KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

24.12.2018 - 16:34
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem İpotek (Ayni Hak) Tesisi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2018
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu olumlu

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, DGGYO, TRAOSGYO91Q1 2,219

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 24 Aralık 2018 tarihinde toplanarak aşağıda belirtilen hususlar müzakere edildi
(a) Kredi alan (borrower) sıfatıyla Şirketimiz, şirket (company) sıfatıyla Doğuş Holding A.Ş. ve düzenleyici (arranger), orijinal kredi veren (original lender), temsilci (agent) ve teminat temsilcisi (security agent) sıfatıyla Credit Europe Bank N.V. ("Credit Europe") arasında Şirketimiz'e [100,000,000 Avro] tutarında vadeli aşağıda şartları verilen kredi verilmesine ilişkin bir kredi sözleşmesi (Facility Agreement) ("Kredi Sözleşmesi") akdedilmesi
Tutar : EUR 100.000.000
Kreditör : Credit Europe Bank NV
Vade : 2025
Ödeme Şartları: 3 ayda bir değişen tutarlarda anapara ve faiz ödemeli toplam altı yıl vadeli, vade sonunda 66.500.000.-Euro balon ödemeli
Kredi Şartları: İlk iki yıl %5 sabit, 3'üncü yıldan itibaren Euribor + %5 değişken faiz oranı
(b) Kredi Sözleşmesi ve Kredi Sözleşmesi'nde belirtilen diğer finans belgelerinin teminatını teşkil etmek üzere rehin veren (pledgor) sıfatıyla Şirketimiz ve rehin alan (pledgee) sıfatıyla Credit Europe arasında, Şirketimizin Kredi Sözleşmesi'nde değinilen banka hesapları üzerinde Credit Europe lehine rehin kurulması amacıyla, bir hesap rehin sözleşmesi (Account Pledge Agreement) akdedilmesi
(c) Kredi Sözleşmesi ve Kredi Sözleşmesi'nde belirtilen diğer finans belgelerinin teminatını teşkil etmek üzere devir eden (assignor) sıfatıyla Şirketimiz ve devir alan (assignee) sıfatıyla Credit Europe arasında Kredi Sözleşmesi'nde değinilen kira gelirlerine ilişkin alacak devir sözleşmesi (Assignment of Lease Receivables Agreement) akdedilmesi
(d) Kredi Sözleşmesi ve Kredi Sözleşmesi'nde belirtilen diğer finans belgelerinin teminatını teşkil etmek üzere devir eden (assignor) sıfatıyla Şirketimiz ve devir alan (assignee) sıfatıyla Credit Europe arasında Kredi Sözleşmesi'nde değinilen sigorta gelirlerine ilişkin alacak devir sözleşmesi (Assignment of Insurance Receivables Agreement) akdedilmesi
(e) Kredi Sözleşmesi ve Kredi Sözleşmesi'nde belirtilen diğer finans belgelerinin teminatını teşkil etmek üzere ipotek veren sıfatıyla Şirketimiz ve ipotek alan sıfatıyla Credit Europe arasında aşağıda belirtilen taşınmazlar üzerinde Credit Europe lehine, [100,000,000 Avro] tutarında, birinci derecede müşterek anapara ipoteği tesis edilmesine dair ipotek sözleşmesi (resmi senet) akdedilmesi:
(i) [Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan mahallesi, ada no 6371 ve parsel no 2'deki taşınmazımızın tamamı], ve
(ii) [Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan mahallesi, ada no 6371 ve parsel no 2'deki taşınmazda Şirketimiz'in sahibi bulunduğu 74,433/100,000 paylı mülkiyet payının tamamı]
(f) D. Hospitality B.V.'nin Credit Europe tarafından kendisine sağlanan krediler tahtında henüz geri ödenmemiş olan borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla Credit Europe, D. Hospitality B.V., Doğuş Holding A.Ş. ve Şirketimiz arasında bir tadil edilmiş ve yeniden belirtilmiş erken geri ödeme ve yeniden yapılandırma sözleşmesi akdedilmesi
(g) Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin maliki olduğu Tatlıkuyu Mahallesi Güney Yan Yol Cad No.310 Gebze/Kocaeli adresinde bulunan "GEBZE CENTER Alışveriş Merkezi" ile ilgili Alışveriş Merkezinin Yönetim ve Kiralama Danışmanlığı hizmetlerinin FİBA CP Yönetim Hizmetleri A.Ş. ve Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. tarafından yürütülmesi için Sözleşme imzalanmasına.
