KAP ***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

14.09.2021 - 18:12
KAP ***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -324.438 7.876.540 79.187 2.580.163 40.211.452
Yeni Bakiye
30.000.000 -324.428 7.876.540 79.187 2.580.163 40.211.452
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.564 -41.564
Kar Dağıtımı
2.580.163 -2.580.163
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.580.163 -2.580.163
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 -366.002 10.456.703 79.187 571.753 40.741.641
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -421.145 10.456.703 79.187 -548.845 39.565.900
Yeni Bakiye
30.000.000 -421.145 10.456.703 79.187 -548.845 39.565.900
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.156 60.156
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-548.845 -522.433 -1.071.278
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 -360.989 10.456.703 -469.658 -1.071.278 38.554.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 34.989.380 20.689.065
FAKTORİNG GELİRLERİ
34.989.380 20.689.065
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
29.280.339 17.832.753
İskontolu
27.925.226 16.086.224
Diğer
1.355.113 1.746.529
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.709.041 2.856.312
İskontolu
5.709.041 2.819.984
Diğer
0 36.328
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -25.556.371 -11.655.072
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-19.642.633 -10.204.534
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-1.799.388 -139.429
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-517.575 -125.959
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.777.179 -669.905
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-819.596 -515.245
BRÜT KAR (ZARAR)
9.433.009 9.033.993
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -11.110.329 -9.873.229
Personel Giderleri
-6.165.534 -6.515.644
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-289.540 -175.105
Genel İşletme Giderleri
-4.624.615 -3.175.333
Diğer
-30.640 -7.147
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.677.320 -839.236
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 1.815.660 2.842.930
Bankalardan Alınan Faizler
1.520 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
33.224
Türev Finansal İşlemler Karı
426.036 98.841
Kambiyo İşlemleri Karı
461.948 945.408
Diğer
926.156 1.765.457
KARŞILIK GİDERLERİ
21 -938.184 -424.072
Özel Karşılıklar
-938.184 -424.072
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -1.307.191 -817.370
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-971.426 -513.905
Kambiyo İşlemleri Zararı
-335.765 -303.465
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.107.035 762.252
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.107.035 762.252
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 1.035.757 -190.499
Cari Vergi Karşılığı
-501.231 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-263.147 -921.101
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.800.135 730.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-1.071.278 571.753
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-1.071.278 571.753
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.071.278 571.753
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
6.642.300 202.122
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33.643.505 14.444.514
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-22.870.263 -10.721.879
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.709.041 2.856.312
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-311.127 1.510.315
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
284.394 866.921
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.892.981 -8.785.337
Ödenen Vergiler
79.731 31.276
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-24.809.024 28.826.756
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-21.167.557 30.438.348
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.334.053 -740.964
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-553
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
228.986 -262.560
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-536.400 -607.515
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-18.166.724 29.028.878
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-637.704 -717.800
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -110.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-637.704 -827.800
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.931.058 -28.259.518
Temettü Ödemeleri
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
18.931.058 -28.259.518
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
126.630 -58.440
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
380.199 307.581
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
506.829 249.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.071.278 571.753
