KAP ***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

23.06.2023 - 21:50
KAP ***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Kurumsal yönetime uyum faaliyetleri kapsamında, "Bilgilendirme Politikası", "Ücret Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" "Bağış ve Yardım" Şirketimizin kurumsal internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Şirketimiz Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında söz konusu politikaların şirket önceliklerine göre oluşturulmuştur. https://www.beyazfilo.com/images/pdf/politikalar/bilgilendirme-politikasi-yeni.pdf https://www.beyazfilo.com/images/pdf/politikalar/ucretlendirme-politikasi.pdf https://www.beyazfilo.com/images/pdf/politikalar/kar-dagitim-politikasi.pdf https://www.beyazfilo.com/images/pdf/politikalar/bagis-ve-yardim-politikasi.pdf https://www.beyazfilo.com/images/pdf/politikalar/sirket-etik-ilkeleri.PDF https://www.beyazfilo.com/images/pdf/politikalar/menfaat-sahipleri-yonergesi.PDF https://www.beyazfilo.com/images/pdf/politikalar/yonetim-performans-raporlama-yonergesi.pdf
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini henüz belirlememiş ve kamuya açıklamamış olup, Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında belirlenmesi ve kamuya açıklanması hususları değerlendirilmektedir.
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz, ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini henüz belirlememiş ve kamuya açıklamamış olup, Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında belirlenmesi ve kamuya açıklanması hususları değerlendirilmektedir.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komite olarak Südürülebilirlik Komitesini henüz belirlememiş ve kamuya açıklamamış olup, Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında belirlenmesi ve kamuya açıklanması hususları değerlendirilmektedir.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Böyle bir uygulama yoktur.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Böyle bir uygulama yoktur.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Böyle bir uygulama yoktur.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Böyle bir uygulama yoktur.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Şirket, ekolojik dengeye verdiği değerin ve dönüşümlerin gerekliliklerini yerine getirdikçe, faaliyet raporularında bilgi vermektedir.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında güneş enerjisi ile elektrik üretimi sayesinde enerji ihtiyacının tamamını karşılayan, karbon ayak izi olmayan çevre dostu Balıkesir'deki yeni plaza binası ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051645
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve rehberi çerçevesinde açıklama gerektiren konularda veya şirket faaliyetlerine etkisi olan davalar açıklanır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, henüz sürdürülebilirlik performans ölçümleri hakkında kamuya açıklama yapmamış olup, Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında kamuya açıklama yapılması ve bu yönde gereken planlamaların yapılması hususları değerlendirilmektedir.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Şirketimiz, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerine uymakta olup herhangi bir program açıklanmamaktadır.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Böyle bir uygulama yoktur.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Menfaat sahipleri yönergesi şirket internet sitesinde mevcut olup, kamuya açıklanmamıştır. https://www.beyazfilo.com/images/pdf/politikalar/menfaat-sahipleri-yonergesi.PDF
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Böyle bir uygulama yoktur.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında açıklanması, ilgili çalışma ve planlamaların yapılması hususları değerlendirilmektedir.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel konularda üyesi olunan dernek,ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu yoktur.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında söz konusu verilerin raporlanmasına ilişkin çalışmaların planlanması hususu değerlendirilmektedir.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında söz konusu verilerin raporlanmasına ilişkin çalışmaların planlanması hususu değerlendirilmektedir.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz karşılaştırmalı olarak çevresel göstergelerin durumunu kamuya açıklamamıştır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında söz konusu verilerin açıklanmasına ilişkin çalışmalar yapılması hususu değerlendirilmektedir.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X “Avrupa Yeşil Mutabakatı” uyum çerçevesinde atılan adımlar açıklanmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051645
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında değerlendirilecektir.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketi sera gazı emisyon azaltımını sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklamamıştır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında söz konusu verilerin açıklanması hususu değerlendirilmektedir.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Böyle bir uygulama yoktur.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında güneş enerjisi ile elektrik üretimi sayesinde enerji ihtiyacının tamamını karşılayan, karbon ayak izi olmayan çevre dostu Balıkesir'deki yeni plaza binamız ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954036
