KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

26.10.2020 - 21:49
KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 757.606.581 398.428.419
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 453.182.733 189.980.574
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -249.732 -41.388
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 304.673.580 208.489.233
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11 2.251.849.255 1.766.777.490
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 224.378.275 193.245.501
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 0 129.000.000
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 250.768.509 378.045.758
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 1.776.702.471 1.066.486.231
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 68.644.902 51.296.729
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 33.882.668 36.509.061
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 34.762.234 14.787.668
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.2, 45 9.233.177 7.236.037
Ortaklardan Alacaklar
12.2 4.264 23.568
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
12.2 8.186.102 4.092.542
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
18.551 5.906
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 1.024.260 3.114.021
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 513.539 507.760
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
75.294 53.893
Diğer Çeşitli Alacaklar
192.742 208.364
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
245.503 245.503
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
2.20 46.356.304 37.723.002
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 25.583.596 33.622.434
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12.948.862 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
7.823.846 4.100.568
DİĞER CARİ VARLIKLAR
47.1 3.056.184 825.114
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
1.381.418 635.488
Personele Verilen Avanslar
1.674.766 189.626
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
3.137.259.942 2.262.794.551
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 28.812.631.476 23.297.773.177
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 215.499.770 177.037.400
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 28.597.131.706 23.120.735.777
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 15.596 16.250
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 15.596 16.250
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 2.868.012 2.868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
45.2, 9 2.000.000 2.000.000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 53.329.017 56.291.314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 14.351.874 11.612.740
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 21.468.102 19.858.740
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 1.721.735 1.721.735
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 29.565.864 28.618.396
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 40.000.536 38.131.237
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -53.779.094 -43.651.534
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 72.526.890 58.535.130
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 129.231.262 101.306.352
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -72.136.438 -57.516.287
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 15.432.066 14.745.065
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
34.795.419 694.749
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
34.795.419 694.749
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 35.905.826 17.198.584
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 35.905.826 17.198.584
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
29.012.072.236 23.433.377.216
TOPLAM VARLIKLAR
32.149.332.178 25.696.171.767
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 5.798.531 5.849.587
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 11.803.949 12.375.582
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -6.005.418 -6.525.995
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 337.591.783 286.782.074
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 33.513.585 50.990.388
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 303.919.865 235.633.352
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4,19 158.333 158.334
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
12.2,19 69.673.034 6.175.630
Ortaklara Borçlar
12.2,19 60.392.034 264.235
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
12.2 549.708 367.984
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 251.478 406.278
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 8.479.814 5.137.133
DİĞER BORÇLAR
47.1 11.210.204 12.668.054
Alınan Depozito ve Teminatlar
5.153 3.921
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
11.205.051 12.664.133
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
164.718.804 174.911.277
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 69.831.068 89.354.850
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 26.061.943 23.236.330
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17.15 68.825.793 62.320.097
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 49.610.209 25.558.332
Ödenecek Vergi ve Fonlar
18.487.093 12.642.227
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.162.626 2.961.289
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 76.220.432 68.001.414
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -48.259.942 -58.046.598
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 29.118.329 22.559.966
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 29.118.329 22.559.966
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
2.20, 19 25.969.294 3.456.790
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 1.858.148 2.722.115
Gider Tahahkkukları
19 24.109.091 732.620
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 5.172.141 4.775.942
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 5.172.141 4.775.942
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
698.862.329 542.737.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 24.684.738 27.452.029
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.899 Değişim: 0,04% Hacim : 127.560 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.801 22.05.2024 Yüksek 11.025
Açılış: 10.930
32,2024 Değişim: 0,07%
Düşük 32,1582 23.05.2024 Yüksek 32,2138
Açılış: 32,1814
34,9273 Değişim: 0,21%
Düşük 34,8189 23.05.2024 Yüksek 34,9951
Açılış: 34,8528
2.466,59 Değişim: 0,20%
Düşük 2.459,82 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.