KAP ***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.11.2019 - 19:00
KAP ***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -839 4.918 114.544 -146.216 5.134 353.576
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-10.495 -10.495
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-10.495 -10.495
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -839 4.918 114.544 -156.711 5.134 343.081
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.235 957 -278
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-11.054 -11.054
Kar Dağıtımı
5.134 -5.134
Diğer
5.134 -5.134
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -2.074 5.875 114.544 -151.577 -11.054 331.749
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-634 -1.094 2.999 1.271
Kar Dağıtımı
-37.310 37.310 0
Diğer
-37.310 37.310 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -3.071 8.427 114.544 -188.888 2.999 310.046


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
310.101 939.261 1.249.362 208.046 603.749 811.795
GARANTİ VE KEFALETLER
93.696 96.278 189.974 127.079 111.234 238.313
Teminat Mektupları
93.696 79.468 173.164 127.079 93.357 220.436
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.403 15.984 18.387 2.403 15.387 17.790
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 6 6 6
Diğer Teminat Mektupları
91.287 63.484 154.771 124.670 77.970 202.640
Diğer Garantilerimizden
16.810 16.810 17.877 17.877
TAAHHÜTLER
0 646 2.396 3.042
Cayılamaz Taahhütler
646 2.396 3.042
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
646 646
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.396 2.396
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
216.405 842.983 1.059.388 80.321 490.119 570.440
Alım Satım Amaçlı İşlemler
216.405 842.983 1.059.388 80.321 490.119 570.440
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
44.117 44.117 370 368 738
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
22.474 22.474 370 370
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
21.643 21.643 368 368
Para ve Faiz Swap İşlemleri
216.405 798.866 1.015.271 79.951 489.751 569.702
Swap Para Alım İşlemleri
157.863 275.149 433.012 79.951 127.040 206.991
Swap Para Satım İşlemleri
58.542 380.671 439.213 209.268 209.268
Swap Faiz Alım İşlemleri
143.046 143.046 153.443 153.443
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
779.523 5.956.544 6.736.067 929.741 6.332.108 7.261.849
EMANET KIYMETLER
110.409 2.064.304 2.174.713 107.902 1.771.779 1.879.681
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0
Tahsile Alınan Çekler
234 871 1.105 19.027 809 19.836
Tahsile Alınan Ticari Senetler
110.175 2.063.433 2.173.608 88.875 1.770.970 1.859.845
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
669.114 3.892.240 4.561.354 821.839 4.560.329 5.382.168
Menkul Kıymetler
0 0
Teminat Senetleri
32.791 881.915 914.706 57.305 967.312 1.024.617
Emtia
0 0
Varant
0 0
Gayrimenkul
178.816 1.758.845 1.937.661 185.270 1.811.616 1.996.886
Diğer Rehinli Kıymetler
457.507 1.251.480 1.708.987 579.264 1.781.401 2.360.665
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.089.624 6.895.805 7.985.429 1.137.787 6.935.857 8.073.644


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-4.260 9.917
Alınan Faizler
52.828 66.327
Ödenen Faizler
-26.340 -46.072
Alınan Temettüler
69
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.001 4.786
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.419 8.823
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.882 11.723
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.649 -23.556
Ödenen Vergiler
-966 -880
Diğer
-21.504 -11.234
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
11.377 97.784
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.959 1.605
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
8.251 42.440
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
83.885 76.598
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
16.323 -6.052
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-116.766 28.946
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
17.725 -45.753
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.117 107.701
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
3.593 650
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.492 -767
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.748 -25.301
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.833 26.718
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.438 -295.715
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.324.698
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -1.620.413
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.438
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
7.275 28.590
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
16.547 -158.774
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.148 236.588
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
18.695 77.814


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.999 -11.054
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.728 -278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-634 -1.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-812 -1.544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
178 309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.094 957
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.422 1.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
328 -273
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.271 -11.332


