" />

KAP ***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.11.2021 - 18:13
KAP ***BPOZ* *POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BPOZ******POZ*** BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -3.217 8.478 114.544 -188.887 1.895 308.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-666 -1.617 -25.167 -27.450
Kar Dağıtımı
1.895 -1.895 0
Diğer
1.895 -1.895 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.883 6.861 114.544 -186.992 -25.167 281.398
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -4.766 5.569 114.544 -186.992 -20.172 284.218
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-614 -645 -2.314 -3.573
Kar Dağıtımı
-20.172 20.172 0
Diğer
-20.172 20.172 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -5.380 4.924 114.544 -207.164 -2.314 280.645


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
53.192 615.081 668.273 89.241 606.601 695.842
GARANTİ VE KEFALETLER
53.192 14.104 67.296 66.728 14.767 81.495
Teminat Mektupları
53.192 14.104 67.296 66.728 14.767 81.495
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
29 5.761 5.790 709 4.782 5.491
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 6 6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
53.157 8.343 61.500 66.013 9.985 75.998
TAAHHÜTLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 600.977 600.977 22.513 591.834 614.347
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 600.977 600.977 22.513 591.834 614.347
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 630 630
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
315 315
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
315 315
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 600.977 600.977 22.513 591.204 613.717
Swap Para Alım İşlemleri
221.843 221.843 22.513 210.425 232.938
Swap Para Satım İşlemleri
224.390 224.390 223.782 223.782
Swap Faiz Alım İşlemleri
154.744 154.744 156.997 156.997
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0
Futures Para Satım İşlemleri
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.099.415 7.382.791 8.482.206 1.114.690 6.209.419 7.324.109
EMANET KIYMETLER
93.988 2.852.923 2.946.911 94.788 2.402.300 2.497.088
Tahsile Alınan Çekler
108 1.361 1.469 908 1.129 2.037
Tahsile Alınan Ticari Senetler
93.880 2.851.562 2.945.442 93.880 2.401.171 2.495.051
REHİNLİ KIYMETLER
1.005.427 4.529.868 5.535.295 1.019.902 3.807.119 4.827.021
Teminat Senetleri
6.051 217.917 223.968 8.503 214.062 222.565
Emtia
0
Varant
0
Gayrimenkul
671.667 2.629.395 3.301.062 675.136 2.221.175 2.896.311
Diğer Rehinli Kıymetler
327.709 1.682.556 2.010.265 336.263 1.371.882 1.708.145
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.152.607 7.997.872 9.150.479 1.203.931 6.816.020 8.019.951


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-9.542 -2.101
Alınan Faizler
35.447 43.423
Ödenen Faizler
-15.648 -15.341
Alınan Temettüler
200 89
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.279 1.564
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.772 2.785
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.423 336
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-17.677 -14.392
Ödenen Vergiler
-1.071 -1.058
Diğer
-20.267 -19.507
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
40.428 -42.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-279 1.200
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-12.967 -33.809
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
74.649 38.872
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-562 -2.656
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-49.266 -64.157
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
28.853 17.645
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
30.886 -45.006
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.731 14
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-4.738 -1.642
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
293
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.169 -30.354
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.176 31.717
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.963 -2.309
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.963 -2.309
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
507 952
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
25.699 -46.349
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.986 56.420
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
28.685 10.071


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.314 -25.167
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.259 -2.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-614 -666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-768 -854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
154 188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-645 -1.617
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-770 -2.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
125 435
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.573 -27.450


