KAP ***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.08.2020 - 20:15
KAP ***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 14.340 282.100 41.920 540.459 540.459
Yeni Bakiye
185.000 17.099 14.340 41.920 540.459 540.459
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.701 1.701 1.701
Kar Dağıtımı
41.920 -41.920
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
41.920 -41.920
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 17.099 14.340 324.020 1.701 542.160 542.160


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
79.917 79.917
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
79.917 79.917
Cayılamaz Taahhütler
79.917 79.917
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
79.917 79.917


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
62.192
Alınan Faizler
168.211
Ödenen Faizler
-57.775
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.673
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-33.195
Ödenen Vergiler
-3.849
Diğer
-17.873
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-28.559
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-18.863
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-5.764
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.932
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
33.633
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.209
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.391
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-16.547
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
356.471
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-369.848
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.170
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-144
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
18.151
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
80.688
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
98.839


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.701
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.701


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
98.795 44 98.839
Nakit ve Nakit Benzerleri
98.795 44 98.839
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
9 9
Bankalar
98.856 35 98.891
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-61 -61
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.257.682 1.257.682
Krediler
1.303.894 1.303.894
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-46.212 -46.212
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
10.238 10.238
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.966 6.966
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13.332 13.332
Diğer
13.332 13.332
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0
DİĞER AKTİFLER (Net)
28.825 574 29.399
VARLIKLAR TOPLAMI
1.415.838 618 1.416.456
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
518.505 518.505
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
213.734 213.734
Tahviller
213.734 213.734
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.724 5.724
KARŞILIKLAR
5.894 5.894
Çalışan Hakları Karşılığı
5.706 5.706
Diğer Karşılıklar
188 188
CARİ VERGİ BORCU
2.492 2.492
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
91.883 91.883
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
35.577 487 36.064
ÖZKAYNAKLAR
542.160 542.160
Ödenmiş Sermaye
185.000 185.000
Sermaye Yedekleri
17.099 17.099
Hisse Senedi İhraç Primleri
17.099 17.099
Kar Yedekleri
14.340 14.340
Yasal Yedekler
14.340 14.340
Kar veya Zarar
325.721 325.721
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
324.020 324.020
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.701 1.701
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.415.969 487 1.416.456


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
160.286
Kredilerden Alınan Faizler
156.776
Bankalardan Alınan Faizler
3.510
FAİZ GİDERLERİ (-)
-64.837
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-47.446
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-17.391
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
95.449
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-4.633
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.633
Gayri Nakdi Kredilere
-1.543
Diğer
-3.090
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-144
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-144
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6.673
FAALİYET BRÜT KÂRI
97.345
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-35.736
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-28.527
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-29.138
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.944
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.944
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.243
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.243
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-2.243
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.701
Grubun Karı (Zararı)
1.701
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869224


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.