KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

04.08.2020 - 22:20
KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 580.406.763 398.428.419
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 291.259.819 189.980.574
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -108.938 -41.388
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 289.255.882 208.489.233
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11.4 2.010.677.860 1.766.777.490
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 326.820.432 193.245.501
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 0 129.000.000
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 211.578.452 378.045.758
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 1.472.278.976 1.066.486.231
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 81.107.237 51.296.729
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 48.252.930 36.509.061
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 32.854.307 14.787.668
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.2, 45 7.779.113 7.236.037
Ortaklardan Alacaklar
12.2 0 23.568
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
12.2 6.743.162 4.092.542
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
11.691 5.906
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 1.024.260 3.114.021
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 547.102 507.760
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
75.294 53.893
Diğer Çeşitli Alacaklar
226.305 208.364
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
245.503 245.503
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
2.20 51.023.450 37.723.002
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 29.463.785 33.622.434
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
11.217.156 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
10.342.509 4.100.568
DİĞER CARİ VARLIKLAR
47.1 2.705.216 825.114
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
1.345.109 635.488
Personele Verilen Avanslar
1.360.107 189.626
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
2.734.246.741 2.262.794.551
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 26.812.266.203 23.297.773.177
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 195.491.006 177.037.400
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 26.616.775.197 23.120.735.777
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 16.430 16.250
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 16.430 16.250
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 2.868.012 2.868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
45.2, 9 2.000.000 2.000.000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 53.893.061 56.291.314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 12.466.275 11.612.740
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 21.788.365 19.858.740
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 1.721.735 1.721.735
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 29.493.120 28.618.396
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 40.045.231 38.131.237
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -51.621.665 -43.651.534
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 71.276.943 58.535.130
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 118.788.403 101.306.352
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -66.906.495 -57.516.287
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 19.395.035 14.745.065
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
46.086.147 694.749
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
46.086.147 694.749
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 28.862.555 17.198.584
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 28.862.555 17.198.584
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
27.015.269.351 23.433.377.216
TOPLAM VARLIKLAR
29.749.516.092 25.696.171.767
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 6.314.654 5.849.587
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 12.572.119 12.375.582
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -6.257.465 -6.525.995
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 314.464.174 286.782.074
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 36.360.200 50.990.388
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 277.945.640 235.633.352
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4,19 158.334 158.334
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
12.2,19 68.240.374 6.175.630
Ortaklara Borçlar
12.2,19 60.389.293 264.235
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
12.2 0 367.984
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 227.903 406.278
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 7.623.178 5.137.133
DİĞER BORÇLAR
4, 19, 47.2 12.603.854 12.668.054
Alınan Depozito ve Teminatlar
47.2 4.516 3.921
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
47.2 12.599.338 12.664.133
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
151.821.290 174.911.277
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 82.695.084 89.354.850
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 1.933.592 23.236.330
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17.15 67.192.614 62.320.097
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 51.678.145 25.558.332
Ödenecek Vergi ve Fonlar
16.934.422 12.642.227
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
2.721.243 2.961.289
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 47.593.375 68.001.414
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -15.570.895 -58.046.598
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 25.631.756 22.559.966
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 25.631.756 22.559.966
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
2.20, 19 18.671.135 3.456.790
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 2.353.491 2.722.115
Gider Tahahkkukları
19 16.315.589 732.620
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 5.938.579 4.775.942
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 5.938.579 4.775.942
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
655.363.961 542.737.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 25.881.848 27.452.029
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 40.234.708 44.600.014
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -14.352.860 -17.147.985
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 26.616.102.042 23.120.140.926
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 26.616.102.042 23.120.140.926
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 1.953.709.544 1.465.283.147
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 1.912.313.015 1.430.127.406
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 41.396.529 35.155.741
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
10.709.362 10.328.481
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
10.709.362 10.328.481
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 19.106.392 15.971.826
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 19.106.392 15.971.826
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
28.625.509.188 24.639.176.409
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
162.947.591 124.283.356
Yasal Yedekler
15.2 80.039.901 54.794.243
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 104.813.938 80.922.342
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 -9.182.058 -294.093
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -12.735.684 -11.150.630
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
124.858.257 209.137.255
Dönem Net Karı
124.858.257 209.137.255
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
468.642.943 514.257.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
29.749.516.092 25.696.171.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
37.255.493 36.640.987 18.246.179 18.404.117
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
37.255.493 36.640.987 18.246.179 18.404.117
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 35.522.655 39.931.270 16.386.035 15.451.474
Brüt Yazılan Primler (+)
24 37.685.837 42.590.685 16.465.392 16.821.494
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -2.163.182 -2.659.415 -79.357 -1.370.020
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 1.732.838 -3.290.283 1.860.144 2.952.643
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 2.561.398 -4.518.335 3.264.203 2.616.272
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 -828.560 1.228.052 -1.404.059 336.371
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-32.587.260 -32.438.198 -15.126.873 -15.159.352
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.798.042 -1.965.304 -1.013.103 -677.726
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-2.057.052 -3.010.197 -746.207 -1.106.067
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-2.222.719 -3.487.730 -830.640 -1.272.900
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
165.667 477.533 84.433 166.833
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 259.010 1.044.893 -266.896 428.341
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
91.937 1.193.893 -403.066 488.505
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
167.073 -149.000 136.170 -60.164
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-350.401 -386.201 -161.198 -154.157
Faaliyet Giderleri (-)
31 -29.832.881 -30.083.647 -13.346.777 -14.324.486
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-605.936 -3.046 -605.795 -2.983
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-605.936 -3.046 -605.795 -2.983
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
4.668.233 4.202.789 3.119.306 3.244.765
HAYAT TEKNİK GELİR
1.109.178.202 429.789.544 675.903.022 228.874.759
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
616.817.206 307.097.116 310.800.408 172.488.302
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 611.890.278 315.897.065 308.174.768 169.604.660
Brüt Yazılan Primler (+)
24 619.487.902 326.119.502 312.766.951 174.462.619
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -7.597.624 -10.222.437 -4.592.183 -4.857.959
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 4.926.928 -8.799.949 2.625.640 2.883.642
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 5.073.643 -10.111.891 2.933.323 2.930.046
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 -146.715 1.311.942 -307.683 -46.404
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
468.826.919 107.540.731 356.172.981 51.411.518
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
23.534.077 15.151.697 8.929.633 4.974.939
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
23.534.077 15.151.697 8.929.633 4.974.939
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-1.034.983.044 -398.141.852 -618.739.826 -212.028.850
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-110.177.568 -45.310.939 -52.919.183 -20.881.432
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-105.046.040 -44.503.990 -47.518.812 -20.371.941
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-106.117.736 -46.043.984 -47.858.715 -21.443.314
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.071.696 1.539.994 339.903 1.071.373
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -5.131.528 -806.949 -5.400.371 -509.491
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-5.154.459 -1.268.703 -5.920.038 -719.585
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
22.931 461.754 519.667 210.094
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.