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
102.377 72.935 175.312 92.953 79.393 172.346
Nakit ve Nakit Benzerleri
10.969 71.944 82.913 3.618 73.499 77.117
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
639 63.683 64.322 3.340 71.728 75.068
Bankalar
6.423 8.261 14.684 287 1.771 2.058
Para Piyasalarından Alacaklar
4.002 4.002
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-95 -95 -9 -9
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.238 5.238 7.197 7.197
Devlet Borçlanma Senetleri
5.238 5.238 7.197 7.197
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
82.421 82.421 82.137 82.137
Devlet Borçlanma Senetleri
82.261 82.261 82.137 82.137
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160
Türev Finansal Varlıklar
3.749 991 4.740 1 5.894 5.895
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.749 991 4.740 1 5.894 5.895
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
90.490 540.438 630.928 89.490 633.487 722.977
Krediler
172.177 490.899 663.076 164.293 633.487 797.780
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
49.539 49.539
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-81.687 -81.687 -74.803 -74.803
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
430 430 855 855
Satış Amaçlı
430 430 855 855
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.058 4.058 4.058 4.058
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.058 4.058 4.058 4.058
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.058 4.058 4.058 4.058
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9.878 9.878 2.421 2.421
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.267 5.267 5.822 5.822
Diğer
5.267 5.267 5.822 5.822
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
46.279 46.279 46.279 46.279
CARİ VERGİ VARLIĞI
59 59
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.758 5.758 4.002 4.002
DİĞER AKTİFLER (Net)
8.784 5.816 14.600 6.062 5.078 11.140
VARLIKLAR TOPLAMI
273.380 619.189 892.569 251.942 717.958 969.900
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
776 493.338 494.114 1.197 612.183 613.380
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
20.117 20.117 590 590
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
9.268 15.351 24.619 8.633 3.798 12.431
Müstakrizlerin Fonları
9.268 15.351 24.619 8.633 3.798 12.431
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.252 9.968 11.220 1.441 5.334 6.775
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.252 9.968 11.220 1.441 5.334 6.775
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6.635 6.635
KARŞILIKLAR
16.891 16.891 11.446 11.446
Çalışan Hakları Karşılığı
5.608 5.608 4.564 4.564
Diğer Karşılıklar
11.283 11.283 6.882 6.882
CARİ VERGİ BORCU
1.306 1.306 1.174 1.174
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.669 5.952 7.621 1.023 14.364 15.387
ÖZKAYNAKLAR
310.046 310.046 308.717 308.717
Ödenmiş Sermaye
337.292 337.292 337.292 337.292
Sermaye Yedekleri
38.743 38.743 38.743 38.743
Hisse Senedi İhraç Primleri
20.121 20.121 20.121 20.121
Diğer Sermaye Yedekleri
18.622 18.622 18.622 18.622
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.071 -3.071 -2.496 -2.496
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.427 8.427 9.521 9.521
Kar Yedekleri
114.544 114.544 114.544 114.544
Yasal Yedekler
16.167 16.167 16.167 16.167
Olağanüstü Yedekler
98.377 98.377 98.377 98.377
Kar veya Zarar
-185.889 -185.889 -188.887 -188.887
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-188.888 -188.888 -151.577 -151.577
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.999 2.999 -37.310 -37.310
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
367.960 524.609 892.569 334.221 635.679 969.900


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
60.124 69.166 18.315 25.311
Kredilerden Alınan Faizler
47.254 55.390 14.133 19.966
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.025 1.567 269 685
Bankalardan Alınan Faizler
609 1.218 130 352
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
410 4.179 117 408
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.490 4.413 2.545 1.661
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
441 294 117 84
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
7.049 4.119 2.428 1.577
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
3.262 225 1.110 112
Diğer Faiz Gelirleri
74 2.174 11 2.127
FAİZ GİDERLERİ (-)
-26.532 -46.072 -8.388 -18.333
Mevduata Verilen Faizler
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.875 -24.097 -5.899 -10.193
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.462 -1.317 -1.739 -720
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-19.680 -7.112
Kiralama Faiz Giderleri
-901 -312
Diğer Faiz Giderleri
-1.294 -978 -438 -308
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
33.592 23.094 9.927 6.978
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.310 5.986 1.602 1.250
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.557 6.543 1.679 1.509
Gayri Nakdi Kredilerden
3.254 3.256 1.026 869
Diğer
1.303 3.287 653 640
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-247 -557 -77 -259
Gayri Nakdi Kredilere
-35 -100 -2 -23
Diğer
-212 -457 -75 -236
TEMETTÜ GELİRLERİ
69
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
10.566 22.322 3.856 11.018
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.492 3.026 772 1.414
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-8.799 -104.159 -3.033 -67.651
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
16.873 123.455 6.117 77.255
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6.415 13.726 475 484
FAALİYET BRÜT KÂRI
54.952 65.128 15.860 19.730
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-15.839 -40.445 -3.122 -26.283
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-17.382 -16.172 -6.638 -5.331
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-19.982 -22.796 -5.301 -7.260
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.749 -14.285 799 -19.144
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.749 -14.285 799 -19.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
1.250 3.231 1.416 4.071
Cari Vergi Karşılığı
273 204
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-431 -440 879 4.632
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.681 3.398 537 -765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.999 -11.054 2.215 -15.073
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.999 -11.054 2.215 -15.073
Grubun Karı (Zararı)
2.999 -11.054 2.215 -15.073
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797769


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.