KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

15.06.2023 - 17:22
KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Doğan Holding, söz konusu hususları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Doğan Etki Planı çerçevesinde belirlemiş olup sürdürülebilirlik çalışmaları bu strateji doğrultusunda yürütülmektedir. Doğan Etki Planına dair detaylar Yıllık Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, Sürdürülebilirlik Politikası ve Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi 2022 kapsamında kamuoyuna açıklanmıştır https://www.doganholding.com.tr/media/3020/dogancozum_2022_00_09_dohol_surdurulebilirlik_rehberi_2.pdf (Sayfa-23)
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Doğan Holding’in ÇSY Politikaları şirketin kurumsal internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. https://www.doganholding.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar/
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Doğan Etki Planı ve ÇSY Politikaları çerçevesinde belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri Yıllık Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, Sürdürülebilirlik Politikası ve Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi 2022 kapsamında kamuoyuna açıklanmıştır. https://www.doganholding.com.tr/media/3020/dogancozum_2022_00_09_dohol_surdurulebilirlik_rehberi_2.pdf (Sayfa 29)
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Doğan Holding’in sürdürülebilirlik öncelikleri kapsamındaki çalışma, performans ve uygulamaları en üst düzeyde, yani Yönetim Kurulu seviyesinde, yönetilmektedir. Sürdürülebilirlik anlayışı ve uygulamalarını Doğan Grubu genelinde daha etkin yönetmek ve yaygınlaştırmak için Doğan Holding Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. Doğan Holding Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetim Kurulu adına, Holding’in çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki sürdürülebilirlik politikasını, stratejisini ve hedeflerini belirlemekte ve Grup Şirketleri arasındaki sinerjiyi sağlamaktadır. İlaveten, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Bölümü, holding ve grup şirketlerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarının genel koordinasyonundan sorumludur. https://www.doganholding.com.tr/media/3287/dogan-holding-surdurulebilirlik-politikasi.pdf (Sayfa 4 ve 11)
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’na sürdürülebilirlik faaliyetleri konusunda düzenli olarak bilgilendirme yapmaktadır. Raporlama döneminde de söz konusu bilgilendirme yapılmıştır. https://www.doganholding.com.tr/media/3287/dogan-holding-surdurulebilirlik-politikasi.pdf (Sayfa 9 ve 13)
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Doğan Etki Planı ve ÇSY Politikaları çerçevesinde belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri Yıllık Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, Sürdürülebilirlik Politikası ve Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi 2022 kapsamında kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu hedeflere ulaşılmasını teminen, uygulama ve eylem planlarının oluşturulmasına yönelik süreç devam etmektedir. https://www.doganholding.com.tr/media/3020/dogancozum_2022_00_09_dohol_surdurulebilirlik_rehberi_2.pdf (Sayfa 29)
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Doğan Etki Planı ve ÇSY Politikaları çerçevesinde belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri Yıllık Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, Sürdürülebilirlik Politikası ve Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi 2022 kapsamında kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu hedeflerdeki ilerleme ve KPG'lerin detaylarının önümüzdeki raporlama döneminde kamuoyunun bilgisine sunulması planlanmaktadır. https://www.doganholding.com.tr/media/3410dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (Sayfa 44 ve 45)
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Holding ve Grup Şirketlerinde gerçekleştirilen sürdürülebilirlik çalışmaları ile sürdürülebilirlik performansının iyileştirici faaliyetlerin detayları Yıllık Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu ve Doğan Hold.ing Sürdürülebilirlik Rehberi 2022 kapsamında kamuoyuna açıklanmıştır Doğan Holding Faaliyet Raporu-2022-Grup Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Proje ve Faaliyetleri
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Söz konusu hususlar Yıllık Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, Sürdürülebilirlik Politikası ve Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi 2022 kapsamında kamuoyuna açıklanmıştır. Doğan Holding Faaliyet Raporu-2022- Sürdürülebilirlik Bölümü
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Söz konusu hususlar Yıllık Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, Sürdürülebilirlik Politikası ve Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi 2022 kapsamında kamuoyuna açıklanmıştır. https://www.doganholding.com.tr/media/3020/dogancozum_2022_00_09_dohol_surdurulebilirlik_rehberi_2.pdf (Sayfa 26-27-28)
