KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

28.04.2021 - 23:33
KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 934.834.655 994.041.049
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 596.253.091 665.739.196
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -312.416 -168.867
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 338.893.980 328.470.720
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11 2.621.671.616 2.229.963.493
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 142.225.614 112.389.182
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 297.969.493 241.385.756
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 2.181.476.509 1.876.188.555
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 75.217.297 62.869.408
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 36.507.511 35.330.094
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 38.709.786 27.539.314
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.2, 45 5.456.560 1.589.357
Ortaklardan Alacaklar
12.2 547.351 547.351
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
39.890 17.746
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 4.869.319 1.024.260
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 503.701 507.082
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
74.574 75.294
Diğer Çeşitli Alacaklar
183.624 186.285
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
245.503 245.503
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
66.357.259 57.221.136
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 25.183.120 23.152.652
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
680.695 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
40.493.444 34.068.484
DİĞER CARİ VARLIKLAR
47.1 8.915.835 3.188.280
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
47.1 4.704.619 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
47.1 1.849.360 1.306.315
Personele Verilen Avanslar
47.1 2.361.856 1.881.965
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
3.712.956.923 3.349.379.805
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 30.259.639.571 30.660.641.567
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 223.271.760 204.739.575
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 30.036.367.811 30.455.901.992
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 12.506 13.543
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 12.506 13.543
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 897.700 868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 897.700 868.012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 71.937.838 52.765.552
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 16.007.992 16.044.009
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 22.648.518 22.648.518
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 5.522.379 1.721.735
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 30.677.139 30.677.139
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 55.223.758 45.617.311
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -58.141.948 -63.943.160
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 106.753.292 93.797.549
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 171.359.634 157.401.429
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -85.774.060 -78.358.177
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 21.167.718 14.754.297
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.042.558 1.301.700
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
1.042.558 1.301.700
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 26.419.669 10.503.427
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 26.419.669 10.503.427
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
30.466.703.134 30.819.891.350
TOPLAM VARLIKLAR
34.179.660.057 34.169.271.155
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 10.145.468 5.054.716
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 19.097.024 11.333.979
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -8.951.556 -6.279.263
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 366.024.521 336.446.147
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 42.165.260 32.213.493
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 323.700.928 304.074.321
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4,19 158.333 158.333
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
12.2, 19 89.047.839 71.803.237
Ortaklara Borçlar
12.2, 19 80.437.247 60.422.578
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 778.992 332.937
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 7.831.600 11.047.722
DİĞER BORÇLAR
47.1 16.260.423 22.612.506
Alınan Depozito ve Teminatlar
5.505 4.845
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
16.254.918 22.607.661
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
164.510.680 155.669.156
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 70.634.983 61.679.985
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 27.081.636 21.324.985
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17.15 66.794.061 72.664.186
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 82.159.157 38.732.354
Ödenecek Vergi ve Fonlar
35.561.362 20.662.691
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
6.513.703 4.701.311
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 40.987.413 90.440.439
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -903.321 -77.072.087
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 27.115.790 41.469.898
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 27.115.790 41.469.898
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
2.20, 19 18.360.456 2.592.987
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 1.612.514 1.681.106
Gider Tahahkkukları
19 16.745.887 909.826
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 8.572.682 6.467.738
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 8.572.682 6.467.738
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
782.197.016 680.848.739
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 38.772.623 25.287.659
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 52.790.325 38.219.902
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -14.017.702 -12.932.243
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 30.035.564.126 30.455.130.719
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 30.035.564.126 30.455.130.719
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 2.685.033.095 2.286.550.267
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 2.638.450.317 2.241.528.576
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 46.582.778 45.021.691
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
11.387.532 11.366.186
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
11.387.532 11.366.186
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 23.389.490 21.040.315
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 23.389.490 21.040.315
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
32.794.146.866 32.799.375.146
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
291.599.136 213.261.447
Yasal Yedekler
15.2 95.415.165 80.315.165
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 225.798.734 110.043.954
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 -14.817.024 36.602.809
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -14.809.233 -13.711.975
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
4.093.948 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
126.785.996 294.948.728
Dönem Net Karı
126.785.996 294.948.728
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
603.316.175 689.047.270
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
34.179.660.057 34.169.271.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konso 16.287.266 19.686.226
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
15.640.714 19.009.314
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 17.069.060 19.136.620
Brüt Yazılan Primler (+)
24 17.155.127 21.220.445
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -86.067 -2.083.825
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -1.428.346 -127.306
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -1.117.857 -702.805
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 -310.489 575.499
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
646.552 676.912
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
646.552 676.912
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-16.476.751 -18.784.148
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-580.795 -784.939
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-937.421 -1.310.845
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-998.421 -1.392.079
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
61.000 81.234
