KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

31.07.2023 - 18:37
KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Temmuz 2023’te kamuyla paylaşılmıştır. Risk Yönetimi, 49-51 Önceliklilik, Odak Alanlar ve Hedefler, 31-32
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv ÇSY Politikaları internet sitesinde yayınlanmaktadır. Sürdürülebilirlik Politikaları
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Temmuz 2023’te kamuyla paylaşılmıştır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İndeks, 166-173
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X İnternet sitesi üzerinde Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Yönetimi başlığında yayınlanmaktadır. Sürdürülebilirlik Strateji ve Yönetimi
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi 2023 yılında 4 kez toplanmış ve toplantı sonuçları Yönetim Kurulu’na raporlanmıştır. Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi, 22, 117-118
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Temmuz 2023’te kamuyla paylaşılmıştır. Öncelikli Odak Alanlarımız Doğrultusunda Risk ve Fırsatlar, 38-40
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Temmuz 2023’te kamuyla paylaşılmıştır. Performans, 44-209 Çevresel Performans, 139-144 BM SKA İndeksi, 166-173
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Temmuz 2023’te kamuyla paylaşılmıştır. Doğuş Otomotiv 2009 yılından bu yana uluslararası standartlarda sürdürülebilirlik performansını tüm süreçlerini, iştiraklerini de kapsayacak boyutta Sürdürülebilirlik Raporları’nda detaylı biçimde açıklamaktadır. Ürün ve Hizmet Performansı, 49-64
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Doğuş Otomotiv ayrıntılı sürdürülebilirlik performansını bir sonraki yılın ikinci çeyreğinde sürdürülebilirlik raporları kapsamında açıklamaktadır. Bununla birlikte özet bir performans bilgisine faaliyet raporunda yer vermiştir. Faaliyet Raporu, 91-101
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Temmuz 2023’te kamuyla paylaşılmıştır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İndeksi, 166-173
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Temmuz 2023’te kamuyla paylaşılmıştır. GRI İndeksi, 197-209
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik Raporları kapsamında yer alan veriler kısmi olarak bağımsız bir denetim firması tarafından doğrulanmaktadır. Detaylı doğrulama belgeleri sürdürülebilirlik raporları ekinde yer almaktadır. PwC Raporlama Kılavuzu, 210-213 Bağımsız Güvence Beyanı, 214-215
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Doğuş Otomotiv ISO 14001 Sertifikasına sahiptir. Çevresel performanslarını odak alanlarına uygun biçimde her yıl düzenli olarak Sürdürülebilirlik Raporları kapsamında açıklamaktadır. Çevresel Risk Yönetimi, 111 Çevre ve Enerji Politikamız, 112-13 Atık Yönetimi, 111-112 Enerji ve Su Yönetimi, 112 Emisyonlar, 113 Elektrikli Araçlar, 114
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv çevre ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyar ve süreci ISO 14001 uygunluk yükümlülükleri dokümanı üzerinden izler. Şirketimizde atanmış bir çevre yöneticisi bulunmaktadır. Aynı zamanda doğrudan Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’ne raporlama yapan bir Çevre Komitesi bulunmaktadır. İklim ve Çevre, 109-114
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Henüz açıklanmamıştır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv çevresel verilerini odak alanları doğrultusunda her yıl açıklamakta ve mümkün olan başlıklarda hedeflerini de kamuyla paylaşmaktadır. Tüm değer zinciri içinde iştirakleri, yetkili satıcı ve servisleri ile tedarikçilerini de çevresel verilerini açıklamak konusunda teşvik etmektedir. Tedarikçileri ile satın alma süreçlerinde kategorizasyon ve denetim süreçlerine sürdürülebilirlik ilkelerini eklemiş ve 2015 yılından bu yana bu paydaşlarını sürdürülebilirlik raporuna dâhil etmeye başlamıştır. Öncelikli Odak Alanlarımız Doğrultusunda Risk ve Fırsatlar, 38-40
