KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.04.2018 - 15:45
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 28 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 4 Nisan 2018 tarihinde tescil edimiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 02.03.2018
Genel Kurul Tarihi 28.03.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
5 - Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası kapsamında hazırlanan 2017 yılı faaliyet karı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve oylanması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 37nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek 1 madde 1.3.1.c gereğince Yönetim Kurulu Üyelik adaylığı önerilen kişiler hakkında bilgi sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılında Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince 2017 yılında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi gibi işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017_Genel Kurul Davet-Gündem-Vekaletname antetsiz.pdf - İlan Metni
EK: 2 2017_Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 invitation2017_ing.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2018 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan kararlar
-Gündemin 2nci maddesi uyarınca Şirketimizin 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanmış "Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu", üç hafta süreyle ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan bir kez daha okunmasına gerek olmadığı ve doğrudan oylanması hususuna ilişkin olarak Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 314.112.348,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi
-Gündemin 3üncü maddesi uyarınca 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu görüş sayfasının okunması ile ilgili önerge okundu. Bağımsız denetim firması raporunun görüş sayfası Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetim Müdürü Sn. Burak ÖZPOYRAZ tarafından okunarak pay sahiplerine bilgi verildi.
-Gündemin 4üncü maddesi çerçevesinde 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu sayılmasına ve sadece Bilanço ve Gelir Tablosu ana kalemlerinin okunmasına ilişkin Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 314.112.348,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.Finansal tabloların müzakeresi sonrasında yapılan oylama sonucunda 2017 yılına ilişkin finansal tablolar, 314.112.348,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Toplantıya katılan her üye kendi ismi oylanırken kendi paylarından veya yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı ve 314.112.348,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
-Gündemin 6ncı maddesi kapsamında 2017 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Şirketimizin büyüme politikaları doğrultusunda 2017 yılı VUK na göre hazırlanan Mali Tablolarında oluşan 5.738.479,05 TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nca hazırlanan önerisi ve ekli kar dağıtım tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Kar dağıtımı yapılmaması hususu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 314.112.348,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) madde 37 (1)'de "Mevcut piyasa veya ödeme koşulları dikkate alınarak yapılacak alım işlemlerinde ekspertiz değerlerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ise ekspertiz değerinden daha düşük değerler esas alınırsa bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi zorunludur" denilmektedir.Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemi içerisinde portföyünde bulunan veya proje halinde olan gayrimenkullere ilişkin yapmış olduğu kira sözleşmelerinde tebliğde bahsi geçen ekspertiz değeri uygulamasına dikkat edilmiş olduğu, ekspertiz değerlerinin altında kiralama yapılmadığı ve igili dönem içerisinde gayrimenkul alım/satım işlemi gerçekleşmemiş olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi sunuldu.
-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek-1 madde 1.3.1.c gereğince, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili 9uncu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak Yönetim Kurulu üye sayısının şirketimiz esas sözleşmesi madde 11 uyarınca 6 kişi olarak belirlenmesine ve 2018 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Hüsnü AKHAN, Sn. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT'un, Sn. Hayrullah Murat AKA, Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ, Bağımsız üye olarak Sn. Mustafa Sabri DOĞRUSOY, Sn. Özlem TEKAY'ın seçilmelerine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 314.112.348,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na seçilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Mustafa Sabri DOĞRUSOY ile Sn. Özlem TEKAY'a aylık net 5.500 TL (beşbinbeşyüz) TL huzur hakkı ödenmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 11.184 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 314.101.164,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi içerisinde huzur hakkı, ücret, prim, kar payı gibi sağlanan menfaatler toplamı 3.265.317.-TL olarak, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 253.090 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 313.859.258,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
-Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 2018 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu ve PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (PwC)'nin seçilmesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 11.184 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 314.101.164,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
-Şirketin 2017 yılı faaliyet dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 madde 9-10 gereğince gerçekleşen ve 2018 yılında da benzeri koşullarda olabilecek ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak KAP'ta yayınlanan "İlişkili Taraflar Raporu" okunarak pay sahiplerine bilgi sunuldu. fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 253.090 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 313.859.258,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
-Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.2017 yılı içinde Şirket tarafından uygulanan tasarruf tedbirleri gereği bağış ve yardım yapılmamıştır.Şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19 (5)'e uygun olarak 2018 yılında yapılacak bağışın sınırı belirlendi. Şirketin 2018 yılı içerisinde yapacağı Bağış ve Yardımların toplam tutarının 1.000.000 (birmilyon) TL ile sınırlandırılması, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 314.112.348,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi aktarımına ilişkin gündem maddesi kapsamında 2017 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı açıklandı.
-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 1.3.6. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395nci ve 396ncı maddeleri gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi, yapılan müzakereler sonucunda, 314.112.348,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK KVKK.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2017_Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 4 Nisan 2018 tarihinde tescil edimiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673269


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7220 Değişim: 2,52%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7245
Açılış: 7,532
9,1629 Değişim: 2,04%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1770
Açılış: 8,98
417,83 Değişim: 1,59%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 419,28
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.