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 356.626 525.906
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
306.078 495.003
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
50.548 30.903
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-168.257 -189.203
Faaliyet Giderleri (-)
31 -15.421.336 -17.809.865
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-306.363 -141
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-306.363 -141
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 902.078
HAYAT TEKNİK GELİR
725.333.656 433.275.180
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
375.478.821 306.016.798
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 383.005.472 303.715.510
Brüt Yazılan Primler (+)
24 388.622.222 306.720.951
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -5.616.750 -3.005.441
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -7.526.651 2.301.288
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -7.940.896 2.140.320
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 414.245 160.968
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
327.153.637 112.653.938
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
22.701.198 14.604.444
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
22.701.198 14.604.444
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-645.345.668 -415.070.564
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-41.074.069 -57.258.385
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-46.587.567 -57.527.228
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-46.830.486 -58.259.021
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
242.919 731.793
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 5.513.498 268.843
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
2.976.816 765.579
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
2.536.682 -496.736
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -422.677.402 -260.721.389
Matematik Karşılıklar (-)
-422.771.523 -260.933.070
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-422.741.155 -260.895.044
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-30.368 -38.026
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
94.121 211.681
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
94.121 211.681
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.392.830 -2.867.610
Faaliyet Giderleri (-)
31 -110.543.382 -91.762.782
Yatırım Giderleri (-)
36 -69.808.473 -2.384.873
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
150.488 -75.525
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
79.987.988 18.204.616
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 134.993.762 113.308.261
Fon İşletim Gelirleri
25 97.409.961 78.690.140
Yönetim Gideri Kesintisi
25 31.477.748 27.556.039
Giriş Aidatı Gelirleri
25 6.068.513 6.833.672
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 4.763 211.722
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 32.777 16.688
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
-118.431.918 -98.810.183
Toplam Fon Giderleri (-)
-15.452.885 -12.041.905
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 -18.400
Faaliyet Giderleri (-)
31 -97.457.471 -81.560.302
Diğer Teknik Giderler (-)
-4.466.809 -4.342.928
Ceza Ödemeleri (-)
-1.054.753 -846.648
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
16.561.844 14.498.078
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-189.485 902.078
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
79.987.988 18.204.616
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
16.561.844 14.498.078
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
96.360.347 33.604.772
YATIRIM GELİRLERİ
75.003.206 28.257.530
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 38.710.047 32.760.275
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 26.860.019 1.392.358
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 -1.576.586 -7.481.386
Kambiyo Karları
36 10.226.300 1.000.323
İştiraklerden Gelirler
26 64.230 64.230
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
830 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13, 26 868.854 446.205
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26 -150.488 75.525
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-37.243.685 -12.477.064
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-2.762.397 -1.834.396
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-321.849 -478.813
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
13 -17.931.610 -1.161.739
Kambiyo Zararları (-)
-3.331.121 0
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -12.896.708 -9.002.116
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
35.221.227 10.638.845
Karşılıklar Hesabı (+/-)
-3.103.893 -2.518.986
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35,47.4 9.470.737 6.344.481
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47.1 38.772.191 18.372.999
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.1 -11.116.352 -11.676.008
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.3 1.671.692 219.994
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
47.3 -473.148 -103.635
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
126.785.996 41.601.963
Dönem Karı veya Zararı
169.341.095 60.024.083
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -42.555.099 -18.422.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
126.785.996 41.601.963
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
479.395.312 331.455.119
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.356.844.498 1.516.318.027
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-119.151.504 -117.282.052
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-1.283.072.692 -1.453.156.163
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
434.015.614 277.334.931
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-13.394.362 -10.120.467
Diğer Nakit Girişleri
16.204 24.431.499
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-283.338.957 -167.368.290
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
137.298.499 124.277.673
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
31.500 0
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6.3.1 -24.172.270 -12.713.871
Mali Varlık İktisabı (-)
11.4 -736.955.382 -1.838.055.874
Mali Varlıkların Satışı
11.4 496.307.160 1.965.497.195
Alınan Faiz
76.416.830 42.615.493
Alınan Temettüler
65.060 64.230
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-188.307.102 157.407.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -4.402.969 -3.897.830
Ödenen Temettüler (-)
-127.390.267 -91.063.938
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-131.793.236 -94.961.768
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
27.260.936 5.126.663
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-155.540.903 191.849.741
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
703.099.426 280.374.522
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 547.558.523 472.224.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 214.662.122 -19.587 519.762.986
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 214.662.122 -19.587 519.762.986
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 315.521 0 0 315.521
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -60.627.153 0 0 0 0 0 0 0 -60.627.153
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 41.601.963 0 41.601.963
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 -160.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 25.245.658 0 23.891.597 -54.662.122 5.524.867 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -60.921.246 0 0 80.039.901 11.494 94.815.925 41.601.963 5.505.280 341.053.317
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.315.165 11.494 97.169.074 294.948.728 0 689.047.270
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.315.165 11.494 97.169.074 294.948.728 0 689.047.270
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.097.258 0 0 -1.097.258
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -51.419.833 0 0 0 0 0 0 0 -51.419.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 126.785.996 0 126.785.996
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 -160.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 15.100.000 0 115.754.780 -134.948.728 4.093.948 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -14.817.024 0 0 95.415.165 11.494 211.826.596 126.785.996 4.093.948 603.316.175http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932123


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2777 Değişim: 0,10%
Düşük 8,2655 07.05.2021 Yüksek 8,2835
Açılış: 8,2696
9,9990 Değişim: -0,06%
Düşük 9,9792 07.05.2021 Yüksek 10,0110
Açılış: 10,005
483,44 Değişim: 0,18%
Düşük 482,50 07.05.2021 Yüksek 483,55
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.