizin üretim faaliyet bulunan ve 2022 yılı Kasım ayında satın aldığı bağlı ortaklığımız Gensenta’nın verileri açıklanmıştır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 113, 114
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin üretim faaliyeti bulunan iştiraklerinin ilgili verileri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporunda konsolide edilmektedir. Şirket iştirakleri içerisinde yer alan VitrA Karo’nun kuruluş özelindeki verileri ise yayımlamış oldukları sürdürülebilirlik raporunda yer almaktadır. Şirketimizin üretim faaliyet bulunan ve 2022 yılı Kasım ayında satın aldığı bağlı ortaklığımız Gensenta’nın verileri açıklanmıştır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 113, 114
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin üretim faaliyeti bulunan iştiraklerinin ilgili verileri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporunda konsolide edilmektedir. Şirket iştirakleri içerisinde yer alan VitrA Karo’nun kuruluş özelindeki verileri ise yayımlamış oldukları sürdürülebilirlik raporunda yer almaktadır. Şirketimizin üretim faaliyet bulunan ve 2022 yılı Kasım ayında satın aldığı bağlı ortaklığımız Gensenta’nın verileri açıklanmıştır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 113, 114
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin üretim faaliyeti bulunan iştiraklerinin ilgili verileri Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporunda konsolide edilmektedir. Şirket iştirakleri içerisinde yer alan VitrA Karo’nun kuruluş özelindeki verileri ise yayımlamış oldukları sürdürülebilirlik raporunda yer almaktadır. Şirketimizin üretim faaliyet buluna n ve 2022 yılı Kasım ayında satın aldığı bağlı ortaklığımız Gensenta’nın verileri açıklanmıştır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 113, 114
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, ülkemizde henüz bir karbon fiyatlandırma sistemi olmadığından tabi değildir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama döneminde Şirkete yönelik bu tür bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama döneminde Şirkette ya da Eczacıbaşı Topluluğu içerisinde bu tür bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirket iştirakleri ve bağlı ortaklıklarına dair çevresel bilgiler Faaliyet Raporu’nda açıklanmıştır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 114
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu’nun Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası’na, İnsan Kaynakları Politikası’na, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’na, Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularını da içeren Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları’na uyumla yükümlüdür. Bu politikalar, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu politika metinlerinin içeriğinde Şirketimizin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen yasal mevzuata uyum işe alımda ve sonrasındaki insan kaynakları yönetimi süreçlerinde kadın istihdamı, kapsayıcılık ayrımcılığın, çocuk işçiliğin, zorla çalıştırmanın, insan hakları ihlallerinin engellenmesi çalışanlara yapılan yatırımlar, sağlanan yan haklar, sendikalaşma özgürlüğü, yetenek yönetimi, iş etiği, kişisel verilerin korunması ve Sürdürülebilirlik İlkeleri’nde adı geçen benzeri konuların yanında bu politikaların uygulanmasına yönelik roller ve sorumluluklar tanımlanmaktadır. Ayrıca bu politikalarda çalışan ve ilgili paydaşların şikâyetlerini iletebilecekleri mekanizmalar, ilgili taraflar ve başvuru mercileri tanımlanmıştır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 115, 116
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirket mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu’nun bu maddede belirtilen hususları içeren Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları’na uymakla yükümlüdür. Politikalar, Şirket yönetim kurulu tarafından da onaylanmıştır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 114, 115, 116
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Eczacıbaşı Topluluğu’nun insan kaynakları stratejilerine yön veren “herkes için eşit fırsatlar” temel motivasyonu kapsamında, fırsat eşitliği, sürdürülebilirlik çalışmalarında ana öncelikler arasında kabul edilmiştir. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 115
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşları çalışanlarına adil bir çalışma ortamı sunar, iş hayatında insan hakları ihlallerine tolerans göstermez, bu ihlallerin tarafı olmaktan kaçınır. Bu çerçevede, çocuk işçi çalıştırma, zorla çalıştırma gibi uygulamalar Eczacıbaşı Topluluğu genelinde yasaklanmış faaliyetlerdir. İşe alımda ve sonraki süreçlerde yaşa, cinsiyete, dile, inanca ya da etnik kökene dayalı ayrımcılık yapılmaz. Çalışanların sendikalaşma ve örgütlenme hakları korunur ve bu hakları özgürce kullanabilmeleri için gerekli ortam hazırlanır, sendikalar ile yapıcı ilişkiler kurulur. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 114, 115
