KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

28.02.2020 - 21:15
KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2019 yılında 34’ü ile yüz yüze, 6’sı ile grup ve 300’ün üzerinde yatırımcı ile telekonferans yoluyla olmak üzere, toplam 356 yatırımcı kurum ile toplantı yapılmıştır. Yurt içinde 2 reverse roadshow’a katılım sağlanmıştır. Dönem içerisinde 2 analist grup toplantısı ve 2 çoklu katılımlı telekonferans yapılarak analistler çeyreksel finansallarımız ile ilgili konularda bilgilendirilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742434
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Eş anlı olarak web sitemizde İngilizce olarak da belgeler paylaşılmaktadır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/en/investor-relations/investor-relations/general-assembly/related-documents-of-general-assembly
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Böyle bir durum olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740025 linkinde KAP'ta paylaşılan Finansal Rapor dipnotlar bölümünde ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749822 linkinde paylaşılan Genel Kurul sonrası dokümanlarda "İlişkili Taraf İşlemleri"ne ilişkin bilgi verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740025 linkinde KAP'ta paylaşılan Finansal Rapor dipnotlar bölümünde ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749822 linkinde paylaşılan Genel Kurul sonrası dokümanlarda "İlişkili Taraf İşlemleri"ne ilişkin bilgi verilmiştir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Şirket web sitemizde http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/politikalar/bagis-ve-yardim linkinde paylaşılmaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749822
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşme "Madde 16 - Genel Kurul Toplantıları a) bendinden" ulaşılabilir. (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/hisse-senedi-ve-sirket-bilgileri/kurumsal-bilgi-ve-belgeler linkinden Esas Sözleşme'ye ulaşılabilir.)
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 220.000.000 TL’lik sermayeye tekabül eden 220.000.000 adet hisseden, 100 adet asaleten ve 170.623.708 adet vekaleten olmak üzere toplam 170.623.808 adet hisse temsil edilmiştir.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 75,27
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/politikalar/kar-dagitim
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
26.03.2019 tarihinde gerçekleşen 2018 faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. 28.11.2019 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749822
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
26/03/2019 0 % 77,56 % 0,00005 % 77,56 Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurullar bölümünde ilgili geçmiş yıl tutanaklarına http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/genel-kurullar/genel-kurul-ilgili-belgeler linkinden erişilebilir. Toplantı sırasındaki sorular ile bu sorulara verilen cevaplara toplantı tutanaklarında yer verilmiş ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/genel-kurullar/genel-kurul-ilgili-belgeler Tutanak'ta 11. maddede bilgi paylaşılmıştır. (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/genel-kurullar/genel-kurul-ilgili-belgeler) 60 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749822


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporunda "Denetimden Sorumlu Komite Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/denetimden-sorumlu-komite) linkinden Denetimden Sorumlu Komite bilgisine ulaşılabilir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/kurumsal-yonetisim-ve-surdurulebilirlik-komitesi) linkinden Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi bilgisine ulaşılabilir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/ucret-ve-aday-gosterme-komitesi) linkinden Ücret ve Aday Gösterme Komitesi bilgisine ulaşılabilir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporunda "Risk Yönetimi Sistemine Bakış" ile "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/riskin-erken-saptanmasi-komitesi) linkinden Riskin Erken Saptanması Komitesi bilgisine ulaşılabilir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/ucret-ve-aday-gosterme-komitesi) linkinden Ücret ve Aday Gösterme Komitesi bilgisine ulaşılabilir. Ayrı bir Ücret Komitesi bulunmamaktadır, ücret komitesi görevleri de Ücret ve Aday Gösterme omitesi tarafından yerine getirilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde "Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılma ve Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesine İlişkin Bilgiler" başlığı altında yer verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/politikalar/ucretlendirme
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
"Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde "Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" başlığı altında yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 10 9
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 20 4 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 25 4 6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 50 4 1
Diğer (Other) İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi % 75 % 25 2 2