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2009 yılından bu yana AA1000SES Standardına uygun olarak belirlediği öncelikleri doğrultusunda çevresel verilerini açıklamaktadır. Odak alanlar 2018 yılında değişen koşullar ve paydaş beklentileri doğrultusunda yenilenmiş ve o tarihten bu yana yeni odak alanlar doğrultusunda raporlamaya geçilmiştir. İş stratejilerine entegrasyonla ilgili tüm detaylar Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında yayınlanmaktadır. Ürün ve Hizmet Performansı, 49-64 Sürdürülebilir Tedarik Zinciri, 56-62 Tedarikçiler, 57-59 Faaliyet Raporu
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel birlik ve derneklerle gerekli görüldüğü takdirde ve Şirket öncelikleri doğrultusunda iş birliği yapılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmakta ve gelecek dönemlerde iş birliği alternatifleri değerlendirilmektedir. Tüm işbirlikleri sürdürülebilirlik raporları kapsamında kamuya açıklanmaktadır Üyelikler ve İşbirlikleri, 43
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv çevresel verilerini öncelikleri doğrultusunda 2009 yılından bu yana sürdürülebilirlik raporları kapsamında kıyaslamalı olarak yayınlamaktadır. ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonu 2021 yılında tamamlanmıştır. Daha önceki yıllarda da emisyonlar açıklanmasına rağmen ilk kez 2021 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Kapsam 1-2-3 ve toplam karbon ayak izi Doğuş Otomotiv için açıklanmıştır. Daha önceki yıllarla kıyaslanabilirliği olmadığı için sadece 2021 yılı verisi bu şekilde açıklanmıştır. Ancak önceki yılların tüketimleri için geçmiş yılların sürdürülebilirlik raporları incelenebilir Çevresel Performans, 139-144
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv çevresel verilerinin açıklanmasında GRI Standards’ın önerdiği metodoloji ile birlikte yerel yasa ve yönetmeliklerin raporlamalarını kullanmaktadır. Veriler Şirket içinde oluşturulan ve her birimden çalışanların dahil olduğu Sürdürülebilirlik Konseyi üyeleri tarafından toplanmakta ve konsolide edilmektedir. 2021 yılı itibariyle çevresel veriler ISO 14064’e uygun olarak hesaplanmış ve açıklanmıştır. Bundan sonraki yıllarda da bu şekilde verilecektir. Çevresel Performans, 139-144
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X 2009-2017 yılları ile 2018-2020 yılları arasında öncelikli odak alanların değişmesi nedeniyle kıyaslanabilir verilerde değişiklik olmuştur. Ancak 2018 yılından bu yana düzenli yayınlanan raporlarda aynı faktörler üzerinden raporlama yapılması nedeniyle gerekli kıyaslamalar yapılabilmektedir. 2021 yılı itibariyle çevresel veriler ISO 14064’e uygun olarak raporlanmaya başlamıştır. Çevresel Performans, 139-144
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv çevresel performansını da uluslararası standartlara uygun biçimde Sürdürülebilirlik Raporları kapsamında yayınlamaktadır. Aynı zamanda 2010 yılından bu yana BM KİS imzacısı olarak raporlarında BM KİS endeksine de yer vermekte ve taahhütlerini beyan etmektedir. İklim ve Çevre, 109-114 İklim Değişikliği, 109-110 Doğuş Otomotiv Yenilenebilir Enerji Kaynağı Yatırımı, 110
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv iklim değişikliğini finansal risk olarak kabul ettiğini ekonomik kalkınma politikası ile birlikte kamuya beyan etmiştir. Ayrıca çevre ve enerji yönetimi politikası ile alt etki alanları politikası kapsamında tüm stratejileri beyan edilmektedir. Sürdürülebilirlik Politikaları
