KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.03.2018 - 21:28
KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulumuzun 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 02.03.2018 tarihinde kamuya duyurulan 01.01.2017-31.12.2017 Hesap Dönemi'ne ait Kar Dağıtımı Tablosu, kar dağıtımında isabet eden Genel Kanuni Yedek Akçe hesaplaması ile birlikte "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" yerine "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın dikkate alınması suretiyle yeniden düzenlenmiş olup, ilişikte verilmektedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A - B - C - D Grubu, DITAS, TRADITAS91H8 Peşin 0,081928 8,1928 0,0696388 6,96388

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 18.04.2018 20.04.2018 19.04.2018

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A - B - C - D Grubu, DITAS, TRADITAS91H8 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.03.2018 tarihli ve 2018-03 nolu karar ile Türk Ticaret Kanunu ("TTK") madde 390 / IV hükmü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz'in Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak
- SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimiz'in 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları'na göre "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 4.749.630,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 166.233.,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 3.732.188,31 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ilave edildikten sonra, 851.208,20 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan Şirketimiz'in 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait mali kayıtlarda ise 3.356.255,27 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan 31.585,39 Türk Lirası tutarında "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra kalan 3.324.669,88 Türk Lirası tutardan da TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 166.233,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 3.158.436,39 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
görülerek
- Öncelikle Şirketimiz'in mali kayıtlarında yer alan 1.917.336,37 Türk Lirası tutarındaki "2014 yılı net dönem karı"nın "olağanüstü yedekler" hesabına alınması takiben sırasıyla 2015 yılı (926.785,79 Türk Lirası) ve 2016 yılı (2.730.571,20 Türk Lirası) "geçmiş yıllar zararları"nın "olağanüstü yedekler" ile mahsup edilmesi işbu mahsup işlemlerinde Şirket Yönetimi'nin yetkili kılınması ile mahsup işlemi neticesinde "geçmiş yıllar zararları" bakiyesinin tamamen sıfırlanması,
- Takiben TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 31.928,02 Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %8,19'u net %6,96'sıoranında olmak üzere, toplam 819.280,18 Türk Lirası (brüt), 696.388,15 Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 18 Nisan 2018 tarihinde başlanması,
- Bağımsız denetimden geçen Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları'na göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 3.732.188,31Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması,
- Şirketimiz'in mali kayıtlarına göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 2.307.228,19Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,
hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DITAS 2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.206.350,69
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 4.834.406 3.356.255,27
4. Vergiler ( - ) -84.776 -31.585,39
5. Net Dönem Kârı 4.749.630 3.324.669,88
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -3.732.188,31 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -166.233,49 -166.233,49
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 851.208,2 3.158.436,39
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 851.208,2 3.158.436,39
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 127.050
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 978.258,2
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 819.280,18
* Nakit 819.280,18
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe -31.928,02
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A - B - C - D Grubu 696.388,15 0 81,81 0,0696388 6,96388
TOPLAM 696.388,15 0 81,81 0,0696388 6,96388

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ektedir

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665598


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.334 Değişim: 0,00% Hacim : 133.186 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.319 26.02.2024 Yüksek 9.450
Açılış: 9.411
31,1281 Değişim: 0,08%
Düşük 31,0419 27.02.2024 Yüksek 31,1442
Açılış: 31,1021
33,8145 Değişim: 0,06%
Düşük 33,7153 27.02.2024 Yüksek 33,8302
Açılış: 33,7948
2.036,06 Değişim: 0,20%
Düşük 2.027,30 27.02.2024 Yüksek 2.036,70
Açılış: 2.032,06
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.