KAP ***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

31.07.2023 - 17:59
KAP ***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Çimbeton, Cementir Grubun bir parçasıdır. Cementir Grup, 2019 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri ile uyumlu 26 adet Sürdürülebilirlik Hedefi belirlemiştir ve bu hedefler önümüzdeki on yılda Grup ve dolayısıyla Çimbeton'a da öncülük edecektir. Hedefler, Grubun faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için en yenilikçi teknolojik çözümleri benimsemek ve gerekli tüm önlemleri almak sağlıklı, güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmak insan haklarına saygı duymak, yerel topluluklar ve iş ortakları ile yapıcı ve şeffaf bir ilişki kurmakla ilgilidir.
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yönetim Kurulu bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir.
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Ana Şirket Cementir Holding, 2019 yılında bir Grup Sürdürülebilirlik Komitesi kurmuştur. Grup Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik hedeflerini inceler, değerlendirir ve Cementir Holding Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Cementir Holding Yönetim Kurulu tarafından, küresel ve yerel düzeyde politika ve uygulamaların tanımı, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması, yönetim standartları, strateji, performans ve yönetişim dahil olmak üzere küresel ve yerel sürdürülebilirlik konularının takip edilmesi hususunda görevlendirilmiştir.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Cementir Grubu seviyesinde üç ayda bir temel sürdürülebilirlik KPG'leri (CO2 emisyonu, enerji tüketimleri, su tüketimleri, güvenlik KPG'leri, eğitim saatleri) toplanır ve izlenir. Yıllık bazda, konsolide sürdürülebilirlik KPG'leri Cementir Grubu Sürdürülebilirlik Raporu'nda yayınlanmaktadır.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Grup, FUTURECEM™'yi geliştirmiştir. FUTURECEM™, çimentodaki klinkerin %35'inden fazlasının kalker ve kalsine kil ile ikame edilmesini sağlayan yenilikçi, onaylanmış ve patentli bir teknolojidir. Eşsiz sinerjisinden yararlanan FUTURECEM™'deki malzeme kombinasyonu, sıradan Portland çimentosuna kıyasla %30'a kadar daha düşük karbon ayak izine sahip daha sürdürülebilir ve performanslı bir çimentodur. FUTURECEM™'in düşük karbonlu faydaları, çimentonun mukavemeti ve kalitesi korunurken elde edilmiştir. 2021 yılında Cementir, FUTURCEM'in Kuzey Avrupa'daki dağıtımına başlamıştır.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Cementir Grup, 2019 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri ile uyumlu 26 adet Sürdürülebilirlik Hedefi belirlemiştir ve bu hedefler önümüzdeki on yılda Grup ve dolayısıyla Çimentaş'a da öncülük edecektir. Cementir Grubu her yıl her hedefin durumunu içeren bir Grup Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamaktadır.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırım kararlarını etkileyebilecek idari ve adli kovuşturmalara ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Cementir Grubu her yıl Grup Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamaktadır. Rapor, Cementir Holding’in bağımsız denetçisi tarafından sağlanan denetim görüşü ile desteklenir. Rapor, Cementir Grubu'nun tamamına ilişkin bilgileri konsolide etmekte ve orada Çimbeton'a da yer verilmektedir.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Çimento grubumuz ISO 14001 belgesine sahiptir. Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalara ilişkin bilgiler grubun global bazda hazırladığı konsolide raporlara dahil edilmektedir.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Söz konusu bilgiler grubun global bazda hazırladığı konsolide raporlara dahil edilmektedir.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çeşitli STK'larla çevre konusunda iş birlikleri gerçekleştirilmekte olup açıklama yapılmamıştır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Söz konusu bilgiler bilgiler grubun global bazda hazırladığı konsolide raporlara dahil edilmektedir.