KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2019 - 18:49
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 11.03.2019
Genel Kurul Tarihi 10.04.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DARICA
Adres EMEK MAHALLESİ OSMANGAZİ MEVKİİ AŞIROĞLU CADDESİ NO: 147 DARICA/KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2018 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2018 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2018 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim A.Ş'nin onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti,
13 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞI
DEMİSAŞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.04.2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketinin 2018 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 10.04.2019 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2019 tarih ve 80122446-431.03-E-00043237214 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde başlamıştır. Şirket Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.
Toplantıya ait çağrı ilanı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 Mart 2019 tarih ve 9787 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 13.03.2019 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul içinde EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 52.500.000 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 28.801.171,75 TL ‘ye tekabül eden, 28.801.171,75 payın temsilen, toplam itibari değeri 3.722.303,18 TL ‘ye tekabül eden 3.722.303,18payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği . ayrıca elektronik ortamda 1,5 TL'ye tekabül eden 1,5 payın asaleten ve 761.717 TL'ye tekabül eden 761.717 payın vekaleten temsil edildiği ve böylece toplamda 33.285.193,43 adet payın gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1 - Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Osman Okan YAZICI görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Sn. Hayrettin ÇAYCI toplantı başkanlığı için teklif olup olmadığını sordu. Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne vekaleten Sayın Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn Orhan SELVİ oy toplama memuru olarak, Sn Demet TAŞKIN katip olarak görevlendirildi. Toplantı başkanının talebi üzerine saygı duruşunda bulunuldu.
2 - Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi. Toplantı Başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadığı Genel Kurul‘a soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.
3 –Gündemin 3. Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan Sn.Ahmet Hamdi BEKTAŞ verdiği önerge ile faaliyet raporunun tüm ortaklarımıza dağıtılmış olması, KAP ‘ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2018 dönemine ait Faaliyet Raporunun oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı, Rapor ile ilgili söz alan olmadı.
4- Gündemin 4. Maddesi gereği MGİ Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2018 dönemine ait bağımsız denetim raporu Bağımsız Denetim Şirketi Denetçisi Sn. Gamze Türkin AKSU Tarafından okundu.
5 - Gündemin 5. Maddesi gereği 2018 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ tarafından verilen önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP ‘ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlandığı için, dolayısıyla ‘'okunmuş'' kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2018 yılı ile ilgili finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.
6- Gündemin 6. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan Sn. Sevda Alkan tarafından Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olması tavsiye edilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlenip belirlenmediğini sormuştur, ileriki yıllarda bu hususta düzenlemelerin yapılacağı belirtilmiştir. Oylama sonucu 2018 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile oybirliği ile 7 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7 - Gündemin 7. Maddesi gereği 2018 hesap yılı sonu itibariyle finansal tabloların göstergeleri nazara alınarak kar dağıtımı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Bu hususta yapılan müzakereleri takiben oybirliği ile Yönetim Kurulu'nun önerisi kabul edilerek ,ortaklarımıza sahip oldukları her pay için brüt % 20 , net % 20 toplamda 10.500.000 TL kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımın 27.05.2019 tarihinde başlatılmasına karar verildi.
8- Gündemin 8. Maddesi gereği faaliyet raporunda da yer aldığı üzere, Şirket tarafından 2018 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi.
9- Gündemin 9. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi ve 2019 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 60.000 TL olması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu sosyal yardım amaçlı 2019 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardım üst sınırının 60.000 TL olması hususu 761.717 adet elektronik ortamda red oyuna karşılık 32.523.476,43 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.
10–Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, faaliyet raporunda da yer aldığı üzere, Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi.
11–Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun, Şirketin 2019 yılına ait finansal tablolarının MGİ Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 1 yıl sure ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 2019 yılına ait finansal tabloların MGİ Bağımsız Denetim A.Ş tarafından 1 yıl süre ile yapılması Kabul edildi.
12- Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Sn. Fuat AŞICIOĞLU ve Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için önerildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile Sn. Fuat AŞICIOĞLU ve Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL, 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler.
13–Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn.Ahmet Hamdi Bektaş tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ve huzur haklarının tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önergedeki gibi Yönetim Kurulu Üyelerine 01.05.2019 tarihinden itibaren 8.000 TL/Ay ücret ve 1.000 TL/Ay huzur hakkı ödenmesine Elektronik ortamdaki 761.717 adet red oyuna karşılık , 32.523.476,43 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verilmiştir.
14- Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi hususu oybirliği ile Kabul edildi.
15 – Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortak Resul Çağlı söz aldı Yönetim Kurulu Başkanı 2018 yılının kötü geçtiğini ve 2019 yılı için kötümser konuştuğu oysa Genel Müdür Emre Bey'in yıl içindeki beyanları %76'ya varan ihracatımız olduğu yönünde olduğu için arada bir çelişki var gibi görünüyor diye açıklama istedi. Genel Müdür Emre Giray söz aldı öncelikle Şirketimize olan bu ilginizden dolayı teşekkür ediyorum dedi, devamla ciromuzun dağılımı %50 yurtiçi %50 yurtdışı şeklinde olup yurtdışı piyasalar da yurtiçi gibi pek parlak değildir bunun birçok etkeni bulunuyor Avrupa'da otomotiv satışları %20 oranında düşmüştür, bizim satışlarımız daha çok otomotiv şirketlerine olduğu için biz iç piyasalardan çok Avrupa'ya bakıyoruz bu nedenle sanki kötümser bir tablo gibi ifade edilmiş olsa da aslında aynı şeyi ifade etmekteyiz. Ortak Levent Kösen söz aldı ürün çeşitliliği için birşey düşünüyormusunuz diye sordu Emre Giray söz aldı bizim ürünlerimizin %90'nın fazlası otomotive yöneliktir bunun %70'i binek %20'si ağır vasıtadır, genel makine, hidrolik sektörleri gibi çeşitli diğer sektörler için arayışımız devam etmektedir. Ortak Resul Çağlı tekrar söz aldı kötümserliğe dayalı olarak ciromuz miktar olarak düşse kur artışından dolayı ciromuzda artış olması beklenmelidir bu yüzden kötümser değil iyimse olmak gerekir dedi Genel Müdür Emre Giray söz aldı haklısınız biz de bu açıdan pozitif olarak canla başla çalışmaktayız dedi. Bakanlık temsilcisi talebi ile toplantı müzakerelerine, usulüne ve alınan kararlara ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Kapanış konuşması için Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı söz aldı 2018 Demisaş için çok güzel bir yıldı, borsa fiyatında 3 kata yakın bir artış gerçekleşti, Demisaş çok iyi bir ekibe sahip, çok iyi işler yapıyorlar ama yeni müşteriler ve yeni pazarlar için sürekli araştırma içindeyiz, otomotiv sektöründeki düşüş bizi de etkiliyor ama bunun olumsuz etkisinin asgari düzeyde olması için elimizden gelen maksimum çabayı gösteriyoruz, işçi-işveren ilişkilerimiz de hiç olmadığı kadar iyidir, çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum,hepinize desteğiniz için teşekkür ediyorum. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 15:11' de son verildi.
Toplantı Başkanı Toplantı Katibi Oy Toplama Memuru
İbrahim HASELÇİN Demet TAŞKIN Orhan SELVİ
Bakanlık Temsilcisi
Veysi UZUNKAYA


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 10/04/2019 tarihinde saat 14:00'dan itibaren Şirket Merkezinin bulunduğu Emek Mahallesi Osmangazi Mevkii Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca - KOCAELİ adresinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755026


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4130 Değişim: 0,61%
Düşük 7,3627 22.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0274 Değişim: 0,58%
Düşük 8,9597 22.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
442,18 Değişim: -0,22%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.