KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2018 - 16:55
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 01.03.2018
Genel Kurul Tarihi 04.04.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DARICA
Adres Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca / KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2017 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2017 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2017 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim SMMM A.Ş'nin onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti,
13 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 GENEL KURUL ÇAĞRI MEKTUBU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2017 GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL VEKALETNAME _ 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı _ 2017 - DEMİSAŞ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞI
DEMİSAŞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 04.04.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketinin 2017 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 04.04.2018 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün29.03.2018 tarih ve80122446-431.03-E-00033163511sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA'nın gözetiminde başlamıştır. Şirket Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.
Toplantıya ait çağrı ilanı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07 Mart 2018 tarih ve 9531 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 09.03.2018 tarihinde Gebze Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul içinde EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 35.000.000 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 19.213.463,62 TL ‘ye tekabül eden, 19.213.463,62 payın vekaleten, toplam itibari değeri1.037.023,41 TL ‘ye tekabül eden 1.037.023,41 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği . ayrıca elektronik ortamda 198,963TL'ye tekabül eden 198.963 payın vekaleten temsil edildiği ve böylece toplamda 20.449.450,03 adet payın gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1 - Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Osman Okan YAZICI görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Sn. Hayrettin ÇAYCI toplantı başkanlığı için teklif olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Üyelerinden SnHayrettin ÇAYCI'nın verdiği önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn Orhan SELVİ oy toplama memuru olarak ve Sn Sedef ÖZTÜRK' te katip olarak görevlendirildi. Toplantı başkanının talebi üzerine saygı duruşunda bulunuldu.
2 - Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi.
3 –Gündemin 3. Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan SnFuat SUCU verdiği önerge ile faaliyet raporunun tüm ortaklarımıza dağıtılmış olması, KAP ‘ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2017 dönemine ait Faaliyet Raporunun oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı, Rapor ile ilgili söz alan olmadı.
4- Gündemin 4. Maddesi gereği MGİ Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2017 dönemine ait bağımsız denetim raporu Bağımsız Denetim Şirketi Denetçisi Sn. Özcan AKSU tarafından okundu. Bağımsız denetim raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.
5 - Gündemin 5. Maddesi gereği 2017 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit MÜCELLİT tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı tarafından finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP ‘ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlandığı için, dolayısıyla ‘'okunmuş'' kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2017 yılı ile ilgili finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.
6- Gündemin 6. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Oylama sonucu 2017 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile oybirliğiile 7 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7 - Gündemin 7. Maddesi gereği 2017 hesap yılı sonu itibariyle finansal tabloların göstergeleri ile birlikte geçmiş yıl zararının olması da nazara alınarak kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Bu hususta yapılan müzakereleri takiben oybirliği ile yönetim kurulunun önerisi Kabul edilerek 2017 yılı karının dağıtılmamasına karar verildi.
8- Gündemin 8. Maddesi gereği faaliyet raporunda bulunan Şirket tarafından 2017 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi.
9- Gündemin 9. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi ve 2018 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 50.000 (ellibin)TL olması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2018 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardım üst sınırının 50.000 (ellibin) TL olması 198.963 adet red oyuna karşılık 20.250.487,03 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.
10–Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. Verilen bilgiye göre 2017 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere verilen ücret ve benzeri menfaatlerin toplamının 1.977.485.- TL olduğu anlaşıldı.
11–Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun, Şirketin 2018 yılına ait finansal tablolarının MGİ Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından 1 yıl sure ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 2018 yılına ait finansal tabloların MGİ Bağımsız Denetim SMMM A.Ş tarafından 1 yıl süre ile yapılması Kabul edildi.
12- Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Sn. Fuat AŞICIOĞLU ve Sn. Yaylalı GÜNAY , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için önerildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile Sn. Fuat AŞICIOĞLU (TCKN:47863929222) ve Sn. Yaylalı GÜNAY (TCKN: 47668275050) 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler.
13–Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn Hüseyin ÖZBOYACI tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ve huzur haklarının tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önergedeki gibi Yönetim Kurulu Üyelerine 01.05.2018 tarihinden itibaren 7.000 TL/Ay ücret ve 1.000 TL/Ay huzur hakkı ödenmesine oybirliğiile karar verilmiştir.
14- Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi oybirliği kabul oyu ve oyçokluğu ile Kabul edildi.
15 – Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık temsilcisi talebi ile toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin ÇAYCI teşekkür konuşması yaptı. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 15:02' de son verildi.
Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi
İbrahim HASELÇİN Veysi UZUNKAYA
Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı
Orhan SELVİ Sedef ÖZTÜRK


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 04/04/2018 tarihinde saat 14:00'dan itibaren Şirket merkezinin bulunduğu Emek Mah. Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca - KOCAELİ adresinde bildirim ekinde yer alan gündemin müzakeresi suretiyle yapılmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674391


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.