KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.03.2019 - 20:56
KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 takvim yılına ilişkin Yönetim Kurulu Kar Dağıtım önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni .

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 Peşin 5,3 530 5,3 530
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 Peşin 5,3 530 5,3 530
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 Peşin 5,3 530 4,505 450,5

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 16.04.2019 18.04.2019 17.04.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0 0
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 08 Mart 2019 (bugün) tarihinde aldığı kararla
31.12.2018 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 113.005.984,72 TL'dır.
Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 113.005.984,72 TL'dir.
31.12.2018 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 204.583.956 TL'dir.
SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıllar Zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 204.583.956 TL'dir.
Buna göre Şirketimizin 31.12.2018 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 204.583.956 TL tutarındaki Net Dönem Karı'nın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2018 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)

SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre

Net Dönem Karı
204.583.956,00
113.005.984,72

Geçmiş Yıl Zararları (-)
0,00
0,00

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
0,00
0,00

Net Dağıtılabilir Dönem Karı
204.583.956,00
113.005.984,72

Ortaklara Birinci Kar Payı
1.215.000,00
1.215.000,00

Ortaklara İkinci Kar Payı
127.575.000,00
101.628.167,91

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0,00
25.946.832,09

Genel Kanuni Yedek Akçe
12.757.500,00
12.757.500,00

-Dönem Karı
-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
12.757.500,00
0,00
10.162.816,79
2.594.683,21

Olağanüstü Yedeklere Aktarılan
63.036.456,00
(28.541.515,28)

Bu çerçevede SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak
- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara %530,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 5,3000 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- diğer ortaklara %530,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 5,3000 TL brüt ve %450,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 4,5050 TL net nakit kar payı dağıtılması,
- ve temettü dağıtım tarihinin 16 Nisan 2019 olarak belirlenmesi
hususlarının 09 Nisan 2019 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına arzedilmesine,
mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
Ek: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2018 Kar Dağıtım önerisine ilişkin Kar Dağıtım Tablosu

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CLEBI 2018 yılı kar dağıtım tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 47.081.291,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 214.812.101 125.329.928,33
4. Vergiler ( - ) 6.361.830 12.323.943,61
5. Net Dönem Kârı 204.583.956 113.005.984,72
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 204.583.956 113.005.984,72
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 384.492
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 204.968.448
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.215.000
* Nakit 1.215.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 127.575.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 12.757.500
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 63.036.456 -28.541.515,28
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 28.541.515,28

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 51.516.000 0 25,18 5,3 530
B Grubu 27.761.400 0 13,57 5,3 530
C Grubu 49.512.600 0 24,2 5,3 530
TOPLAM 128.790.000 0 62,95

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
* A ve B grubu paylar Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye ait olup ödenecek kar payından stopaj kesintisi yapılmayacaktır.
** Pay sahiplerinin dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadığı bilinmediğinden brüt-net hesaplaması payların stopaja tabi olduğu varsayımı ile yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746561


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.679 Değişim: 1,62% Hacim : 101.930 Mio.TL Son veri saati : 17:48
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5874 Değişim: 0,35%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,8591 Değişim: 0,37%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.505,90 Değişim: 0,86%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.