KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

31.07.2023 - 14:31
KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X SOLO 1. 2022 Faaliyet Raporu (Bölüm Vı – Sürdürülebilirlik, s-74) 2. 2021 Yönetim Esasları Raporu (S2-5) 3. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (S-66) 4. 2021 CDP Report- Climate Change, 2021 C2.1, C2.1a, C2.1b, C2.2, C2.2a , 5. 2021 CDP Report- Water Security W3.3, W3.3c, W4.1-W4.2c, W4.3-W4.3b
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1-2021 Sürdürülebilirlik Raporu (s-10) 2. 2021 Yönetim Esasları Raporu (S-3) 3. https://www.brisa.com.tr/ (Web sitemizin Kurumsal ve Sürdürülebilirlik Yolcuğumuz sekmesinde yer almaktadır.)
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (s-14-15) (https://www.brisa.com.tr/ (Web sitemizin Kurumsal ve Sürdürülebilirlik Yolcuğumuz sekmesinde yer almaktadır.)
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1.2021 Sürdürülebilirlik Raporu (s-11) 2. 2021 CDP Report- Climate Change C1.1, C1.1a, C1.1b, C1.2, C1.2a, C1.3, C1.3a 3. 2021 CDP Report- Water Security W 6.2, W6.4a, W6.6, W10.1-W10.2
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X SOLO 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (s-11)
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (s-14-15)
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (S54-65) 2. 2021 CDP Report- Climate Change C4.1, C4.1a, C4.1b, C4.1c, C4.2, C4.2a, C4.2b, C4.2c 3. 2021 CDP Report- Water Security W8.1, W8.1c
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (S40-41) 2. 2021 Yönetim Esasları Raporu (S-7)
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X SOLO 1. 2022 Faaliyet Raporu Raporu (3.Sürdürülebilirlik, S.42-54)
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1.2021 Sürdürülebilirlik Raporu (s-13) 2.2021 Yönetim Esasları Raporu (S-15)
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1.2021 Sürdürülebilirlik Raporu (s-60, 83) 2. 2021 Yönetim Esasları Raporu (S-14)
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X SOLO ISO 14046 ve ISO 14064 sertifikaları bulunmaktadır. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu verileri için ISAE3000 vardır. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (s-33)
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X SOLO ISO 14001 TR'de ilk Avrupa'daki 2.belgeye sahiptir. 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (s-82) 2. 2021 Yönetim Esasları Raporu (S-7)
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (s-82) 2. 2021 Yönetim Esasları Raporu (S-7, 12)
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (s-82, yönetişim madde 1,2) 2. 2021 CDP Report- Climate Change C1.3a
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (s-9-15, s-32-43) (S-66, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşme İlerleme Bildirimi)
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X SOLO CDP Supplier Engagement Küresel Lideridir. 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (s-2,14,24,27) 2. 2021 Yönetim Esasları Raporu (Değer Zinciri, s.7), (Sorumlu Tedarik Zinciri Uygulamaları, s.9) 3. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, s.10) 4. 2021 CDP Report- Climate Change- C12.1, C12.2a, C12.3, C12.3c, C12.4 5. 2021 CDP Report- Water Security W1.4, W1.4d
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Yönetim Esasları Raporu (Paydaşlarımız, s.5-6) 2.2021 CDP Report- Climate Change-C12.3, C12.3c, C12.3f
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Çevresel Performans Tablosu, çevresel performans göstergeler, s-58,59) 2. 2021 CDP Report- Climate Change-C6.1, C6.3. C6.5, C8.2a, C8.2c 3. 2021 CDP Report- Water Security-W8.1a, W8.1b
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Ek-1: Brisa 2021 Sürdürülebilirlik Raporu – Raporlama Kılavuzu, s-69-73) 2. 2021 CDP Report- Climate Change-C5.2a 3. 2021 CDP Report- Water Security-W5.1a
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Çevresel Performans Tablosu, çevresel performans göstergeler, s-58,59) 2. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Hedefler Tablosu, Çevresel Ayak izi, s-14)
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (TCFD Tablosu, , s-66) 2. 2021 CDP Raporu- Climate Change 2021- C2.1, C2.3, C2.3a, C2.4, C2.4a 3. 2021 Yönetim Esasları Raporu (Kurumsal Yönetim s.2-5)
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Enerji ve Emisyon Yönetimi, s-32,33)
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler, s-41)
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Yönetim Esasları Raporu (Değer Zinciri, s.7), (Sorumlu Tedarik Zinciri Uygulamaları, s.9) 2. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, s.10)
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Ekonomik Performans Göstergeleri, s-60) 2. 2021 CDP Report- Climate Change-C4.3b
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1.2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Çevresel Performans Tablosu, çevresel performans göstergeler, s-58,59) 2. 2021 CDP Report- Climate Change C5.2, C6.1, C6.2, C6,3
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X SOLO 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Çevresel Performans Tablosu, çevresel performans göstergeler, s-58,59) 2. 2021 CDP Report- Climate Change C8.2a, C8.2d