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
57.645 114.368 172.013 52.053 91.228 143.281
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.124 113.531 114.655 723 79.180 79.903
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
773 85.375 86.148 69 73.083 73.152
Bankalar
377 28.156 28.533 571 6.097 6.668
Para Piyasalarından Alacaklar
100 0 100
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-26 -26 -17 0 -17
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.054 6.054 5.187 5.187
Devlet Borçlanma Senetleri
6.054 6.054 5.187 5.187
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
50.467 50.467 45.708 45.708
Devlet Borçlanma Senetleri
50.307 50.307 45.548 45.548
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Türev Finansal Varlıklar
837 837 435 12.048 12.483
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
837 837 435 12.048 12.483
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
194.605 520.141 714.746 179.869 520.271 700.140
Krediler
331.282 449.982 781.264 304.043 462.803 766.846
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
70.159 70.159 60.268 60.268
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-136.677 -136.677 -124.174 -2.800 -126.974
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
48.400 48.400 48.400 48.400
Satış Amaçlı
48.400 48.400 48.400 48.400
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.071 4.071 4.058 4.058
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.071 4.071 4.058 4.058
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.071 4.071 4.058 4.058
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12.236 12.236 10.070 10.070
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.478 4.478 4.577 4.577
Diğer
4.478 4.478 4.577 4.577
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
480 480 319 319
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
6.511 6.511 4.155 4.155
DİĞER AKTİFLER (Net)
7.131 4.810 11.941 7.107 322 7.429
VARLIKLAR TOPLAMI
335.557 639.319 974.876 310.608 611.821 922.429
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
598.836 598.836 560.504 560.504
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
20.630 20.630 12.954 12.954
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
FONLAR
2.480 37.731 40.211 1.289 19.384 20.673
Müstakrizlerin Fonları
2.480 37.731 40.211 1.289 19.384 20.673
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7.797 7.797 9.825 9.825
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.797 7.797 9.825 9.825
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.816 5.816 6.212 6.212
KARŞILIKLAR
17.244 17.244 17.167 17.167
Çalışan Hakları Karşılığı
9.110 9.110 7.780 7.780
Diğer Karşılıklar
8.134 8.134 9.387 9.387
CARİ VERGİ BORCU
1.302 1.302 1.025 1.025
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.494 901 2.395 1.303 8.548 9.851
ÖZKAYNAKLAR
280.645 280.645 284.218 284.218
Ödenmiş Sermaye
337.292 337.292 337.292 337.292
Sermaye Yedekleri
38.743 38.743 38.743 38.743
Hisse Senedi İhraç Primleri
20.121 20.121 20.121 20.121
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
18.622 18.622 18.622 18.622
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-5.380 -5.380 -4.766 -4.766
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.924 4.924 5.569 5.569
Kar Yedekleri
114.544 114.544 114.544 114.544
Yasal Yedekler
16.167 16.167 16.167 16.167
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
98.377 98.377 98.377 98.377
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
-209.478 -209.478 -207.164 -207.164
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-207.164 -207.164 -186.992 -186.992
Dönem Net Kâr veya Zararı
-2.314 -2.314 -20.172 -20.172
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
329.611 645.265 974.876 324.168 598.261 922.429


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
60.926 58.927 20.604 21.085
Kredilerden Alınan Faizler
51.470 47.205 17.463 17.605
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
17 7
Bankalardan Alınan Faizler
245 269 40 118
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.114 981 116 180
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.651 6.588 1.946 1.938
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
464 228 195 77
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.187 6.360 1.751 1.861
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
3.412 3.875 1.031 1.243
Diğer Faiz Gelirleri
17 9 1 1
FAİZ GİDERLERİ (-)
-16.160 -16.254 -5.504 -5.411
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-13.519 -14.207 -4.491 -4.727
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.507 -421 -598 -142
Kiralama Faiz Giderleri
-907 -943 -291 -300
Diğer Faiz Giderleri
-227 -683 -124 -242
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
44.766 42.673 15.100 15.674
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.293 1.607 188 288
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.568 2.055 269 576
Gayri Nakdi Kredilerden
836 1.765 208 495
Diğer
732 290 61 81
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-275 -448 -81 -288
Gayri Nakdi Kredilere
-36 -35 -1 -3
Diğer
-239 -413 -80 -285
TEMETTÜ GELİRLERİ
200 89 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-269 -5.230 602 -407
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
20 3.802 -42 931
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-11.809 -4.274 -5.623 6.130
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
11.520 -4.758 6.267 -7.468
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.772 3.687 3.334 2.455
FAALİYET BRÜT KÂRI
50.762 42.826 19.224 18.010
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-13.251 -36.009 -2.449 -5.093
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-17.034 -14.329 -5.604 -4.866
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-24.868 -17.137 -10.295 -5.341
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.391 -24.649 876 2.710
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.391 -24.649 876 2.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
2.077 -518 -194 -2.038
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-268 -1.023 -171 -787
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.345 505 -23 -1.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-2.314 -25.167 682 672
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-2.314 -25.167 682 672
Grubun Karı (Zararı)
-2.314 -25.167 682 672
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976886


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0745 Değişim: 0,15%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2187 Değişim: 0,47%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2699
Açılış: 36,05
2.613,96 Değişim: -0,30%
Düşük 2.606,84 17.07.2024 Yüksek 2.642,99
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.