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
24 Ekim 2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alternatif firmalar değerlendirilmiş olup bu çalışmanın ARGE firması ile 2019 yılı içerisinde başlamasına karar verilmiştir.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Evet (Yes)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Bulunmamaktadır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
2019 yılında Doğuş Otomotiv marka ve departmanlarına ilişkin gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucunda toplam 17 adet denetim raporu hazırlanmıştır. İç Denetim Departmanı tarafından gerçekleştirilen tüm denetimlerin sonuçları ve raporları Yönetim Kurulu’na bağlı Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşılmaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Yönetim Raporu kısmında "Denetimden Sorumlu Komite Raporu" bölümünde "İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri" başlığı altında yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Emir Ali Bilaloğlu
İcra başkanı / genel müdürün adı
Emir Ali Bilaloğlu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671579
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781538
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Mevcut Yönetim Kurulu'nda Kadın üye oranı 50% olması sebebiyle böyle bir ek bilgi web sitede paylaşılmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nda 2si bağımsız olmak üzere 3 Kadın üye bulunmaktadır. Kadın üye oranı 50%'dir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
EMİR ALİ BİLALOĞLU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2018 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
GÜR ÇAĞDAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2016 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
ÖZLEM DENİZMEN KOCATEPE İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2006 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
KORAY ARIKAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2018 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
ADALET YASEMİN AKAD İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671371 Değerlendirildi (Considered) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
EMİNE GÜLDEN ÖZGÜL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2013 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749822 Değerlendirildi (Considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
"Kariyer" Bölümü altında "Tazminat Politikası" başlığında yer almaktadır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kariyer/insan-kaynaklari/tazminat-politikasi
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
9
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Dışarıdan bağımsız bir kuruluş tarafından "Etik Hat" başlığı altında takip edilmektedir.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Doğuş Otomotiv’in tüm çalışanları açık ya da istendiği takdirde kimliği gizli olarak 444 3845 (ETİK) numaralı Etik Hattı’nı arayarak Etik Kod’a aykırı durumları ya da potansiyel aykırılıkları bildirebilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
"Çalışan Katılımı" başlığı altında yer almaktadır: http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma-2019/calisanlar-ve-is-ortami-2019
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi(üst yönetimin katılımıyla), Ücret ve Aday Gösterme Komitesi, BİRİZ Çalışan Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planları yıllık olarak hazırlanmakta olup, Yönetim Kurulu başkanına sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikasında (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma-2019/calisanlar-ve-is-ortami-2019) ve Kariyer - İnsan Kaynakları vizyonu bölümünde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kariyer/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-vizyonu) mevcuttur.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası'nda ifade edilmiştir. (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma-2019/calisanlar-ve-is-ortami-2019)
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Etik İlkelerimiz'e (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma-2019/is-etigi-2019/etik-ilkelerimiz-2019) linkinden ve Şirket Etik Kodu'na (http://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_files/201761691821781_DogusOtomotiv_-Tr.pdf) linkinden ulaşılabilir.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Kurumsal Sürdürülebilirlik raporlarına (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari-2019) linkinden erişilebilir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Şirketin Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda belirtilmiştir. Politikaya (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma-2019/is-etigi-2019/etik-ilkelerimiz-2019) linkinden erişilebilir.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/yatirimci-iliskileri-ana-sayfa linkinden ilgili tüm bilgilere "Kurumsal Yönetişim", "Genel Kurullar", "Özel Durum Açıklamaları", "Raporlar ve Sunumlar", "Hisse Senedi ve Şirket Bilgileri" bölümlerinden erişilebilir.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler bilgisi http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/ortaklik-yapisi/ortaklik-yapisi-grafigi linkinde mevcuttur. Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler listesi ise internet sitemizde mevcut olmayıp, güncel bilgi KAP'ta https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1391-dogus-otomotiv-servis-ve-ticaret-a-s linkinde mevcuttur.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/ana-sayfa) ve İngilizce (http://www.dogusotomotiv.com.tr/en/home)
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinde paylaşılmıştır. Üyelerin bağımsızlık beyanlarına ise "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümü altında yer verilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
"Kurumsal Yönetşim Raporu" bölümü altında yer verilmiştir.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
"Kurumsal Yönetşim Raporu" bölümü altında yer verilmiştir.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde Genel Bilgiler kısmı "Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliklerinin bazıları hakkında bilgilendirme" başlığı altında yer verilmiştir.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde Genel Bilgiler kısmı "Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler" başlğı altında yer verilmiştir.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde Genel Bilgiler kısmı "Hizmet Alınan Kurumlarla Çıkabilecek Çıkar Çatışması Hakkında Bilgilendirme" başlığı altında yer verilmiştir.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde Genel Bilgiler kısmı "Şirket'in doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler" başlığı altında yer verilmiştir.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
"Kurumsal Sürdürülebilirlik" bölümünde yer verilmiştir.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
12
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 93
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
3 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Web sitemizde paylaşılan Şirket Esas Sözleşmesi "Madde 10- Yönetim Kurulu Toplantıları" bölümünde bilgi verilmektedir. (http://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_files/202022810104315_DOASESASSOZLESME_2020.pdf)
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet Raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde bulunan "Yönetim Kurulu" başlığı altında ilgili bilgilere yer verilmektedir.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671579
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Emine Gülden Özgül Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Adalet Yasemin Akad Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Adalet Yasemin Akad Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Gür Çağdaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Koray Arıkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hasan Hüsnü Güzelöz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Halide Müge Yücel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Emine Gülden Özgül Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Koray Arıkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Gür Çağdaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hasan Hüsnü Güzelöz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Adalet Yasemin Akad Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Özlem Denizmen Kocatepe Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi Emir Ali Bilaloğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi Gür Çağdaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi Koray Arıkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi Özlem Denizmen Kocatepe Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823077


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.