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
60.156 -41.564
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
60.156 -41.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14, 16.2 75.195 -53.288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8, 16.2 -15.039 11.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.011.122 530.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 506.767 62 506.829 380.135 64 380.199
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4.1 350 350 0 414.788 414.788
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
269.464.928 0 269.464.928 254.541.604 0 254.541.604
Faktoring Alacakları
5.1 264.138.080 0 264.138.080 249.461.218 0 249.461.218
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
249.193.372 0 249.193.372 232.625.693 0 232.625.693
Diğer Faktoring Alacakları
14.944.708 0 14.944.708 16.835.525 0 16.835.525
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.2 0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5.3 15.125.846 0 15.125.846 14.220.895 0 14.220.895
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5.3 -9.798.998 0 -9.798.998 -9.140.509 0 -9.140.509
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 3.850.696 0 3.850.696 4.101.753 0 4.101.753
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 172.480 0 172.480 207.107 0 207.107
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 3.983.199 0 3.983.199 2.461.250 0 2.461.250
DİĞER AKTİFLER
9 5.536.125 4.353 5.540.478 4.451.165 3.670 4.454.835
ARA TOPLAM
283.514.195 4.765 283.518.960 266.143.014 418.522 266.561.536
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
10 127.000 0 127.000 127.000 0 127.000
Satış Amaçlı
127.000 0 127.000 127.000 0 127.000
VARLIKLAR TOPLAMI
283.641.195 4.765 283.645.960 266.270.014 418.522 266.688.536
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 221.225.690 0 221.225.690 197.549.679 0 197.549.679
FAKTORİNG BORÇLARI
5.4 531 0 531 531 0 531
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 3.474.889 0 3.474.889 3.245.903 0 3.245.903
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 16.434.388 0 16.434.388 21.112.217 0 21.112.217
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.2 0 214.616 214.616 0 0 0
KARŞILIKLAR
14 1.373.307 0 1.373.307 1.243.018 0 1.243.018
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.373.307 0 1.373.307 1.243.018 0 1.243.018
CARİ VERGİ BORCU
8 42.874 0 42.874 538.088 0 538.088
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 2.324.887 0 2.324.887 3.433.200 0 3.433.200
ARA TOPLAM
244.876.566 214.616 245.091.182 227.122.636 0 227.122.636
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
38.554.778 0 38.554.778 39.565.900 0 39.565.900
Ödenmiş Sermaye
16.1 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.2 -360.989 0 -360.989 -421.145 0 -421.145
Kar Yedekleri
16.3 10.456.703 0 10.456.703 10.456.703 0 10.456.703
Yasal Yedekler
2.556.801 2.556.801 2.556.801 0 2.556.801
Olağanüstü Yedekler
7.899.902 0 7.899.902 7.899.902 0 7.899.902
Kar veya Zarar
-1.540.936 0 -1.540.936 -469.658 0 -469.658
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
16.4 -469.658 0 -469.658 79.187 0 79.187
Dönem Net Kâr veya Zararı
-1.071.278 0 -1.071.278 -548.845 0 -548.845
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
283.431.344 214.616 283.645.960 266.688.536 0 266.688.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
253.155 0 253.155 31.140 0 31.140
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
43.368.035 0 43.368.035 35.345.695 0 35.345.695
ALINAN TEMİNATLAR
24.1 10.352.395.721 3.457.558 10.355.853.279 9.453.460.075 2.995.990 9.456.456.065
VERİLEN TEMİNATLAR
24.2 26.191.484 0 26.191.484 25.921.673 0 25.921.673
TAAHHÜTLER
24.3 4.249.634 0 4.249.634 3.553.200 0 3.553.200
Cayılabilir Taahhütler
4.249.634 0 4.249.634 3.553.200 0 3.553.200
Diğer Cayılabilir Taahhütler
4.249.634 0 4.249.634 3.553.200 0 3.553.200
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
7.418.456 7.434.614 14.853.070 7.738.816 7.254.519 14.993.335
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.418.456 7.434.614 14.853.070 7.738.816 7.254.519 14.993.335
Vadeli Alım Satım İşlemleri
7.418.456 7.434.614 14.853.070 7.738.816 7.254.519 14.993.335
EMANET KIYMETLER
24.4 301.343.468 8.056.062 309.399.530 276.257.544 9.575.240 285.832.784
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
10.735.219.953 18.948.234 10.754.168.187 9.802.308.143 19.825.749 9.822.133.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963787


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7537 Değişim: -0,09%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,7708
Açılış: 8,7619
10,3045 Değişim: -0,04%
Düşük 10,2814 24.09.2021 Yüksek 10,3106
Açılış: 10,3091
491,03 Değişim: 0,03%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 491,80
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.