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Ürün ve hizmetlerin çevresel etkisinin yönetimi politikası ve etki alanı performansı doğrultusunda tüm aksiyonlar öncelikli odak alanlar kapsamında açıklanmaktadır. Sürdürülebilirlik Politikaları
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv sera gazı emisyonlarını ISO 14064’e uygun olarak ilk kez 2021 yılında sürdürülebilirlik raporu kapsamında açıklamıştır. Kapsam 3 verilerini kısıtlı olarak toplamaktadır. 2022 yılı sürdürülebilirlik raporunda ise Kapsam 3 veri alanlarını genişletmek üzere çalışmalara başlanmış ve 2022 sürdürülebilirlik raporunda yayınlanmak üzere veriler toplanmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda veriler güncellenerek yayınlanmıştır. 2022 Yılı Karbon ayak İzi Miktarı, 143
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılına ait veriler 2023 yılı Temmuz ayında yayınlanan sürdürülebilirlik raporu kapsamında açıklanmıştır. İklim ve Çevre, 109-114 Öncelikli Odak Alanlarımız Doğrultusunda Risk ve Fırsatlar, 38-40 Riskler Genel Görünüm, 35-37 Risk Yönetimi, 49-51
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılına ait veriler 2023 yılı Temmuz ayında yayınlanan sürdürülebilirlik raporu kapsamında açıklanmıştır. Enerji Tüketimi, 141
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2021 yılında Şekerpınar’da bulunan Lojistik Merkezi’nin çatısına 2,4 milyon dolar yatırımla güneş enerjisi panellerinin yapımına başlamış ve 2022 yılında tamamlanan yatırımla Şekerpınar yerleşkesinde kullanılan elektrik enerjisini doğrudan yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmeye devam etmiştir. Bu yatırımın 2022 yılında devreye alınmasıyla yıllık enerji ihtiyacımız yenilenebilir enerji kaynağından sağlanarak elektrik kullanımı kaynaklı karbon emisyonlarında yılda %45 oranında düşüş hedeflenmiştir. Hedeflerin gerçekleşme oranı 2022 Sürdürülebilirlik raporu kapsamında açıklanmıştır. Doğuş Otomotiv Yenilenebilir Enerji Kaynağı, 110 Faaliyet Raporu, 99
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2022 yılında Şekerpınar yerleşkesinde yapılan GES yatırımıyla tamamen yenilenebilir enerjiye geçiş yapmıştır. Faaliyet Raporu, 99
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2021 yılında Şekerpınar’da bulunan Lojistik Merkezi’nin çatısına 2,4 milyon dolar yatırımla güneş enerjisi panellerinin yapımına başlamış ve 2022 yılında tamamlanan yatırımla Şekerpınar yerleşkesinde kullanılan elektrik enerjisini doğrudan yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmeye devam etmiştir. Bu yatırımın 2022 yılında devreye alınmasıyla yıllık enerji ihtiyacımız yenilenebilir enerji kaynağından sağlanarak elektrik kullanımı kaynaklı karbon emisyonlarında yılda %45 oranında düşüş hedeflenmiştir. Hedeflerin gerçekleşme oranı 2022 Sürdürülebilirlik raporu kapsamında açıklanmıştır. Doğuş Otomotiv Yenilenebilir Enerji Kaynağı, 110 Faaliyet Raporu, 99
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2021 yılında Şekerpınar’da bulunan Lojistik Merkezi’nin çatısına 2,4 milyon dolar yatırımla güneş enerjisi panellerinin yapımına başlamış ve 2022 yılında tamamlanan yatırımla Şekerpınar yerleşkesinde kullanılan elektrik enerjisini doğrudan yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmeye devam etmiştir. Bu yatırımın 2022 yılında devreye alınmasıyla yıllık enerji ihtiyacımız yenilenebilir enerji kaynağından sağlanarak elektrik kullanımı kaynaklı karbon emisyonlarında yılda %45 oranında düşüş hedeflenmiştir. Hedeflerin gerçekleşme oranı 2022 Sürdürülebilirlik raporu kapsamında açıklanmıştır. Doğuş Otomotiv Yenilenebilir Enerji Kaynağı, 110 Faaliyet Raporu, 99
