KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

06.03.2024 - 22:56
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Risk ve Fırsat çalışması yapılmıştır. Sonuçları 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda yayınlanacaktır.
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin "İnsan Kaynakları ve Personel Yedekleme Politikası" ile ÇSY kapsamında düzenlenmekte olan "İnsan Hakları Politikası" bulunmaktadır.Sürdürülebilirlik yönetimi ile ilgili konular Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Görev ve Sorumlulukları arasına eklenmiştir. Diğer politkalara ilişkin süreçler devam etmektedir. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar.aspx
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X 15.12.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görev ve sorumluluk alanı genişletilmiş ve ÇSY konuları da kapsamlı şekilde eklenmiş, şirket internet sayfasında kamuya açıklanmıştır. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/komiteler.aspx
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sorumlu komite 2022 yılı sonunda kurulmuştur. ÇSY ile ilgili komite raporu 28.12.2023 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu konuyla ilgili henüz çalışması bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu konuyla ilgili henüz çalışması bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu konuyla ilgili henüz çalışması bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Şirket yıllık Faaliyet Raporunda Sürdürülebilirlik Faaliyetlerine ilişkin genel bilgi verilmiştir. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde detayların paylaşılması planlanmaktadır.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu konuyla ilgili henüz çalışması bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY konularında şirket aleyhinde açılan dava bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında Çift Öncelik Çalıştayı yapılmış, çalıştay raporu internet sitesinde kamuyla paylaşılmıştır. Risk ve fırsat çalışması yapılmış, sonuçları 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanacaktır. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/dogus-gyo-cift-onemlilik-calistayi-raporu.aspx
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Şirketin bu konuyla ilgili çalışması henüz bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu konuyla ilgili çalışması henüz bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel hedeflere ilişkin teşvik ve ödüllendirme sistemimiz bulunmamaktadır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen Şirketin bu konuyla ilgili çalışması henüz bulunmamaktadır. 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen Şirketin bu konuyla ilgili çalışması henüz bulunmamaktadır. 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen Şirketin bu konuyla ilgili çalışması henüz bulunmamaktadır. 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Şirket Faaliyet Raporunda enerji yönetimi, su ve atık yönetimi konularında karşılaştırmalı olarak dönemsel bilgiler yer almaktadır. Detaylı bilgi 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu konuyla ilgili çalışması henüz bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu konuyla ilgili çalışması henüz bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Şirketin bu konuyla ilgili çalışması henüz bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu konuyla ilgili çalışması henüz bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu konuyla ilgili çalışması henüz bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu konuyla ilgili çalışması henüz bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş GYO İnsan Hakları Politikası ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Şirketin web sitesi üzerinden kamuyla paylaşılacaktır.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İnsan Kaynakları Politikası şirketin web sitesinde kamuyla paylaşılmıştır. Doğuş GYO İnsan Hakları Politikası ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Şirketin web sitesi üzerinden kamuyla paylaşılacaktır.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sayfasında yer alan politikalar başlığı altında, Menfaat Sahipleri Politikası, Kadın Üye Politikası ve İnsan Kaynakları ve Personel Yedekleme Politikası bulunmaktadır. İlerleyen dönemde ilgili politikaların geliştirilmesi planlanmaktadır. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar.aspx
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirketin websitesinde İnsan Kaynakları Politikası bulunmaktadır. İlerleyen dönemde websitesinde açıklanan politikaların geliştirilmesi planlanmaktadır. Sürdürülebilirlik yönetimi ile ilgili konular Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Görev ve Sorumlulukları arasına eklenmiştir. Şirket internet sayfasında kamuya açıklanmıştır. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar.aspx
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Şirketin bu konuyla ilgili çalışması henüz bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu konuyla ilgili çalışması henüz bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sayfasında yer alan politikalar başlığı altında, Gizlilik Politikası KVKK Hakkında Bilgilendirme Formu bulunmaktadır. İlerleyen dönemde ilgili politikaların geliştirilmesi planlanmaktadır. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar.aspx
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sayfasında yer alan Kurumsal başlığı altında, Etik Kurallar bulunmaktadır. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/kurumsal/sirket-bilgileri/kurulus-ve-sermaye-bilgileri.aspx
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Belirli aralıklarla Müşteri Memnuniyeti Anketi yapılmaktadır.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sayfasında yer alan politikalar başlığı altındaki Bilgilendirme Politikası ve tabi olunan mevzuat doğrultusunda gerekli tüm bilgilendirmeler ilgili platformlarda yapılmaktadır. Kilit paydaş çalışması tamamlanmış, detaylı paydaş katılımı performansı 2023 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında kamuyla paylaşılacaktır. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar.aspx
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Şirketin bu konuyla ilgili çalışması henüz bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Şirketin bu konuyla ilgili çalışması henüz bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen dönemde yapılması planlanmaktadır.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Faaliyet raporu kapsamında Toplumsal farkındalık programlarına yer verilmektedir. 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256104


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.