KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.08.2018 - 16:12
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Genel Kurul işlemleri 18 temmuz 2018 tarihi itibariyle tescil işlemi yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 14.03.2018
Genel Kurul Tarihi 08.05.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir ERZİNCAN
İlçe ERZİNCAN MERKEZ
Adres Meva Otel Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi No:1 Belediye binası Karşısı Erzincan

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığının seçimi.
2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2017 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve Müzakeresi.
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması.
5 - 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - 2017 yılına ilişkin yayımlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
8 - 2017 yılına ait kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi.
10 - 2 (iki) adedi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2018 Faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması.
12 - Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi.
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Şirketin 2017 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
15 - Dilek ve temenniler.
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel kurul çağrı ilanı 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 VEKALATNAME 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Faaliyet Raporu Uygunluk Raporu 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2017 12 Faaliyet Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2017 yılı 43 Olağan Genel Kurulu yapılmış olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2017 yılı 43. Olağan Genel Kurul toplantısı için 08.05.2018 tarihinde saat 11:00 de Meva Oteli Toplantı salonu Halitpaşa cad Belediye Binası Karşısı no: 1 Erzincan adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 17.04.2018 tarih ve 33626672 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Recai PALABIYIK gözetiminde toplanıldı.
Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 23 Mart 2018 Tarih ve 9543 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ve 4 Nisan 2018 tarih ve 5103 sayılı Birgün Gazetesi gazetelerinde ilan edildiği,
Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 20.000.000 TL'.ye tekabül eden 2.000.000.000 hisseden, 11.217.845,16 TL.ye tekabül eden 1.121.784.516,10 adet hissenin temsilen mevcut olduğu görülmekle ve diğer kanuni formalitelerini yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hilal ÖZTÜRK tarafından açıldı.
GÜNDEM MADDELERİ
Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Mehmet Tekin ERGÜN tarafından Divan Başkanlığına Sezgin POLAT, Katip Üyeliğe Kenan ALKAN önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler saygı duruşu yapıldı.
Gündem 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.
Gündem 3. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu Şirketin Genel Müdür V Sezgin POLAT , tarafından daha önceden ortakların bilgisine sunulduğundan okunmasına gerek görülmemiştir. Sırasıyla müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 4. 2017 Yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti Sezgin POLAT tarafından daha önce gerek İnternet sitemizde gerekse KAP'ta ortakların bilgilerine sunulduğundan okunmasına gerek duyulmadı. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Gündem 5. 2017 Yılına ilişkin yayınlanan Finansal Tablolar ortakların bilgisine daha önceden sunulduğundan okunmasına gerek duyulmamıştır. müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 6. Yönetim kurulumuz işletmenin satışlarının artırılması maliyetlerin tekrar değerlendirmesi ve bunun sonucunda da rasyo oranlarının işletmenin sürekliğini güçlendirecek şekilde oluşturulması üzerinde faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. 2017 Yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri konususun ortakların bilgisine daha önceden sunulduğundan okunmasına gerek duyulmamıştır.
Gündem 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Mehmet Tekin ERGÜN tarafından verilen önerge doğrultusunda, şirket hakkında Sayıştay Başkanlığı ve Diğer Denetim organlarınca hazırlanacak raporlardaki hususları saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.
Gündem 8. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2017 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararla kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı oy birliğiyle karar altına alındı.
Gündem 9. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Mehmet Tekin ERGÜN tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Yüksek Planlama Kurulu Kararları çerçevesinde ücret ve ilgili Kanun Hükümleri çerçevesinde harcırah ödenmesi önergesi teklifi divan başkanlığınca yapılan oylamada katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 10- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Mehmet Tekin ERGÜN tarafından verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası 04.05.2018 tarih ve ve 29833736-110.07.E5032 sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hilal ÖZTÜRK, Müjdat EKİN, Yönetim Kurulu Başkanlığına Melek Günden ÇINAR ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seyit Ahmet EŞMEDERELİ ile Ömer Faruk ÖZKAN'ın seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
Gündem 11. Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetim Muhasebe ve denetim Standartları Kurumundan yetki almış Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ti Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 12. Şirket Ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Şirket Genel Müdürü V. Sezgin POLAT tarafından genel kurula bilgi verildi.
Gündem 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ‘ücret Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Genel Müdürü tarafından ortaklara bilgi verildi.
Gündem 14. Şirketin 2017 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konusu görüşüldü şirketin herhangi bir bağışı olmadığı Şirketin Genel Müdür V. Sezgin POLAT tarafından beyan edildi. Ayrıca şirketin bu alanda faaliyeti olmadığından 2018 yılında yapılacak bağışlarda üst sınırla ilgili herhangi bir karar verilmemiştir.
Gündem 14. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
Gündem 15. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 12:00 toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 08.05.2018 Erzincan
Divan Başkanı Yazman
Sezgin POLAT Kenan ALKAN
Bakanlık Temsilcisi
Recai PALABIYIK


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.03.2018 tarih ve 2018/07 sayılı kararı ile 2017 yılı 43. Olağan Genel Kurul Toplantısının 08.05.2018 salı günü saat 11:00 Meva Otel Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi No:1 Belediye binası karşısı Erzincan adresinde ekte ki gündem maddeleri ile yapılmasına herhangi bir nedenle gerçekleştirilmemesi/ertelenmesi halinde toplantının 22.05.2018 salı günü ayın yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699643


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6374 Değişim: -0,11%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,6500
Açılış: 8,6468
10,1432 Değişim: 0,03%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,1604
Açılış: 10,1402
487,27 Değişim: -0,16%
Düşük 486,30 20.09.2021 Yüksek 488,04
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.