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Dönem içerisinde Grup şirketlerinin herhangi birinin faaliyetlerinin devam etmesini engelleyecek ya da finansal yapısını bozacak nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır. Doğan Holding Faaliyet Raporu-2022-Kurumsal Yönetim Bölümü
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X 2021 Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında seçilen çevresel göstergeler için bağımsız üçüncü taraftan “sınırlı güvence” hizmeti alınmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında da aynı hizmet alınmakta olup sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır. https://www.doganholding.com.tr/media/3410dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (Sayfa 144-151)
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Holding ve Grup Şirketlerinin ISO standartları kapsamındaki çalışmalarına Yıllık Faaliyet Raporunda yer verilmiştir. Doğan Holding Faaliyet Raporu-2022-Grup Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Proje ve Faaliyetleri
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Söz konusu metodolojiye dair detaylar yıllık sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında kamuya açıklanmıştır. İlaveten, Doğan Holding tarafından yine yıllık olarak gerçekleştirilen CDP İklim Değişikliği Programı raporlamasında da söz konusu hususlar kamuya açıklanmaktadır https://www.doganholding.com.tr/media/3410/dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (Sayfa 6-7) https://www.doganholding.com.tr/media/3238/cdp_2022_iklimdegisikligiprogram-yaniti.pdf (Sayfa 1-2-22)
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Söz konusu hususa dair çalışmalar devam etmektedir. Konuya ilişkin ilerlemenin önümüzdeki raporlama dönemlerinde kamuoyunun bilgisine sunulması planlanmaktadır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Doğan Holding, söz konusu hususları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Doğan Etki Planı çerçevesinde belirlemiş olup sürdürülebilirlik çalışmaları bu strateji doğrultusunda yürütülmektedir. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği hususundaki detaylı bilgilendirmenin önümüzdeki raporlama döneminde kamuoyunun bilgisine sunulması planlanmaktadır. https://www.doganholding.com.tr/media/3020/dogancozum_2022_00_09_dohol_surdurulebilirlik_rehberi_2.pdf (Sayfa 23)
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Söz konusu hususa dair çalışmalar devam etmektedir. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki raporlama dönemlerinde kamuoyunun bilgisine sunulması planlanmaktadır
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Doğan Holding, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere farklı paydaş gruplarıyla işbirlikleri geliştirerek, faaliyetlerine etkin paydaş katılımını entegre etmektedir. Tüm bu çalışmalar, Şirketin sürdürülebilirlik anlayışına uygun, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlayan ve toplumun güncel ihtiyaçlarını karşılayan bir çerçevede tasarlanmaktadır. Doğan Holding bu kapsamda, Global Compact Türkiye Ağı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye, Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği , Özel Sektör Gönüllüleri Derneği gibi kurumsal üyelikleri vasıtasıyla politika oluşturma süreçlerine dahil olmaktadır. https://www.doganholding.com.tr/media/3410dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (sayfa 132)
B9. Çevresel göstergeler ((Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel göstergelerimiz Sera Gazı Salımı (Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 Emisyonları) Kapsam 1, kapsam 2, kapsam 3 emisyonları ISO 14064-1’e uygun olarak, “Sera Gazı Protokolü: Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standardı” çerçevesinde operasyonel kontrol ilkesiyle hesaplanmıştır. 2023 içerisinde yayımlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporumuzda da söz konusu açıklamalar aynı şekilde yapılacaktır. https://www.doganholding.com.tr/media/3410dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (Sayfa 74) https://www.doganholding.com.tr/media/3238/cdp_2022_iklimdegisikligiprogram-yaniti.pdf (sayfa 17 ve 21)
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X CDP İklim Değişikliği 2022 Raporu ve 2021 Sürdürülebilirlik Raporu'nda hesaplarımızın Sera Gazı Protokolü: Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standardına uygun olarak yapıldığı kamuoyuna açıklanmıştır. https://www.doganholding.com.tr/media/3410dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (Sayfa 146) https://www.doganholding.com.tr/media/3238/cdp_2022_iklimdegisikligiprogram-yaniti.pdf (sayfa 17 ve 21)
