KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 22:44
KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ  VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 1.231.169
Satışların Maliyeti
0 -310.278
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 920.891
BRÜT KAR (ZARAR)
0 920.891
Genel Yönetim Giderleri
-452.090 -72.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -935
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-452.090 847.293
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
180.962 72.909
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-271.128 920.202
Finansman Giderleri
-598.447 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-869.575 920.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -52.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-52.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-869.575 867.433
DÖNEM KARI (ZARARI)
-869.575 867.433
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.585 -239
Ana Ortaklık Payları
-866.990 867.672
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188 14.953
Dönem Karı (Zararı)
-869.575 867.433
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-869.575 867.433
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
807.217 1.339.696
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
356.603 249.958
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -303.029
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -303.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.372 1.413.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.372 1.413.047
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
583.204 -140
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -140
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
583.204 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-180.962 -72.909
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-180.962 -72.909
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 52.769
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veyaeler
3.838 -1.422.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.838 -1.422.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.008.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -2.008.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 382.835
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-32.738 -402.466
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.415 91.521
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.415 91.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -751.282
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-217.933 1.823.289
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.916 1.923.943
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-234.849 -100.654
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
350.821 -1.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.027 95.689
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-26.027 95.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
188 14.953
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188 14.953
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188 14.953
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.225 17.880
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.413 32.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 18.413 18.225
Ticari Alacaklar
1.506.728 1.510.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
[5] 1.506.728 1.510.060
Diğer Alacaklar
22.564 22.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[7] 22.564 22.564
Stoklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
97.329 39.591
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
[8] 97.329 39.591
Diğer Dönen Varlıklar
111.238 110.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
[9] 111.238 110.211
ARA TOPLAM
1.756.272 1.700.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.756.272 1.700.651
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
505 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[7] 505 505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[12] 1.210.603 1.029.641
Maddi Duran Varlıklar
[13] 14.317.396 14.673.868
Arazi ve Arsalar
8.100.000 8.100.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.303.363 5.520.627
Binalar
908.228 1.046.666
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
5.805 6.575
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.915 2.046
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[14] 1.915 2.046
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.530.419 15.706.060
TOPLAM VARLIKLAR
17.286.691 17.406.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.370.775 4.076.814
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.370.775 4.076.814
Banka Kredileri
[4] 6.370.775 4.076.814
Ticari Borçlar
477.086 492.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
[5] 477.086 492.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[6] 1.732.920 1.395.406
Diğer Borçlar
[7] 806.872 1.362.319
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
521.456 1.187.982
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
285.416 174.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
424.613 73.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[8] 424.613 73.792
Kısa Vadeli Karşılıklar
[10] 1.501.083 1.522.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
378.338 399.756
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.122.745 1.122.745
ARA TOPLAM
11.313.349 8.923.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.313.349 8.923.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.248.739 7.959.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.248.739 7.959.496
Banka Kredileri
[4] 6.248.739 7.959.496
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.248.739 7.959.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.562.088 16.882.829
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-283.115 519.519
Ödenmiş Sermaye
[15] 10.650.000 10.650.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[16] 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[17] 15.110.581 15.040.791
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.110.581 15.040.791
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.087.555 15.087.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.026 -46.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[18] 534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-25.730.258 -23.447.567
Net Dönem Karı veya Zararı
-866.990 -2.277.257
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.718 4.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-275.397 523.882
TOPLAM KAYNAKLAR
17.286.691 17.406.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 10.912.152 -46.764 534.645 -16.113.011 -6.730.602 -774.673 3.443 -771.230
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.491.856 -4.238.746 6.730.602 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.560.720 2.580 867.672 4.428.392 -239 4.428.153
Dönem Karı (Zararı)
867.672 867.672 -239 867.433
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.560.720 2.580 3.560.720 0 3.560.720
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
zlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 11.981.016 -46.764 534.645 -20.351.757 867.672 3.653.719 3.204 3.656.923
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.453.001 -2.277.257 514.085 4.363 518.448
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.277.257 2.277.257 0 770 770
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.790 -866.990 -797.200 2.585 -794.615
Dönem Karı (Zararı)
-866.990 -866.990 2.585 -864.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
69.790 69.790 0 69.790
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 15.087.555 23.026 534.645 -25.730.258 -866.990 -283.115 7.718 -275.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-869.575 867.433
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
69.790 3.560.720
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 3.956.356
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.790 -395.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.790 3.560.720
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-799.785 4.428.153
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.585 -239
Ana Ortaklık Payları
-797.200 4.428.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941592


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8176 Değişim: 0,08%
Düşük 32,7514 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,1745 Değişim: -0,20%
Düşük 35,1341 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.445,99 Değişim: 0,03%
Düşük 2.441,13 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.