KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.04.2021 - 18:33
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.03.2021
Genel Kurul Tarihi 07.04.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DARICA
Adres EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA - KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2020 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2020 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti,
13 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL ÇAĞRI MEKTUBU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞI
DEMİSAŞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 07.04.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketinin 2020 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 07.04.2021 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarih ve E-80122446-431.03-00062846320 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA'nın gözetiminde başlamıştır. Şirket Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.
Toplantıya ait çağrı ilanı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Mart 2021 tarih ve 10282 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 03.03.2021 tarihinde Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul içinde EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 52.500.000 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 28.492.934,064 TL ‘ye tekabül eden, 28.492.934,064 payın temsilen, toplam itibari değeri 1.999.110,731 TL ‘ye tekabül eden 1.999.110,731 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği . ayrıca elektronik ortamda 1TL'ye tekabül eden 1 payın asaleten temsil edildiği ve böylece toplamda 30.492.044,795 adet payın gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1 - Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Osman Okan YAZICI görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Sn. Hayrettin ÇAYCI toplantı başkanlığı için teklif olup olmadığını sordu. Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne vekaleten Sayın Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn Orhan SELVİ oy toplama memuru olarak ve Sn. Demet TAŞKIN katip olarak görevlendirildi. Toplantı başkanının talebi üzerine saygı duruşunda bulunuldu.
2 - Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda yapılan oylama sonucu 1 adet Red oyuna karşılık , 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile Toplantı Başkanlığı'na ile yetki verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.
3 –Gündemin 3. Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit Mücellit verdiği önerge ile faaliyet raporunun tüm ortaklarımıza dağıtılmış olması, KAP ‘ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2020 dönemine ait Faaliyet Raporunun 1 adet red oyuna karşılık 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı, salonda bulunan ortaklardan Cahit Başaran söz aldı. 2021 yılındaki satış rakamları parlak değil, 2017 yılından beri tonaj ve ihracat rakamlarında düşüs var. Demisaş'ın üretim yaptığı sektörlerde beyaz eşya ve otomotivde ise tam tersine artışlar var. Demisaş'taki düşüsün sebebi nedir, devam edecek mi? Hisse fiyatının yükselmesi birşey ifade etmiyebiliyor, balon fiyatlara getirebiliyor birkaç yatırımcı. Genel Müdür Emre Giray söz aldı 80 bin ton rakamı teorik bi rakam, ne üretttiğimize göre kapasite değişiyor. 2019 yılı otomotiv için kötüydü düşüs vardı bizde etkilendik. Mevcut ürün gamı ile 65 -70 bin ton civarı kapasitemiz var. 2020 yılında 58 bin ton bütçelemiştik ancak pandeminin etkisiyle kötü bir sene yaşadık özellikle 2. Çeyrek çok kötü geçti. 2021 yılında belirsizlikler var, çip krizi sebebiyle Renault ve Tofaş durdu. Bizi de etkiliyor. Emtia ve ham madde fiyyatları arttı bunlar da bizi etkilemektedir.
TOGG ile temasımız var, tedarikçi seçim süreçleri devam ediyor. Biz de tekliflerimizi veriyoruz. İlk birkaç sene işler iyi giderse TOGG 50bin araç üretmeyi planlıyor. Tofaş 300 bin ve FORD 350 bin araç üretiyor. Bu nedenle TOGG ile çalışmamız faaliyetlerimizi çok etkileyecek durum değil, kaldıki şuana kadar netleşmiş bir durum mevcut değil.
4- Gündemin 4. Maddesi gereği Güreli Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2020 dönemine ait bağımsız denetim raporu şirket çalışanı Sn. Doğa Gunini tarafından okundu.
5 - Gündemin 5. Maddesi gereği 2020 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hüseyin Özboyacı tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı tarafından finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP ‘ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlandığı için, dolayısıyla ‘'okunmuş'' kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2020 yılı ile ilgili finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu 1 adet Red oyuna karşılık , 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.