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İnsan Kaynakları Uygulamaları El Kitabı ve Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları Kitapçığı, Topluluğun insan hakları ve örgütlenme özgürlüğü uygulamaları, Topluluk değerleri ve davranış kuralları konularında çalışanlarımıza rehberlik eden temel dokümanlardır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 114, 115
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X İlgili mekanizmalar Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları’nda tanımlanmıştır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 114, 115
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu’nun çalışanlarına yönelik izlediği faaliyetleri uygulamakla yükümlüdür. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 115
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Eczacıbaşı Topluluğu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturulmuştur. Politika, Şirket Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır. İlgili politikaya web sitesinden ulaşılabilir: https://www.eczacibasi. com.tr/tr/yatirimci -iliskileri https://www.kap.org.tr/Bildirim/987291
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin “üretim faaliyeti bulunan” iştiraklerinin İSG performansı Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaşılmaktadır. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 115
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş, KVK Politikası kamuya açıklanmıştır. https://www.eczacibasi.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/eczacibasi-ilac-sinai-ve-finansal-yatirimlar/ilac-kisisel-verilerin-korunmasi/ilac-kvkk-politikasi
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu’nun Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları’na uyumla yükümlüdür. https://www.eczacibasi.com.tr/_Media/Upload/eczacibasi-toplulugu-davranis-kurallari.pdf
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X İş Sağlığı ve Güvenliği ile Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikalarına ilişkin Topluluk çalışanlarına yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri raporlama döneminde gerçekleştirilmiştir. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 112
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Topluluk şirketlerinin müşterilerle ilişkilerini düzenleyen ana kurallar, Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları dokümanında yer almaktadır. Müşteriler ya da diğer paydaşların bu kuralların ihlaline yönelik şikayetlerini iletebilecekleri mekanizmalara yönelik bilgiler ve iletişim bilgileri de bu dokümanda yer almaktadır. https://www.eczacibasi.com.tr/_Media/Upload/eczacibasi-toplulugu-davranis-kurallari.pdf
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Bilgilendirme politikamız çerçevesinde yürütülen faaliyetler ve iletişim yöntemleri kamuya açıklanmıştır. https://www.eczacibasi.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/eczacibasi-ilac-sinai-ve-finansal-yatirimlar/ilac-kurumsal-yonetim/ilac-bilgilendirme-politikasi
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Şirketin üretim faaliyeti bulunan iştiraklerine ait veriler, GRI Standartları, UNGC kriterleri, WEF Paydaş Kapitalizmi Metrikleri ve IIRC ilkelerine uyumlu olarak hazırlanan Eczacıbaşı Topluluğu Entegre Sürdürülebilirlik Raporu kapsamına dahildir. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 113
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, mensubu olduğu Eczacıbaşı Topluluğu’nun imzacısı ya da destekçisi olduğu UN Global Compact, WEF Paydaş Kapitalizmi Metrikleri ve İş Dünyası Plastik Girişimi gibi yerel ve uluslararası girişimleri destekler. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 113, 116
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Sürdürülebilirlik konusunda Şirketimizin mevcut yapısına uygun ilkeler üzerinde öngörülen çalışmaların tamamlanarak uygulamaya geçirilmesi ile birlikte Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde yer alma konusunda somut çaba sergilenecektir. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 116
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Çalışmalar Eczacıbaşı Topluluğu çatısı altında yürütülmektedir. 2022 Faaliyet raporu/ Sürdürülebilirlik/Sayfa numarası 110,111,116 https://www.eczacibasi.com.tr/tr/toplumsal-sorumlulukhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172552


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.312 Değişim: 0,00% Hacim : 147.610 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.246 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
31,0200 Değişim: 0,05%
Düşük 30,9175 22.02.2024 Yüksek 31,0398
Açılış: 31,0045
33,6800 Değişim: 0,32%
Düşük 33,5115 22.02.2024 Yüksek 33,7182
Açılış: 33,5723
2.021,87 Değişim: 0,18%
Düşük 2.014,22 22.02.2024 Yüksek 2.023,94
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.