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında söz konusu verilerin açıklanması hususu değerlendirilmektedir.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Şirket içi aylık raporlamalar mevcuttur. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında söz konusu verilerin açıklanması hususu değerlendirilmektedir.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusuna özel bir çalışma yapılmamaktadır. Balıkesir Şube plazada bulunan güneş enerji sistemi, Müzayede Şube, Balıkesir Şube ve Edirne Şube'de Aydınlatmada LED dönüşümü, gibi bu konuda pozitif katkı yapan uygulamalar mevcuttur.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin 2021 yılında faaliyete geçen, enerjisinin tamamınını karşıladığı güneş enerji sistemi bulunmaktadır.Verilere ait bilgiler henüz açıklanmamıştır
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Kamuya açıklanmamakla birlikte, Şirketimiz enerji verimliliği amacıyla alınan aksiyonları takip etmektedir. Balıkesir'de bulunan Plazada Güneş Enerji Sistemi ile birlikte enerjide verimlilik elde edilmiştir.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Böyle bir uygulama yoktur.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir ve konu hakkında herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz karbon kredisi almamıştır. Dolayısıyla konu hakkında herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır. Dolayısıyla konu hakkında herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Kamuya açıklanmamakla birlikte, Şirketimiz çevresel bilgilerini zorunlu olarak "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" 'na, raporlamaktadır. Gönüllü olarak raporlama yaptığı bir platform bulunmamaktadır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İş kanuna tam uyum gösterilmektedir. İş kanunu ile uyumlu prosedür ve uygulamalarımız, İnsan Kaynakları Politikası oluşturma ile ilgili çalışmalar sürmektedir.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanır. Konuyla ilgili detaylı bilgi Faaliyet raporunda yer alan "İnsan Kaynakları Politikası" kısmında paylaşılmıştır.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır. Konuyla ilgili detaylı bilgi Faaliyet raporunda yer alan "İnsan Kaynakları Politikası" kısmında paylaşılmıştır.İş kanununun ilgili maddelerine uyulmaktadır.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz çalışanlarına kurum içi eğitimi verilmiştir. Ancak konuyla ilgili raporlama yapılmamıştır.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X https://www.beyazfilo.com/images/pdf/politikalar/menfaat-sahipleri-yonergesi.PDF
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Şirketin Persononel yönetmeliğinde mevcuttur.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Kamuya açıklama yapılmamaktadır
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kamuya açıklanmamakla birlikte Şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında, iş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlem ve kaza istatistiklerini aylık olarak çalışanları ile paylaşmaktadır.
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Kamuya açıklanmamakla birlikte Şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında, iş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlem ve kaza istatistiklerini aylık olarak çalışanları ile paylaşmaktadır.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.beyazfilo.com/assets/pdf/kvkaydinlatmametni.pdf
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.beyazfilo.com/images/pdf/politikalar/sirket-etik-ilkeleri.PDF
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz ve bünyesinde olan marka distribitörleri tarafından sürekli müşteri şikayet yönetimive çözümüne ilişkin, memnuniyet anketleri düzenler.Geri dönüşler ve problemlerin çözülmesi hakkında şirket ve ilgili departmanlar bilglendirilerek aksiyonlar alınır.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz paydaşlarla sürekli ve şeffaf iletişimini sürdürmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında kaydedilen gelişmelerin açıklanması hususu değerlendirilmektedir.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Böyle bir uygulama yoktur.
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması hususlarında çalışmalar yapılması değerlendirilmektedir.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Şirketimiz çalışanlarına kurumiçi eğitimi verilmiştir. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması hususlarında çalışmalar yapılması değerlendirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162079


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.122 Değişim: 0,66% Hacim : 68.902 Mio.TL Son veri saati : 14:23
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.166
Açılış: 9.100
31,2249 Değişim: 0,07%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,3072
Açılış: 31,2017
33,9305 Değişim: 0,23%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.039,15 Değişim: -0,07%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.048,08
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.