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Cementir Grup, 2020'yi temel yıl olarak kullanarak, 2030 yılına kadar her ton çimento bazlı ürün başına Kapsam 1 ve Kapsam 2 GHG emisyonlarını %25 oranında azaltmayı taahhüt etmektedir. Şirket operasyonlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını kapsayan söz konusu hedef (Kapsam 1 ve 2), ısınmayı 2°C'nin çok altında tutmak için gereken azalmalarla tutarlıdır ve Bilime Dayalı Hedefler girişimi tarafından doğrulanmıştır. Grup hedefleri, her bir iştirak için olduğu gibi Çimentaş için de bireysel hedeflere sahiptir.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Yenilenebilir enerji üretimi veya tüketimi bulunmamaktadır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Grubun düşük karbon ekonomisine geçişini desteklemek için, yatırımlara ilişkin kararlar dahili bir karbon fiyatına göre verilmektedir.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Kaynakları Politikamız bulunmakta olup ilgili roller ve sorumluluklar açıklanmamıştır.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X İnsan kaynakları yönetiminde fırsat eşitliğinin gözetilmesi ve korunmasına yönelik önlemler alınmakta olup konuya ilişkin açıklama yapılmamıştır.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Söz konusu raporlamalar gruba yapılmaktadır. 2020'den itibaren Grup İç Denetim Departmanı, her şirketin aşağıdaki alanlarda etkin bir şekilde uyumlu olduğunu doğrulamıştır: çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, ayrımcılık yapmama, istihdam koşulları, güvenlik ve tedarik zinciri yönetimi.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Söz konusu politikalar mevcut olup konuya ilişkin açıklama yapılmamıştır
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapılmakta olup faaliyetler şirket dahilinde paylaşılmaktadır.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X İş kazalarına karşı ve işçi sağlığını korumaya yönelik önlemler alınmakta olup konuya ilişkin açıklama yapılmamıştır.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Cementir Grup, Etik Tüzüğü yayınlamıştır. Grup bünyesinde istihdam edilenlerin Etik Tüzüğe uyumunun sürekliliğini izlemek amacıyla Grup Baş Hukuk Müşaviri ve Grup İç Denetim Sorumlusu'ndan oluşan bir Grup Etik Kurulu oluşturulmuştur. Etik Kurul'a bilgi uçurma ile ilgili periyodik bilgilendirme raporu gönderilmektedir. Çalışanlar veya üçüncü taraflar (tedarikçiler, müşteriler veya diğer paydaşlar), maksimum gizlilik garantisiyle, Grup web sitesindeki formu doldurarak, normal posta, e-posta göndererek veya diğer özel kanalları kullanarak yasa dışı veya istenmeyen davranışları raporlayabilir.
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan sosyal sorumluluk projeleri bulunmakta olup bu konulara ilişkin ayrıca açıklama yapılmamıştır. Bazı sosyal etkinliklere ilişkin sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapılmıştır. (fidan kampanyası, deprem yardımı vs)
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Açıklama Bulunmamaktadır.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin müşteri memnuniyeti politikası mevcut olup konuya ilişkin açıklama yapılmamıştır.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik kapsamında paydaşlarla iletişime geçilmekte olup konuya ilişkin açıklama yapılmamıştır.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X ÇSY kapsamında benimsenen bir uluslararası raporlama standardı bulunmamaktadır.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY kapsamında imzacısı veya üyesi olunan bir uluslararası kuruluş/ilke/prensip bulunmamaktadır.
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Konu Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı bünyesinde ve yerel yönetimler nezdinde çalışmalarda bulunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177513


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.899 Değişim: 0,04% Hacim : 127.560 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.801 22.05.2024 Yüksek 11.025
Açılış: 10.930
32,2001 Değişim: 0,06%
Düşük 32,1582 23.05.2024 Yüksek 32,2138
Açılış: 32,1814
34,9735 Değişim: 0,35%
Düşük 34,8189 23.05.2024 Yüksek 34,9910
Açılış: 34,8528
2.466,28 Değişim: 0,19%
Düşük 2.459,82 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.