" />

KAP ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.06.2022 - 17:07
KAP ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 25.05.2022 tarıhinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 26.04.2022
Genel Kurul Tarihi 25.05.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyesi Bülent Güven'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 29.03.2021 tarihinde atanan Ramadan Kumova'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,
8 - 2021 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 21.03.2022 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması ve onaylanması,
9 - SPK'nın 24.01.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-16299 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071743550 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurul onayına sunularak mevcut 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 600.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi,
10 - Şirketin 2022 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulunun 16.03.2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile seçilen Ser&Berker Bağımsız Denetim AŞ'nin 2022 yılı bağımsız denetçi olarak seçiminin onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2021 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2021 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme-Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 tadil tasarısı SPK onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 31.12.2021 AUDIT RAPORU VE DİPNOTLARI.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 5 2021 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 31.12.2021 FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 Denge Bilanço 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 GENEL KURUL DUYURU METNİ.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Erdal Kılıç söz alarak toplantı başkanlığına Bircesu Mert KAYA'nın seçilmesini sözlü olarak teklif etti, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı Bircesu Mert KAYA toplantı yazmanı olarak Necati ÖZDEMİR'i, oy toplayıcı olarak da Melike KAVAS'ı atadı. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na ve Yazman'a katılanların bu hususta yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.
2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri oy birliğiyle kabul edildi. 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA tarafından müzakereye açıldı, müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Söz alan olmadı. 2021 yılına ait Denge Yatırım Holding A.Ş. Faaliyet Raporu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirket'in Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
4.Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Raporların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA Denge Yatırım Holding A.Ş. 2021 yılı gelir-giderleri ile Finansal Raporları'nın görüşülmesi adına müzakereye açtı, müzakere ve söz almak için hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2021 yılına ait Finansal Raporu ile gelir-giderleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
5.Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA söz aldı. 09.08.2021 Tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurulda bu maddenin görüşülüp karara bağlandığından bu maddenin görüşülmeden geçilmesinin teklif edildi, başka teklif bulunmadığından bu teklif oylandı. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
6. Denge Yatırım Holding A.Ş. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek tek oylamaya sunuldu
2021 yılına ait yönetim kurulu üyesi Erdal KILIÇ ibraya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle ibra edildi.
2021 yılına ait yönetim kurulu üyesi Veysi KAYNAK ibraya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle ibra edildi.
2021 yılına ait yönetim kurulu üyesi Ramadan KUMOVA ibraya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
2021 yılına ait yönetim kurulu üyesi Mehmet TANYAŞ ibraya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle ibra edildi.
2021 yılına ait yönetim kurulu üyesi Mustafa SAKA ibraya sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
2021 yılına ait yönetim kurulu üyesi Bülent GÜVEN ibraya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarında da sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 7.500,00 TL (yedibinbeşyüzTürkLirası) ödenmesine, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
8. Şirketimizde 2021 yılında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2021 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 21.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
9. SPK'nın 24.01.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-16299 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02- 00071743550 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin, mevcut 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 600.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi, bakanlıktan izin alındığı şekliyle Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların 22.296,00 ret oyuna karşılık 61.058.345,00 kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan Said Karakoç'un muhalefet şerhi mevcuttur. Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak tutanağa ek yapıldı.("EK-1")
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarihli ve 2022/10 Sayılı kararı ile Ser-Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.'nin Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin 2022 hesap dönemini kapsamak üzere finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2021 Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Meriç söz alarak "2020 yılı Genel Kurulu toplantısında belirlenen 5.000,00 TL'lik net ücret dışında herhangi bir ödemenin olmadığı hususunda Sayın yatırımcı pay sahiplerine bilgi vermiştir" şeklinde yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi,
12. Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyesi Cenk Meriç söz alarak "2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında" beyanda bulundu.
13. 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
14. Şirketin 2021 yılında yaptığı bağışların bulunmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 100.000,00 TL. (YüzBinTürkLirası) olmasına katılanların kabule karşı, 308.500,00 TL elektronik ret oyuna karşılık 60.772.141,00 TL kabul oyu verenlerin oy çokluğuyla karar verildi.
15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verildi, katılanların oy birliğiyle karar verildi.
16.Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2022 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular. Toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu.
Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA E-Genel Kurul Sistemi üzerinden gelen soruları aldı. Başkaca sorulara ilişkin yönetim kurulu üyesi Erdal Kılıç söz alarak soruları cevapladı ve Şirket'in gelecek dönemdeki hedeflerini anlattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.06.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 DYH TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 DYH HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in 25 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 03.06.2022 tarih ve 10591 nolu ticaret sicil gazetesinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034739


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8384 Değişim: -0,03%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6804 Değişim: -0,01%
Düşük 35,6096 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.542,35 Değişim: -0,11%
Düşük 2.539,85 24.07.2024 Yüksek 2.547,13
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.