KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.06.2020 - 14:10
KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 05.05.2020
Genel Kurul Tarihi 04.06.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma Balıkesir.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması
4 - 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi, avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
9 - Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması
10 - Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar alınması
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi
12 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GenelKurulBilgiFormu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 DavetiyeGundemVekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.HAZİRAN.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04.Haziran.2020 Perşembe günü, saat 11:00 de, Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.06.2020 tarih ve 54616956 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Tülay Turan ve Mehmet Arkan'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.Mayıs.2020 tarih ve 10075 sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ( www.mkk.com.tr) ile (www.bantas.com.tr) internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket paylarının 64.500.000 TL.toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 22.885.642,50- TL.olan, 22.885.642,50 adet payın asaleten, 4.290.000,00 TL lık sermayeye tekabül eden 4.290.000,00 adet payın vekaleten katılımı ile toplam 27.175.642,50 payın toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından açılarak, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1:
Gündemin birinci maddesi gereğince toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Adnan ERDAN oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Fikret ÇETİN' i, Oy Toplayıcı olarak Muammer BİRAV' ı atadı. Toplantı başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.
GÜNDEM MADDE 2:
Gündemin ikinci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
GÜNDEM MADDE 3:
Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. 2019 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Mustafa Ozan MISIRLIOĞLU tarafından okundu.
GÜNDEM MADDE 4:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Mali Tabloların Şirketin İnternet (www.bantas.com.tr) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)( www.mkk.com.tr) yayınlandığı ve ayrıca yönetim kurulu başkanı tarafından okundu.Müzakereye açıldı,söz alan olmadı. 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu. Mali Tablolar oy birliğiyle onaylandı.
GÜNDEM MADDE 5:
Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde gerek Sermaye Piyasası Kurulu'unun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2019 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları sonucu 9.456.001 adet payın kabul oyu ile ibra edildiler.
GÜNDEM MADDE 7:
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 2019 yılında üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 18 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat ve ipotekler 21.781.652 TL ve 422.350 USD.olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için toplantı başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 8:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca 2019 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış bulunmamaktadır.Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 100.000,00 TL. olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi için verilen sözlü önerge görüşüldü verilen önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile Kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9:
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen "Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 10:
Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn. Metehan Yılgör ve Sn.Cüneyt Hamdi Yaman'nın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Haziran 2020 ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurula kadar aylık brüt 37.500,00 (Otuz yedibin beşyüz) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.750,00 (Bin yediyüz elli) TL. huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 11:
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 13:
Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.Toplantı başkanı Sayın Adnan Erdan 2020 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.04.06.2020


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 04/06/2020 Perşembe günü saat11:00'de Balıkesir Asfaltı 8. Km Bandırma / BALIKESİR adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden ( Saat: 11:00 ) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği şirket merkezimizde ve www.bantas.com.tr adresindeki şirket internet sitemizde mevcuttur.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecek olup, Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849097


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.