KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.09.2020 - 11:26
KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi İbni Melek Osb Mh. TOSBİ Yol 3 Sk No 20 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İbni Melek Osb Mh. TOSBİ Yol 3 Sk No 20 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR
İbni Melek Osb Mh. TOSBİ Yol 3 Sk No 20/2 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR
İbni Melek Osb Mh. TOSBİ Yol 3 Sk No 20/1 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR
İbni Melek Osb Mh. TOSBİ Yol 3 Sk No 13 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR
İbni Melek Osb Mh. TOSBİ Yol 3 Sk No 15 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR

İnternet Adresi www.dinamik-izmir.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com
dinamik@dinamik-izmir.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İbni Melek Osb Mh. TOSBİ Yol 3 Sok No 20 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR 02324491250 02325135138

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
M. Aslı Akdaş Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 02324491250 yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com
Emine Yeniay Mali İşler ve İnsan Kaynakları Yöneticisi 02324491250 mine.oztok@dinamik-izmir.com

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
A.ISI VE MAKİNA:
-Her türlü ısıtma, soğutma ve havalandırma cihazlarının üretimi, ithalatı, satışı ile satış sonrası servis hizmetlerini sağlamak, bu sektörde gereken her türlü hizmeti vermek, üretim için gerekli her türlü ekipman ve teçhizatın alımını satımını gerçekleştirmek, gerekli ekipmanı ithal ve ihraç etmek.
-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerine ait makine, alet, yedek parça, yardımcı madde yarı mamul, mamul ve konusuyla ilgili tesislerin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Yurt içinde ve yurt dışında bilumum ısıtma ve soğutma işlerinin taahhütlerinde bulunmak, plan ve projelerini hazırlamak, mühendislik ve tadilat hizmetlerini sunmak.
-Isıtma ve soğutma sektöründe makine montajı yapılacağı depoların ya da yerlerin hazırlanması.
-Isıtma, soğutma tesisatı ve bunların izolasyon ve yalsatımı, toptan ve perakende ticari pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirket konusu ile ilgili ısı, ses, su, yangın ve tesisin inşaatı ile ilgili her türlü demir çelik mamulü, yarı mamulü, her türlü yassı mamul, profil sanayi pirpilli boru ve ısı, ses ve yangın yalıtımı malzemelerinin üretimini, alımı, satımı, bu malzemelerin hurdasının toptan alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirket konusu ile ilgili izolasyon malzemelerinin klima, doğalgaz, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, taahhüt, medikal, mobilya, plastik ambalaj, iletişim ve enerji sektöründe kullanılan her nevi izolasyon ürünleri, sızdırmazlık contaları, yapışkanlı, yapışkansız bantlar ve ekipmanların bağlantı elemanları, flanşları, üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirket ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde kullanılan makineler ile ısı, ses, su ve yangınlarda kullanılacak akustik, vibrasyon ve iklimlendirme ile ilgili türlü tabii, sınai, kimyevi ham maddelerden ambalaj maddesi imali, basımı ve şekillendirmesi
-Gıda, ilaç, kimya sanayi, mobilya, elektrik, elektronik, otomotiv, deterjan sanayi ve tüm benzeri sanayi, ticaret, ihracat için torbalarının ve kutularının, kaplarının yapımı ve ambalaj baskılarının yapımı
-Üzüm, incir, kayısı, narenciye ve benzeri tarım ve gıda maddelerinin ihraç ve muhafazası için gerekli kağıt torba, kutu ambalaj, selefon poşet, baskı ve etiketlerinin yapımı ve basımını yapmak
-Ambalaj için gerekli flekso, tifdruk, ofset baskı tekniği ile her nevi basımı yapmak
-Eğitim ve öğretim malzemeleri ile diğer hizmetler için gerekli tüm ambalaj maddelerini yapmak
-Amacının ve faaliyetlerinin tahakkuku için gereken her türlü makine teçhizat, alet, malzeme, araç ve gereç ile onların çalışmasını temin için de gerekli her çeşit kağıt, karton, teneke, saç, plastik maddeleri, mürekkep ve benzeri yardımcı malzemeyi ithal etmek, satın almak, satmak, işlemek, işlettirmek, kullanmak, kullandırmak, kiraya vermek ve kiraya almak
-Amacının ve faaliyetlerinin tahakkuku için kağıttan, mukavvadan, plastikten, selofandan, metalden ve sair her türlü toprak mahsullerinin sınai mamullerinin, sıvıların ve gıda maddelerinin ambalajlamasında kullanılacak her boy ve şekilde torba, kap, kutu ve şişe ve benzerlerinin imal ve ticaretini, ihracatını yapmak ve bu maksatla gerekli her türlü fabrika ve tesisleri meydana getirmek ve onları işletmek
-Konusu ile ilgili fabrika, bina, yol, köprü, baraj ve hava limanları, tünel boru hattı gibi yurtiçi ve yurtdışında ısı, ses, su, yalıtım, uygulama, inşaat, taahhüt proje ve danışmanlık hizmetleri yapmak.
Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:
1-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde amacına uygun bina, fabrika, depo vs. inşa edebilir, işletebilir, devredebilir, ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
2-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışında, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Şirket alacak ve borçlarına karşılık sözleşme, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.
3-Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratlar, lisans, know-how, marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir. Ayrıca yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.
4-Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.
5-Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.
6-Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
7-Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.
8-Şirket konusuyla ilgili olan yurt içi ve yurt dışında şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
9-Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.
10-Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.
11-Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirketler, işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.
12- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik ve mümessillik alabilir, verebilir.
13-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.
14-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.
15- Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.
16-Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
17- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.
18- Şirket, konusu ile ilgili üretilen mamullerin satışını yapabilmek içim yurt içi ve yurt dışına satış mağazaları açabilir.
19-Şirketin amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, fason, dahili ticaret, taahhüt, uluslararası mümessillik, müşavirlik, bayilik, distribütörlük, pazarlamacılık, toptancılık, perakendecilik yapabilir ve bakım, onarım, servis hizmetlerini yapabilir.
20-Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin Süresi Süresizdir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama Seçim Yapınız 2400000 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Hamiline Seçim Yapınız 24475000 İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
METİN AKDAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 13.08.2012 İcrada Görevli Dinamik İzolasyon Malz. Ltd. Şti. Şirket Müdürü/Dyna Profil İklimlendirme Ltd. Şti. Şirket Müdürü 38.87 Bağımsız Üye Değil Hayır
GÖKSEL GÜRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi 13.08.2012 İcrada Görevli Dinamik İzolasyon Malz. Ltd. Şti. Şirket Müdürü 25.91 Bağımsız Üye Değil Hayır
MAHMURCAN ASLI AKDAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 24.07.2015 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
FÜSUN AKDAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.07.2015 İcrada Görevli Dyna Profil İklimlendirme Ltd. Şti. Şirket Müdürü Bağımsız Üye Değil Hayır
GÜRSEL GÜRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 24.07.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Hayır
ETEM ŞİŞMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.03.2018 İcrada Görevli Projes İş Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü/Özerden Plastik A.Ş. YK Üyesi/Omega Elektrik Pano A.Ş. YK üyesi/Seyitler Kimya A.Ş. YK Üyesi/Hipokrat Tıbbi Malz. A.Ş. YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKKI TATAR Planlama ve Mühendislik Yöneticisi Makine Mühendisi Planlama ve Mühendislik Yöneticisi
HABİB YILMAZ Satış ve Pazarlama Yöneticisi Yönetici Satış ve Pazarlama Yöneticisi
EMİNE YENİAY Mali İşler ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Yönetici Mali İşler ve İnsan Kaynakları Yöneticisi
MEHMET AK Üretim Yöneticisi Yönetici Üretim Yöneticisi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Dyna Profil İklimlendirme Ekipmanları ve İzolasyon Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sevkiyat-Depolama Faaliyetleri 250.000,00 0 TRY 0 Metin Akdaş ve Füsun Akdaş Şirket Müdürü
Dinamik İzolasyon Malz. İnşaat Mekanik Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Ticari Alım Satım Faaliyetleri 1.000.000,00 0 TRY 0 Metin Akdaş ve Göksel Gürpınar Şirket Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874601


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4328 Değişim: 0,06%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,4465
Açılış: 13,425
15,2417 Değişim: -0,01%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,2716
Açılış: 15,2436
793,56 Değişim: -0,28%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 795,96
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.