6- Gündemin 6. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Oylama sonucu 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile 1 adet red oyuna karşılık , 28.930.485,80 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile 7 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7 - Gündemin 7. Maddesi gereği 2020 hesap yılı sonu itibariyle finansal tabloların göstergeleri nazara alınarak kar dağıtımı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Bu hususta yapılan oylama sonucu 1 adet Red oyuna karşılık, 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile Yönetim Kurulu'nun önerisi kabul edilerek ,ortaklarımıza sahip oldukları her pay için brüt % 15 , net % 12,75 toplamda 7.875.000 TL kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımın 05.05.2021 tarihinde başlatılmasına karar verildi.
Elektronik ortamda katılan ortak Murat Sipahi'nin temettü dağıtılmasıyla berebaer %100 bedelsiz pay verilmesi yönündeki önergesi okundu. Toplantı Başkanı sermaye artırım karar yetkisinin Yönetim Kurulunda olduğunu belirtip önergeyi oylamaya sundu, yapılan oylama sonucu Murat Sipahi'nin önergesi 1 adet Kabul oyu ve 30.492.043,795 adet Red oyu ve oyçokluğu ile reddedildi.
8- Gündemin 8. Maddesi gereği faaliyet raporunda bulunan Şirket tarafından 2020 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi.
9- Gündemin 9. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi ve 2021 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 75.000 TL olması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu sosyal yardım amaçlı 2021 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardım üst sınırının 75.000 TL olması 1 adet Red oyuna karşılık, 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.
10–Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. Verilen bilgiye göre 2020 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere verilen ücret ve benzeri menfaatlerin toplamının 3.317.850.- TL olduğu anlaşıldı.
11–Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun, Şirketin 2021 yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1adet red oyuna karşılık , 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile 2021 yılına ait finansal tablo denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile yapılması Kabul edildi.
12- Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Sn. Mustafa Kenan SELÇUK ve Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için önerildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1 adet red oyuna karşılık , 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile Sn. Mustafa Kenan SELÇUK (TCKN:…… ) ve Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL (TCKN: ……..) 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler.
13–Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hamit MÜCELLİT tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ve huzur haklarının tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önergedeki gibi Yönetim Kurulu Başkanına 01.05.2021 tarihinden itibaren 14.000 TL/Ay net ücret ve 4.000 TL/Ay net huzur hakkı , Yönetim Kurulu Üyelerine 10.000 TL/Ay net ücret ve 1.500 TL/Ay net huzur hakkı , bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise 10.000 TL/Ay net ücret ve 4.000 TL/Ay net huzur hakkı ödenmesine 1 adet red oyuna karşılık , 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verilmiştir.
14- Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi 1 adet red oyuna karşılık , 30.492.043,795 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile Kabul edildi.
15 – Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda katılan ortak Murat Sipahi'nin 10. Maddeyle ilgili sorduğu faaliyet raporunda patent başvurusunun olduğu belirtiliyor, neye ilişkin olduğunu sordu. Bu hususta Genel Müdür Emre Giray söz aldı arge merkezi kurduk bu nedenle iki adet patent başvurumuz oldu. Ortak Cahit Başaran söz aldı, tüm yöneticilere ve çalışanlara teşekkür ediyorum, şeffaflık ve açık bir şekilde genel kurul yönetildi, teşekkür ediyorum dedi. Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak teşekkür ederek kapanış konuşmasını yaptı. Bakanlık temsilcisi talebi ile toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu. Toplantıya İtiraz eden veya söz alan olmadı. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 15:18' de son verildi.
Ek: Kar dağıtım önerisi
Toplantı Başkanı Toplantı Katibi Oy Toplama Memuru
İbrahim HASELÇİN Demet TAŞKIN Orhan SELVİ
Bakanlık Temsilcisi
Veysi UZUNKAYA


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.04.2021 tarihinde Şirket Merkezinin bulunduğu Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca - KOCAELİ adresinde yapılmış olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte pdf formatında yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924472


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: -1,36% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,4999 Değişim: 0,27%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5093
Açılış: 32,411
34,5502 Değişim: 0,16%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,6964
Açılış: 34,4942
2.496,84 Değişim: 0,55%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.500,02
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.