KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.02.2023 - 18:45
KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 22.02.2023
Genel Kurul Tarihi 31.03.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres Halkalı Cad. No: 208 Sefaköy / Küçükçekmece / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Dönem içi Esas Sözleşmede yapılması planlanan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması SPK'nın 12/12/2022 tarihli E-29833736-110.04.04-29981 sayılı yazısı ve 29.12.2022 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen E-50035491-431.02-00081411132 sayılı yazı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilen ekteki 6. madde tadil tasarısının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak Genel Kurul'un tetkikine ve onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
7 - 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 52 sayılı Tebliğ'in 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması, yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
16 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DESA-2022-OLAGAN-GENEL-KURUL-Davet-Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 DESA-2022-GENEL-KURUL-BiLGiLENDiRME-DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 EK-MADDE-6-TADiL-TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında
Şirketimiz 22.02.2023 tarihli 06/2023 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 31.03.2023 tarihli saat: 15:00'da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No: 208 adresinde aşağıdaki gündemle toplanılarak yapılmasına, Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
31 MART 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Dönem içi Esas Sözleşmede yapılması planlanan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması SPK'nın 12/12/2022 tarihli E-29833736-110.04.04-29981 sayılı yazısı ve 29.12.2022 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen E-50035491-431.02-00081411132 sayılı yazı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilen ekteki 6. madde tadil tasarısının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak Genel Kurul'un tetkikine ve onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
7. 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 52 sayılı Tebliğ'in 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması, yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
16. Dilekler ve Kapanış.
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygılarımızla sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116137


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.118 Değişim: 0,61% Hacim : 35.325 Mio.TL Son veri saati : 11:30
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.166
Açılış: 9.100
31,2202 Değişim: 0,06%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,3072
Açılış: 31,2017
33,9540 Değişim: 0,30%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.044,78 Değişim: 0,21%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.048,08
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.