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Su tüketimi Doğuş Otomotiv’in öncelikli odak alanları arasında yer almaktadır. 2009 yılından bu yana satılan araç başına su tüketimini açıklamakta ve tüketimin azaltılmasıyla ilgili çalışmalar yürütmektedir. Kapsamlı veriler Sürdürülebilirlik Raporu’nda kıyaslamalı olarak yer almaktadır. Doğuş Otomotiv 2023 yılı itibariyle Su Ayak İzi’ni de raporlamayı hedeflemektedir. Doğuş Oto Çevresel Performans, 94 Enerji ve Su yönetimi, 112 Çevre ve Enerji Politikamız, 112-113 Su Tüketimi, 113-114
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin öncelikli odak alanları arasında yer almamaktadır. Paydaş beklentileri dahilinde değerlendirilmemiştir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin öncelikli odak alanları arasında yer almamaktadır. Paydaş beklentileri dahilinde değerlendirilmemiştir.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin öncelikli odak alanları arasında yer almamaktadır. Paydaş beklentileri dahilinde değerlendirilmemiştir.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv tüm sürdürülebilirlik verilerini standartların temel göstergeleri dahilinde internet sitesi üzerinden kamuya açık biçimde paylaşmaktadır. Yasal zorunluluklar gereği kamu otoritelerine yapılan bildirimlerin haricinde, yayınlanan çevresel veriler doğrultusunda BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde değerlendirilmektedir. İndeksler, 149-209
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv insan hakları politikası, insan hakları başlığında öncelikli odak alanları ve çalışanlar ve iş ortamı politikası ile bağlı alt politikaları ve Doğuş Otomotiv Etik Kodu ilkenin kapsamı dahilindeki gereklilikleri karşılamaktadır. Gerekli tüm detaylar ve performanslar internet sitesi ve sürdürülebilirlik raporları kapsamında açıklanmaktadır. Sürüdürülebilirlik Politikaları Etik Kod Faaliyet Raporu, 105
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Çalışanlar ve İş Ortamı Politikası, Fırsat Eşitliği Politikası ve Doğuş Otomotiv Etik Kodu, Sürdürülebilir Satın Alma Politikası Sürüdürülebilirlik Politikaları Etik Kod
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X İş’te Eşitlik Programı, İnsan hakları politikası, ayrımcılık politikası, Sürdürülebilir Satın Alma Politikası Sürüdürülebilirlik Politikaları Etik Kod
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikası, İnsan hakları politikası, Doğuş Otomotiv Etik Kodu, Ayrımcılığın Önlenmesi Politikası, Çocuk İşçiler Yönetim Yaklaşımı, BM KİS Taahhüdü Sürüdürülebilirlik Politikaları Etik Kod
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İlgili tüm detaylar sürdürülebilirlik raporları kapsamında her yıl yayınlanmaktadır. Aynı zamanda Etik Kod, Etik Hat ve ilgili süreçlerle ilgili bilgiler Etik Kod kapsamında yer almaktadır. Faaliyet Raporu, 107, 115 Çalışanlar ve İş Ortamı Performansı, 64-77
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X İlgili tüm detaylar sürdürülebilirlik raporları kapsamında her yıl yayınlanmaktadır. Aynı zamanda Etik Kod, Etik Hat ve ilgili süreçlerle ilgili bilgiler Etik Kod kapsamında yer almaktadır. Faaliyet Raporu, 115 İnsan Hakları Yönetimi, 53
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X İlgili tüm detaylar sürdürülebilirlik raporları kapsamında her yıl yayınlanmaktadır. Aynı zamanda Etik Kod, Etik Hat ve ilgili süreçlerle ilgili bilgiler Etik Kod kapsamında yer almaktadır. Faaliyet Raporu, 102-111 Çalışanlar ve İş Ortamı Performansı, 64-77
