KAP ***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.12.2019 - 16:50
KAP ***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BALATACILAR A.Ş. 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 17.10.2019
Genel Kurul Tarihi 05.12.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9 / 207 Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2018 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması
4 - 2018 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7 - 2019 Yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu (ıı.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kuru'da hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-115.99.E.5502 / 09.04.2019 tarihli yazısı ile kurumumuza bildirilen Sermaye kaybı ve diğer hususlara ilişkin özel durum açıklaması koşullarının görüşülerek karara bağlanması,
13 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Balatacılar-2018-GK İlan (5).pdf - İlan Metni
EK: 2 Balatacılar-2018-GK Vekaletname (3).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığı'na MEHMET ÖMER AKAD oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Toplantı Kâtipliği 'ne ALİ PENAH BOZYİĞİT ‘i atamıştır. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı yıllık Faaliyet Raporu ALİ ÇAKIROĞLU tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
3.
MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
. firması tarafından hazırlanan 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı.
4.
2018 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2018 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.
5.
Yönetim
Kurulu üyelerinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi oylamalarına katılmayarak oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler.
6.
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine aylık her hangi bir ücret verilmemesine, sadece şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.
7.
Şirketin 2019 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket zarar etmesi sebebiyle kar dağıtımı politikası oluşmadığından bu konu ile ilgili karar verilmedi.
9. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Üç (3) Yıl Müddetle görev yapmak ve Beş (5) kişiden oluşmak üzere verilen teklifte belirtilen 6.........6 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET KORKUT, 6.........8 T.C. Kimlik Numaralı YUSUF ALTUN, 5.........2 T.C kimlik numaralı NAFİS SEFA, 3..........4 T.C kimlik numaralı MUSTAFA YAMAN ve 5..........2 T.C kimlik numaralı ALİ ÇAKIROĞLU 'nun seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
10.
T.T.K 395 ve 396 maddeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oy birliği ile izin ve yetki verildi.
11.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Yönetim Kurulunca Şirketin Halk Bankası'na 2.500.000 (İki milyon beş yüz bin) TL işletme rehni olduğu bilgisi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurumu'nun 29833736-115.99-E.5502 / 09.04.2019 tarihli yazısı ile kurumumuza bildirilen Sermaye kaybı ve diğer hususlara ilişkin özel durum açıklaması hakkında koşullarının görüşülerek karara bağlanması ile ilgili gündem maddesine geçildi,
a)
Şirkete tebliğ edilen Sermaye Piyasa Kurulu'nun 09.04.2019 tarihli, 29833736-115.99-E.5502 sayılı yazısı genel kurulda okundu ve görüşüldü. Bu yazıya istinaden Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası kuruluna 10.05.2019 tarihli 10 sayılı savunma yazısı okundu ve görüşüldü.
b) Şirkete tebliğ edilen Sermaye Piyasa Kurulu'nun 13.09.2019 tarihli, 29833736-110.10.10-E.11782 sayılı yazısı genel kurulda okundu ve görüşüldü.
c)
Şirkete tebliğ edilen İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.10.2019 tarihli, 50035491-431.04-E.00048342556 sayılı yazısı genel kurulda okundu ve görüşüldü.
d)
Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarafımıza tebliğ etmiş olduğu yazıları ile içsel bilgileri zamanında kamuya duyuru yapılmaması nedeni ile tarafımıza salmış olduğu cezanın şirketimiz tarafından karşılanıp karşılanmaması hususunda Yönetim Kurulunu savunmasından da anlaşılacağı üzere ve şirketimizin mali yapısı nedeniyle de Yönetim Kurulu üzerine düşen görevleri yapmıştır. Süresinde Sermaye Piyasası Kuruluna savunmasını yapmış, bu işlemleri Genel Kurula götüreceğini, karar alınacağını bildirmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca salınan bu cezanın şirket tarafından karşılanmasına yapılan oylamada Oy birliği ile karar verildi.
e)
Sermaye Piyasası Kurulu ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yazılarında şirket sermayesinin %88,9 Kaybı hususu genel kurulca görüşüldü. Bu hususta 6102 sayılı TTK.'nın 376.ıncı maddesi gereği sermaye kaybını önlemek için, şirket makine ve teçhizatlarının yetkili değerleme şirketlerince değerlendirerek finansal tablolara yansıtılmasına ve ihtiyaç duyulan sermayenin tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alınarak şirketimizin tahsisli sermaye artış yapmasına, sermaye artış için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirketimizden alacaklı olan tüm alacaklılardan talep edenler ile görüşerek tahsisli sermaye artışına iştirak etmeleri hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
f)
Şirketin 50.000.000.-TL. Olan kayıtlı sermaye tavanının 2018 yılında 5 yıllık süresi dolması sebebiyle yapılan görüşme sonucunda mevcut kayıtlı sermayenin süresinin 5 yıl daha uzatılmasına ve bu işlemler için Sermaye Piyasası Kurumundan İzin alınmasına oy birliği ile karar verildi.
13.
Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 14.00 de kapatıldı.05.12.2019


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.12.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2018 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05.12.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805365


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.