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel göstergelerimizin geçmiş yıllara göre artış ve azalışları yıllık Sürdürülebilirlik Raporlarımızda açıklanmaktadır. https://www.doganholding.com.tr/media/3410dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (Sayfa 126)
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel etkiler azaltmak için belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler ile bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu yıllık Sürdürülebilirlik Raporlarımız ve CDP İklim Değişikliği Programı yanıtlarımız kapsamında kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. https://www.doganholding.com.tr/media/3410/dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf https://www.doganholding.com.tr/media/3238/cdp_2022_iklimdegisikligiprogram-yaniti.pdf
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Sonuçların önümüzdeki raporlama döneminde kamuoyunun bilgisine sunulması planlanmaktadır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Sonuçların önümüzdeki raporlama döneminde kamuoyunun bilgisine sunulması planlanmaktadır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Sonuçların önümüzdeki raporlama döneminde kamuoyunun bilgisine sunulması planlanmaktadır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Sonuçların önümüzdeki raporlama döneminde kamuoyunun bilgisine sunulması planlanmaktadır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı salımları her yıl düzenli olarak hesaplanmaktadır. Salım ve Enerji tüketimi verileri şirket alt kırımları dahil olmak üzere Sürdürülebilirlik Raporunda kamuya açıklanmaktadır. 2021 yılı için Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 salımlarına bağımsız üçüncü taraf kuruluş tarafından doğrulama alınmıştır. https://www.doganholding.com.tr/media/3410dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (Sayfa 140-144-145-146-147-148-149-150-151)
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X 2022 CDP İklim Değişikliği Program yanıtı kapsamında ilgili veriler kamuya açıklanmıştır. CDP 2022 Raporu (7-Emission Kırılımları ve 8-Enerji Bölümü) https://www.doganholding.com.tr/media/3238/cdp_2022_iklimdegisikligiprogram-yaniti.pdf (Sayfa 28-34)
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Doğan Holding’in ana faaliyet konularından biri de enerji yatırımlarıdır. Doğan Holding, 2012 yılında satın aldığı Galata Wind Enerji A.Ş. firmasıyla yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim faaliyetlerine hâlâ devam etmektedir. Doğan Etki Planı kapsamında grup olarak kullanılan enerjinin tamamını yenilebilir enerjiden elde etme hedefi bulunmaktadır. https://www.doganholding.com.tr/media/3410dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (Sayfa 21 ) Doğan Holding Faaliyet Raporu-Grup Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Proje ve Faaliyetleri
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Yenilebilir kaynaklardan enerji üretiminde bulunan Galata Wind Enerji AŞ'nin yenilebilir enerji üretim miktarı Faaliyet Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporu'nda Galatawind faaliyetlerinin anlatıldığı bölümde detaylı olarak kamuyla paylaşılmaktadır. https://www.doganholding.com.tr/media/3410dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (Sayfa 21 ) Doğan Holding Faaliyet Raporu-2022-Grup Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Proje ve Faaliyetleri
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Doğan Holding, 2030 yılı itibarıyla karbon nötr bir organizasyon olma hedefine ulaşmak için yenilenebilir enerji kurulumu ve yeşil elektrik tedariki gibi birçok enerji verimliliği uygulamasını hayata geçireceğini taahhüt etmektedir. Ayrıca, Grup şirketleri özelinde gerçekleştirilen enerji verimliliği çalışmaları da yıllık sürdürülebilirlik raporları kapsamında paylaşılmaktadır. https://www.doganholding.com.tr/media/3410dogancozum-2022- 0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (Sayfa 108)
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin toplam su tüketimi servis sağlayıcıların sayaç ve fatura bilgileri ile aylık olarak takip edilmektedir. Yıllık Sürdürülebilirlik Raporlarında su tüketim miktarı, yeniden kullanılan ve atık su miktarı kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. https://www.doganholding.com.tr/media/3410dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (Sayfa 126-127-138 -139)
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Grup şirketimiz Galatawind şirketi özelinde Şah RES ve Mersin RES için 2010-2018 yıllarını kapsayan birinci doğrulama (validasyon) döneminde toplam 1.432.532 ton CO2 emisyon azaltımı sağlayan Galata Wind, 2018-2026 yıllarını kapsayacak ikinci doğrulama döneminde ise 2021 başına kadar toplam 797.889 ton CO2 emisyon azaltımı sağlamıştır. Bu santraller için 2026-2032 yılları arasını kapsayacak üçüncü doğrulama dönemi de gerçekleştirilecektir. 2021 yılı itibarıyla hakkın tanındığı 2032 yılına kadar yıllık ortalama 280.000 ton CO2 emisyon azaltımının sağlanması beklenmektedir. Söz konusu bilgiler konsolide olarak sunulmuştur. Galatawind Faaliyet Raporu-2022-Sayfa 94-95 https://galatawindenerji.com/media/fzhjzxkv/galata-wind-fr_2022-tr_kap2.pdf