(h) Yukarıda belirtilen Kredi Sözleşmesi ve diğer sözleşmeler ile ilgili diğer her türlü sözleşme, kabul, taahhüt, ihbar, tadil, sertifika, beyan, mektup, belge ve dokümanın Şirketimiz tarafından akdedilmesi, imzalanması, tanzim ve teslim edilmesi.
Yukarıda belirtilen sözleşme ve dokümanlar bundan böyle birlikte "Finansman Dokümanları" olarak anılacaklardır.
Sonuç olarak:
1. Finansman Dokümanları'nın Şirketimiz tarafından akdedilmesine, imzalanmasına, tanzim edilmesine ve teslim edilmesine
2. Finansman Dokümanları'nın tüm hükümlerinin ve Finansman Dokümanları'nda öngörülen tüm işlemlerin Şirketimiz tarafından kabul edilmesine ve onaylanmasına
3. [Finansman Dokümanları'nı Şirketimiz adına kendi takdirine göre müzakere etmeye, anlaşmaya, akdetmeye, teslim etmeye ve tadil etmeye ve (Kredi Sözleşmesi'nde yer alan Kredi Sözleşmesi'nden doğan tüm uyuşmazlıkların Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kurallarına (rules of the London Court of International Arbitration) göre tahkim yoluyla çözümlenmesine dair tahkim maddesi dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) Finansman Dokümanları'nı ve kredi kullandırım talebi (Utilization Request) dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Finansman Dokümanları tahtında veya Finansman Dokümanları ile bağlantılı olarak tanzim edilecek, imzalanacak ve teslim edilecek her türlü ihbar, belge ve dokümanı Şirketimiz nam ve hesabına tanzim etmeye, teslim etmeye ve Şirketimizin ticaret unvanı altında Şirketimiz nam ve hesabına imzalayarak Şirketimiz'i temsil ve ilzam etmeye, Şirket Genel Müdürü Çağan ERKAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün müştereken yetkili kılınmasına
4. İş bu yönetim kurulu kararının (e) maddesinde belirtilmiş ipotek tesisi (ayni hak tesisi) işleminin SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nde tanımlanan "Önemlilik Kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesi ile belirlenen önemlilik kriterlerinin sağlandığı belirlenmiş olup bu sebeple yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısı onayına sunulacağı ve aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'ncu maddesine göre işlemin onaylanacağı Genel Kurul Toplatısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
5. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması) ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 2,2190 Türk Lirası olduğu,
6. SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'ndan itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş gününden az 20 (yirmi) iş gününden fazla sürmeyeceği,
7. SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
8. SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin (II-23.1) "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapacak aracı kurum, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
9. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10. İş bu yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir suretinin Credit Europe'a iletilmesi suretiyle yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Credit Europe'a bildirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/726175


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.377 Değişim: 0,00% Hacim : 17.062 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 19.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1089 Değişim: 0,25%
Düşük 8,0681 20.04.2021 Yüksek 8,1192
Açılış: 8,0883
9,7904 Değişim: 0,53%
Düşük 9,7152 20.04.2021 Yüksek 9,7962
Açılış: 9,739
461,20 Değişim: 0,14%
Düşük 459,40 20.04.2021 Yüksek 462,55
Açılış: 460,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.