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Çevresel Performans Tablosu, çevresel performans göstergeler, s-58,59) 2. 2021 CDP Report- Climate Change C7.9a
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Çevresel Performans Tablosu, çevresel performans göstergeler, s-58,59) 2. 2021 CDP Report- Climate Change C4.1a, C4.3c
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Çevresel Performans Tablosu, çevresel performans göstergeler, s-58,59) 2. 2021 CDP Report- Climate Change C4.3c, C7.9a
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Çevresel Performans Tablosu, çevresel performans göstergeler, s-58,59) 2. 2021 CDP Report- Water Security W1.2
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. ETS(Emisyon Ticaret Sistemi) TR'de bulunmamaktadır. CDP raporumuzda (C.11) ETS ile görüş paylaşıldığı açıklanmıştır
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. ETS(Emisyon Ticaret Sistemi) TR'de bulunmamaktadır. CDP raporumuzda (C.11) ETS ile görüş paylaşıldığı açıklanmıştır
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. ETS(Emisyon Ticaret Sistemi) TR'de bulunmamaktadır. CDP raporumuzda (C.11) ETS ile görüş paylaşıldığı açıklanmıştır
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Yönetim Esasları Raporu (Kurumsal Üyeliklerimiz s.15)
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sürdürülebilirlik Performansı Göstergeleri Ek Açıklamalar, Madde 10 s-82) 2. 2022 Faaliyet Raporu (4.4.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk s-62,63)
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X SOLO 1.2021 Yönetim Esasları Raporu (Değer Zinciri, s.7), (Sorumlu Tedarik Zinciri Uygulamaları, s.9) 2. 2022 Faaliyet Raporu (3.3. İnsan Kaynakları, s.48-50)
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Yönetim Esasları Raporu (Değer Zinciri, s.7), (Sorumlu Tedarik Zinciri Uygulamaları, s.9) 2. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız.S.10)
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1.2022 Faaliyet Raporu (4.3. İnsan Kaynakları Politikası, s.62) (4.4.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk s. 62,63)
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X SOLO 1. 2022 Faaliyet Raporu (3.3. İnsan Kaynakları, s.48-50) 2. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Akıllı Kültür s.49-51) 3. 2021 Yönetim Esasları Raporu (Çalışan Hakları, s.14)
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X SOLO 1.2022 Faaliyet Raporu (4.4.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk s. 62,63) 2. 2021 Yönetim Esasları Raporu (Çalışan Hakları, s.14)
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Akıllı Kültür s-50)
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Yönetim Esasları Raporu (İş Sağlığı ve Güvenliği, s.13-14)
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Yönetim Esasları Raporu (İş Sağlığı ve Güvenliği, s.13-14) 2. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sosyal Performans Göstergeleri, s.65)
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1.2021 Yönetim Esasları Raporu (Çalışan Hakları, s.14)
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Yönetim Esasları Raporu (s.3) 2. 2022 Faaliyet Raporu (4.4.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk s. 62,63)
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Yönetim Esasları Raporu (s.3) 2. 2022 Faaliyet Raporu (4.4.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk s. 62,63)
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız s.10) 2. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Akıllı Kültür s.49-51)
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Müşterilerimiz s-46) 2. 2022 Faaliyet Raporu (2.3 Yurtiçi Dağıtım ve Kanal Yönetimi s.31-32), ( 2.4 Yurtiçi Pazarlama ve Satış, s.32-35)
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Yönetim Esasları Raporu (Paydaşlarımız, s.5-6)
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Rapor Hakkında, s.1)
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, s.8-14) 2. 2021 Yönetim Esasları Raporu (Kurumsal Üyeliklerimiz s.15) 3. 2021 CDP Report- Water Security W10.2
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X SOLO 1. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız-Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.9) 2. 2022 Faaliyet Raporu (Brisa-1.1Cesaretle Yol Alırız, s.7-10)
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X SOLO 1. 2022 Faaliyet Raporu (3.Sürdürülebilirlik, S.42-54)
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X SOLO 1. 2022 Faaliyet Raporu (4.4.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk s. 62,63) 2. 2022 Faaliyet Raporu (3.Sürdürülebilirlik, S.42-54)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177186


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.903 Değişim: 0,03% Hacim : 94.467 Mio.TL Son veri saati : 16:22
Düşük 10.848 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,1772 Değişim: -0,01%
Düşük 32,1313 23.05.2024 Yüksek 32,2362
Açılış: 32,1814
35,0337 Değişim: 0,52%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0837
Açılış: 34,8528
2.450,00 Değişim: -0,48%
Düşük 2.437,90 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.