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İş Sağlığı ve Güvenliği Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlik öncelikli odak alanları arasında yer almaktadır. Politikalar internet sitesinde yer almaktadır. İlgili veriler kıyaslamalı olarak Sürdürülebilirlik Raporu’nda yayınlanmaktadır. 2022 yılında ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası alınmıştır. Sağlık ve Güvenlik, 70-72 Doğuş Oto Çalışan Eğitimleri, 92-93 İş Sağlığı ve Güvenliği, 134-136
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X İş Sağlığı ve Güvenliği Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlik öncelikli odak alanları arasında yer almaktadır. Politikalar internet sitesinde yer almaktadır. İlgili veriler kıyaslamalı olarak Sürdürülebilirlik Raporu’nda yayınlanmaktadır. 2022 yılında ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası alınmıştır. Sağlık ve Güvenlik, 70-72 Doğuş Oto Çalışan Eğitimleri, 92-93 İş Sağlığı ve Güvenliği, 134-136
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kişisel Verilerin Korunması hakkında tüm yasal düzenlemelere uygun geliştirmeler yapılmış, süreç en ileri düzeyde yönetilmektedir. Aynı zamanda 2021 yılında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum çalışmalarına başlanmış, sertifikasyon 2022 yılında alınmıştır. Faaliyet Raporu, 39, 51 Bilgi Güvenliği, 62
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv Etik Kodu 2012 yılından bu yana kamuya açık bir taahhüt olarak tüm paydaşlarımızın ulaşabileceği internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Etik Kod
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv trafikte güvenliğin önemini ve insan hayatının değerini bilir. Ürün ve hizmetlerinin yüksek standartlara sahip olması ve bu özelliklerini kullanım süreleri boyunca koruyabilmeleri için gerekli hizmetleri sunmayı taahhüt eder. Çalışanları, trafikte güvenliğin önemiyle ilgili örnek olur ve sorumlu davranır. Sattığı ürünlerin müşteri sağlığı ve güvenliği ile ilgili yüksek standartlarda olduğunu taahhüt eder. Sattığı ürünlerin kullanım ömrü boyunca bu standartlarını distribütörlük sözleşmeleri kapsamında distribütörlüğü devam ettiği sürece muhafaza etmesi için kaliteli ve yüksek standartlarda bakım ve onarım hizmetlerini yasal düzenlemeler ile sınırlı olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Trafikte güvenlik konusunda sürekli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla diyalog ve işbirliği içinde yürütür ve yönetir. Etik ilkeleri anlaşılır ve ulaşılabilirdir. Çoklu katılımla desteklenmiştir. Üst yönetim tarafından onaylı olup ve kurumsal yönetim ilkelerinin ana unsurlarından biridir. Etik ilkelerinin tüm süreçlerini içine alan kapsamlı bir çerçeve haline gelmesi için çalışmalarını sürdürür. Hile ve suistimal gibi etik olmayan durumlardan uzak hareket eder, çalışanlarının da bu konuda bilinçlenmeleri ve sorumluluk üstlenmeleri için gerekli bilgilendirmeyi yapar. Hile ve suistimali önleyici mekanizmaları kurmak için çalışmalar başlatır ve hedefler koyar Toplumsal Katılım, 105-109 Trafik Hayattır, 105 Gönüllülük Platformları, 107 Sermaye-Etki Alanı Tablosu, 30 Doğuş Otomotiv Yenilenebilir Enerji Kaynağı Yatırımı, 110 Elektrikli Araçlar, 114
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Sürdürülebilirlikle ilgili tüm eğitim ve uygulamalar, politika bilgilendirmeleri sürdürülebilirlik raporları kapsamında her yıl güncellenerek yayınlanmaktadır. Faaliyet Raporu, 46,51,96,97 Öncelikli Odak Alanlarımız Doğrultusunda Risk ve Fırsatlar, 38-40 Uyum Fonksiyonu ve KVKK Uygulamaları , 52 Doğuş Otomotiv Etik Kodu , 53 İnsan Hakları Yönetimi, 53 Dijital Okuryazarlık, 55,145
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri Yönetimi ve ilgili strateji ve uygulamalara sürdürülebilirlik raporları kapsamında detaylı olarak açıklanmaktadır. Faaliyet Raporu, 40-45