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Grup şirketimiz Galatawind şirketi özelinde Erzurum GES için Aziziye’de Gold Standard, Hınıs’ta ise VCS sertifikalı karbon azaltım kredileri bulunmaktadır. Bunula birlikte Aslancık HES için VCS sertifikalı karbon azaltım kredileri bulunmaktadır. Son olarak Boyabat HES için de VCS sertifikalı karbon azaltım kredileri bulunmaktadır. Belirtilen karbon kredilerine dair detaylı bilgi Faaliyet Raporu'nda kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Söz konusu bilgiler konsolide olarak sunulmuştur. Doğan Holding Faaliyet Raporu-2022-Grup Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Proje ve Faaliyetleri-Galatawind
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Grup şirketimiz Galatawind şirketi özelinde Galata Wind, gönüllü piyasalarda faaliyet gösterebilmektedir. Şirket’e ait Mersin RES, Şah RES, Taşpınar RES, Çorum GES ve Erzurum/Aziziye GES’te karbon kredileri Gold Standard Erzurum/Hınıs GES’te ise VCS ile sertifikalandırılmaktadır. Bu standartlar kapsamında santrallerde, Şirket’in karbon kredilerini onaylatmaya ve ticaretini yapmaya devam edebileceği süreler verilmiştir. Galata Wind, 2012 yılından bu yana tüm uygun santralleri için doğrulama ve onaylatma sürecini sürdürmektedir. Halka arz sırasında da altı çizdiği gibi Şirket, izleme dönemlerinin sonuna kadar bunu sürdürmeyi resmi olarak taahhüt etmektedir. Söz konusu bilgiler konsolide olarak sunulmuştur. Galatawind Faaliyet Raporu-2022-Sayfa 94-96 https://galatawindenerji.com/media/fzhjzxkv/galata-wind-fr_2022-tr_kap2.pdf
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Söz konusu hususlar kurumsal internet sitesinde "Sürdürülebilirlik" başlığı altındaki ilgili sekmelerde yer almaktadır. https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Söz konusu hususlar Doğan Grubu İnsan Hakları Politikası kapsamında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. https://www.doganholding.com.tr/media/1131/dogan_grubu_insan_kaynaklari_politikasi.pdf
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Söz konusu hususlara Doğan Grubu’nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkelerinin açıkladığı Tedarik Zinciri Yönetim Politikası ve Doğan Grubu İnsan Hakları Politikasında değinilmiştir. https://www.doganholding.com.tr/media/1138/dogan_holding_-tedarik_zinciri_yonetimi_politikasi.pdf https://www.doganholding.com.tr/media/1130/dohol_insan_haklari_politikasi.pdf
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Söz konusu hususlar Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi ve Doğan Grubu İnsan Kaynakları Politikasında detaylandırılmıştır. Bunun yanı sıra konu özelinde yapılan KSS çalışmaları da kurumsal internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. https://www.doganholding.com.tr/media/3018/dogancozum_2022_0076_toplumsal_cinsiyet-esitligi_rehberi.pdf https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/kurumsal-sosyal-sorumluluk/ https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/aydin-dogan-vakfi/ Doğan Holding Faaliyet Raporu-Kurumsal Sosyal Sorumluluk
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Söz konusu hususlara Doğan Holding Faaliyet Raporu'nda yer verilmiştir. Doğan Holding Faaliyet Raporu-İnsan Kaynakları Bölümü
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Söz konusu hususlara Doğan Grubu İnsan Kaynakları Politikasında yer verilmiştir. https://www.doganholding.com.tr/media/3020/dogancozum_2022_00_09_dohol_surdurulebilirlik_rehberi_2.pdf
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Tüm Grupta etik değerler ve şeffaflığı artırmaya yönelik “Etik Hat” devreye alınmıştır. Doğan Holding Faaliyet Raporu-2022-İç Denetim ve Kontrol Bölümü
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetlere Doğan Holding Faaliyet Raporu'nda yer verilmiştir. Doğan Holding Faaliyet Raporu-2022-İnsan Kaynakları Bölümü
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Doğan Holding İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. https://www.doganholding.com.tr/media/1132/dogan_holding_is_sagligi_ve_guvenligi_politikasi.pdf
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Bu alandaki çalışmalar ve kaza istatistikleri Yıllık Sürdürülebilirlik Raporunda kamuya açıklanmaktadır. https://www.doganholding.com.tr/media/3410dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (Sayfa 98 - 99 -137)
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Kişisel Verilerin Silinmesi Politikası kurumsal internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. https://www.doganholding.com.tr/media/1134/kvk_politika.pdf https://www.doganholding.com.tr/media/1135/kisisel_verilerin_silinmesi_politikasi_nisan_18.pdf
