KAP ***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.06.2019 - 09:20
KAP ***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Tescil Tarihinin Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 06.05.2019
Genel Kurul Tarihi 28.05.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Grand Cevahir Hotel Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze caddesi No: 5

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve Müzakeresi.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Şirketin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri İle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti.
8 - Görev süreleri dolmuş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin önceki dönemlerden ödenemeyen ücretlerinin görüşülüp, karara bağlanması.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - 2019 yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması, sözleşme imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hakkında hususunda müzakere ve karar.
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2018 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması.
14 - 2018 yılında şirketin 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi.
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Davet_ILANI METNİ 2018.pdf - İlan Metni
EK: 3 Gündem 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vekaletname 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GÜNDEM MADDE 1:
Verilen teklif doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ali İrfan İmik'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Cansu Güleryüz, Oy Toplama Memurluğuna Sn. İbrahim Dağ ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Sertifika Uzmanlığı" bulunan Sn. Sinan Sivrikaya'nın atanmasına oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 2:
Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3:
2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 28.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2018 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına geçildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4:
Şirket'in "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 2018 yılına ait finansal tabloların, 28.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde yayınlandığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açtığı ve pay sahiplerine dağıttığı Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığından, 2018 yılı finansal tabloların tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Finansal tabloların onaylanmasına geçildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5:
Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların katılımıyla oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 06/05/2019 tarihinde yapılan toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (No.II-14.1) sayılı ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 6.754.540 TL'lık net dönem zararı mevcuttur.
V.U.K.'na göre hazırlanan tablolara göre 5.986.894,38 TL net dönem zararı mevcuttur.
2018 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (No.II-14.1) sayılı Tebliği gereğince Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda zarar söz konusu olduğundan, kar dağıtımı yapılamayacağı yönetim kurulu önerisi Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 7:
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.
Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul eden Bayram Kınay, Emine Kınay Çetin, Ali İrfan imik ile yazılı beyanları bulunan Gürdal Aydoğdu ve Fevzi Bulut Yönetim Kurulu Üyeliklerine önerildi.
T.C. Uyruklu 20222455754 T.C. kimlik numaralı Sayın Bayram Kınay Yönetim Kurulu Başkanlığına, T.C. Uyruklu 22685368336 T.C. kimlik numaralı Sayın Ali İrfan İmik Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, T.C. Uyruklu 20069460850 T.C. kimlik numaralı Sayın Emine Kınay Çetin Yönetim Kurulu Üyeliğine, T.C. Uyruklu 32251136238 T.C. kimlik numaralı Sayın Gürdal Aydoğdu Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine, T.C. Uyruklu 50179288280 T.C. kimlik numaralı Sayın Fevzi Bulut Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine sunuldular ve katılanların oy birliği ile kabul edildiler.
GÜNDEM MADDE 8:
Görev süreleri dolmuş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Oktay Tanju SEL ve Mustafa Nami KORKMAZ'ın geçmiş yıllarda ödenemeyen huzur hakkı alacaklarının ödenmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9:
"Huzur Hakkı" olarak Yönetim Kurulu Başkanı Bayram KINAY'a aylık 5.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Emine Kınay ÇETİN'e aylık 1.500 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali İrfan İMİK'e aylık 800 TL, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Gürdal AYDOĞDU'ya aylık 800 TL, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Fevzi BULUT'a aylık 800 TL net huzur hakkı ödenmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 10:
Gündemin 8. Maddesi gereğince şirket yönetimi tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikamızın" ayrıntılı bilgisinin, şirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde yer aldığı belirtildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasında" herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi. Ücretlendirme politikasının Okunmaması Oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 11:
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden sorumlu komitenin önerisi alınarak, şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12:
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur bilgisi ortaklara verildi.
GÜNDEM MADDE 13:
2018 yılında herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Gündemin 11. Maddesi gereğince "Bağış ve Yardım Politikası" ayrıntılı bilgisinin, şirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde yer aldığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı, pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. "Bağış ve Yardım Politikamızda" herhangi bir değişiklik yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ücretlendirme politikasının Okunmaması Oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 14:
Gündemin 12.maddesi gereğince şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
GÜNDEM MADDE 15:
Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.06.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Bomonti Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mayıs 2019 Salı günü, saat 14.00'da Grand Cevahir Hotel Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze caddesi No: 5 Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, genel kurula katılacak ortaklarımızın paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.Fiziken Toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri elektronik imza sahibi olması gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'dan veya http://www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinebilirler.Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile, toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya http://www.bomontielektrik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II,No:30.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekâletnameleri Şirket merkezinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin adı soyadı Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan listede bulunması gereklidir.Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2018 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar payı dağıtım önerisi ile Finansal tablolar ve dip notları, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul toplantı gündemine ilişkin Bilgilendirme Notu, toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde ve http://www.bomontielektrik.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768383


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5186 Değişim: -0,18%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,5396
Açılış: 7,532
8,9678 Değişim: -0,14%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,0058
Açılış: 8,98
412,35 Değişim: 0,26%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 414,68
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.