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2009 yılında düzenlenen bir çalıştayla AA1000SES metodolojisini kullanarak kilit paydaşlarını belirlemiş ve sürdürülebilirlik stratejisini paydaş katılımına odaklamıştır. İlgili tüm strateji ve uygulamalar, paydaş katılımı platformları internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır. Güncel performanslar ise sürdürülebilirlik raporlarında yer almaktadır. Paydaş Katılımı Doğuş Otomotiv Kilit Paydaşları ve Paydaş Diyalog Platformları, 145-148
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2009 yılından bu yana her yıl düzenli olarak GRI Küresel Raporlama Girişimi çerçevesine uygun olarak sürdürülebilirlik raporu yayınlamaktadır. Girişimin son raporlama çerçevesi olan GRI Standards’a göre kapsamlı raporlama düzeyinde rapor yayınlamaktadır. Doğuş Otomotiv 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda ilgili indeksler ve ayrıca SASB Göstergeleri için de indeks yer almaktadır. Referans Alınan Rehber İlke ve Standartlar, 5
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2010 yılından bu yana UNGC Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri imzacısı olup ilgili indeksler internet sitesi üzerinden ve sürdürülebilirlik raporları kapsamında yayınlanmaktadır. 2022 yılında UN WEPs ‘e de imzacı olarak katılım sağlanmış, ilgili raporlamaya 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında yer verilecektir. Doğuş Otomotiv 2017 yılından bu yana her yıl düzenli olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksi’ne de sürdürülebilirlik raporu kapsamında yer vermektedir. 2020 Raporu ile birlikte AIAG İlkeleri indeksi de raporda yer almaktadır. BM KİS İndeksi, 150-163 BM KGP (UN WPEs) İndeksi, 164-165 BM SKA İndeksi, 166-173
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Doğuş Otomotiv 2014-2015 Döneminden bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksine dahil olmaktadır. 2022 yılında ise ilk kez açıklanan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ne de dâhil olmuştur. Uluslararası indekslerle ilgili izleme ve planlama çalışmaları devam etmektedir Faaliyet Raporu, 90
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurmak konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Ancak paydaş katılımı süreçlerinde kilit paydaşların görüşleri strateji ve öncelikli odak alanları belirlenirken dikkate alınmıştır. Faaliyet Raporu, 96-97 İş Modelimiz ve Sürdürülebilirlik, 29 Paydaş Katılımı, 41 Doğuş Otomotiv Kilit Paydaşları ve Paydaş Diyalog Platformları, 145-148
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Sürdürülebilirlik tüm paydaşlarımızı da dahil ettiğimiz değer zincirimiz boyunca stratejik olarak ele alınmakta, üçüncü partiler de dahil olmak üzere yüz yüze eğitimler ve toplantılarla bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Sosyal sorumluluk Doğuş Otomotiv’de gönüllülük platformu üzerinden teşvik edilmektedir. Bunun yanında Trafik Hayattır Programı bir toplumsal katılım programı olarak yürütülmektedir. İlgili detaylar Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında kamuya açıklanmaktadır. Faaliyet Raporu, 112-113 Toplumsal Katılım, 105-109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177726


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: 0,00% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 28.05.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,1767 Değişim: 0,14%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
35,0160 Değişim: 0,14%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.424,55 Değişim: -0,20%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.439,40
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.