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Doğan Holding’in Etik İlke ve Davranış Kuralları şirketin kurumsal internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. https://www.doganholding.com.tr/media/2072/dogan_holding_etik_ilke_ve_davranis_kurallari.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Söz konusu hususlara Doğan Grubu Sosyal Sorumluluk Politikası'nda değinilmektedir. https://www.doganholding.com.tr/media/1137/dogan_holding_sosyal_sorumluluk_politikasi.pdf
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Doğan Grubu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında çalışanlarımızın farkındalıklarının artırılması amacıyla temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yanı sıra çalışanlarımız için gerekli tüm eğitimleri (acil durumlar, çalışan temsilcisi, ekipmanların güvenli kullanımı, mesleki, ilk yardım, hijyen vb.) düzenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Yapılan eğitimlere dair detaylar aynı zamanda yıllık sürdürülebilirlik raporları kapsamında kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. https://www.doganholding.com.tr/media/1132/dogan_holding_is_sagligi_ve_guvenligi_politikasi.pdf https://www.doganholding.com.tr/media/3410/dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (sayfa 137)
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz holding yapısında olduğundan doğrudan üretim ve hizmet faaliyeti içerisinde bulunmamaktadır. Bu sebeple, Doğan Holding'in müşteri memnuniyet politikası bulunmamaktadır. Bununla birlikte grup şirketlerimizin ISO standartları ile paralel şekilde oluşturulmuş şikayet yönetimi sistemleri ve politikaları bulunmaktadır. Söz konusu bilgiler konsolide olarak verilmiştir
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Doğan Holding paydaşlarıyla sürekli ve şeffaf bir iletişim kurulmasına özen göstermektedir. Paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına paydaşlarını etkilerine göre sınıflandırarak, her paydaş grubu için iletişim araçlarının türüne ve sıklığına yönelik bir strateji oluşturulmuş ve detayları yıllık sürdürülebilirlik raporları kapsamında kamuoyuyla paylaşılmaktadır. https://www.doganholding.com.tr/media/3410dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (Sayfa 54- 55)
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Doğan Holding çevresel, sosyal, yönetişim performansını açıkladığı sürdürülebilirlik raporlarını (2020 ve 2021) Küresel Raporlama Girişimi (GRI) rehberliğinde ve GRI Standartları “Temel” (Core) seçeneğine uygun olarak hazırlamıştır. 2022 raporu da aynı şekilde GRI Standartları "Temel" (Core) seçeneğine uygun olarak hazırlanmaktadır. İlaveten, yayımlanan raporun içeriğine göre kullanılan metodoloji/standartlar ilgili raporların içerisinde paydaşların dikkatine sunulmaktadır. https://www.doganholding.com.tr/media/3410dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-raporu_tr_v2.pdf (Sayfa 6) https://www.doganholding.com.tr/Assets/surdurulebilirlik-raporu2020-08.pdf (Sayfa 3)
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Söz konusu hususlar Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi'nde detaylandırılmıştır. https://www.doganholding.com.tr/media/3020/dogancozum_2022_00_09_dohol_surdurulebilirlik_rehberi_2.pdf (Sayfa 22)
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Aralık 2021–Ekim 2022 döneminde kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Doğan Holding, halen endeksteki yerini korumaktadır. Bununla birlikte, Kasım 2022’den itibaren hesaplanmaya başlayan BIST Sürdürülebilirlik – 25 Endeksi’nde de Doğan Holding hisseleri yer almaktadır. https://www.borsaistanbul.com/files/pay-endeksleri-kural-seti-ek-6.pdf
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Söz konusu hususa dair yapılan çalışmalar ve kullanılan metodoloji Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi'nde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. https://www.doganholding.com.tr/media/3020/dogancozum_2022_00_09_dohol_surdurulebilirlik_rehberi_2.pdf (Sayfa 25-26)
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Sürdürülebilirlik konusunda çalışanların ve üst yönetimin farkındalığı ve/veya uzmanlıklarını artıracak yüz yüze ve/veya çevrimiçi eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Bu eğitimlerle birlikte ihtiyaç durumuna göre atölye, çalıştay ve interaktif toplantılar da düzenlenebilmektedir. https://www.doganholding.com.tr/media/3287/dogan-holding-surdurulebilirlik-politikasi.pdf (Sayfa 10)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159064


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2301 Değişim: 0,09%
Düşük 32,1593 20.05.2024 Yüksek 32,2713
Açılış: 32,202
35,0812 Değişim: 0,21%
Düşük 34,9771 20.05.2024 Yüksek 35,0983
Açılış: 35,0069
2.504,99 Değişim: 0,17%
Düşük 2.500,11 20.05.2024 Yüksek 2.512,73
Açılış: 2.500,70
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.