KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

05.08.2019 - 20:18
KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 682.996.364 631.233.563
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 421.843.614 388.908.441
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -125.315 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 261.278.065 242.325.122
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11 1.047.631.594 843.339.644
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 53.596.134 58.068.689
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 128.048.514 89.878.939
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 865.986.946 695.392.016
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 60.207.315 48.090.782
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 37.876.601 33.872.232
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 22.330.714 14.218.550
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.2, 45 282.441 1.585.758
Ortaklardan Alacaklar
12.2 259.511 20.221
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
12.2 17.015 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
5.915 9.533
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 0 1.556.004
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
601.291 721.711
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
64.099 64.099
Diğer Çeşitli Alacaklar
291.689 412.109
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
245.503 245.503
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
75.989.363 45.212.452
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 42.116.780 37.123.339
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
15.295.735 4.434.797
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
18.576.848 3.654.316
DİĞER CARİ VARLIKLAR
45, 47.1 1.445.672 843.279
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
45,47.1 963.326 307.928
Personele Verilen Avanslar
482.346 535.351
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.869.154.040 1.571.027.189
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 19.718.877.560 17.605.298.437
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 174.386.794 163.943.945
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 19.544.490.766 17.441.354.492
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 16.213 24.231
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 16.213 24.231
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 2.868.012 2.868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
45.2 2.000.000 2.000.000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 59.302.933 29.677.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 10.725.562 12.217.595
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 19.545.323 19.598.506
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 1.721.735 0
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 28.468.079 28.709.148
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 35.381.055 0
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -36.538.821 -30.847.370
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 57.048.711 49.560.983
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 87.537.419 73.999.388
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -49.514.179 -43.277.201
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 19.025.471 18.838.796
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
832.073 1.237.812
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
832.073 1.237.812
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 25.517.875 26.384.809
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 25.517.875 26.384.809
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
19.864.463.377 17.715.052.163
TOPLAM VARLIKLAR
21.733.617.417 19.286.079.352
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 2.920.593 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 6.241.475 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -3.320.882 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 298.408.984 281.513.628
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 31.781.102 21.131.197
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 266.469.549 260.236.678
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4,19 158.333 145.753
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
12.2,19 46.356.768 4.472.570
Ortaklara Borçlar
12.2,19 40.213.473 166.000
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
12.2 341.825 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 445.925 1.111.024
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 5.355.545 3.195.546
DİĞER BORÇLAR
4, 19, 47.1 11.268.753 9.510.472
Alınan Depozito ve Teminatlar
47.1 3.798 3.472
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
47.1 11.264.955 9.507.000
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
198.454.704 185.647.470
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 126.703.438 114.613.206
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 6.183.552 5.228.606
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17.15 65.567.714 65.805.658
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 32.762.761 25.351.301
Ödenecek Vergi ve Fonlar
10.699.820 12.416.355
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
5.897.301 3.060.614
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 36.700.340 56.584.492
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -20.534.700 -46.710.160
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 18.898.480 25.923.723
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 18.898.480 25.923.723
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
2.20, 19 17.639.878 3.376.366
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 2.685.299 2.011.993
Gider Tahahkkukları
19 14.952.524 1.362.318
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 4.272.237 4.803.637
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 4.272.237 4.803.637
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
630.983.158 540.599.167
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 30.382.498 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 51.814.404 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -21.431.906 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 19.543.986.311 17.440.885.677
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 19.543.986.311 17.440.885.677
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 1.120.187.867 911.877.052
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 1.090.502.803 886.410.338
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 29.685.064 25.466.714
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
47.1 10.613.576 10.470.942
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
47.1 10.613.576 10.470.942
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 14.053.636 11.934.859
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 14.053.636 11.934.859
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.719.223.888 18.375.168.530
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
92.132.829 -1.755.284
Yasal Yedekler
15.2 54.794.243 36.132.751
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 80.922.342 8.353.990
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 -34.046.530 -39.141.204
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -9.548.720 -7.112.315
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
110.440.447 191.229.844
Dönem Net Karı
110.440.447 191.229.844
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
383.410.371 370.311.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
21.733.617.417 19.286.079.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
36.640.987 34.887.201 18.404.117 17.841.524
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
36.640.987 34.887.201 18.404.117 17.841.524
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 39.931.270 40.939.734 15.451.474 20.915.132
Brüt Yazılan Primler (+)
24 42.590.685 42.092.027 16.821.494 21.677.461
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -2.659.415 -1.152.293 -1.370.020 -762.329
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -3.290.283 -6.052.533 2.952.643 -3.073.608
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -4.518.335 -6.614.957 2.616.272 -3.506.006
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 1.228.052 562.424 336.371 432.398
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-32.438.198 -35.409.431 -15.159.352 -16.586.330
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.965.304 -4.429.556 -677.726 -1.907.183
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-3.010.197 -3.256.751 -1.106.067 -1.522.110
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-3.487.730 -3.340.950 -1.272.900 -1.529.509
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
477.533 84.199 166.833 7.399
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 1.044.893 -1.172.805 428.341 -385.073
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.193.893 -1.018.705 488.505 -452.523
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
-149.000 -154.100 -60.164 67.450
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-386.201 -329.199 -154.157 -169.133
Faaliyet Giderleri (-)
31 -30.083.647 -30.645.428 -14.324.486 -14.504.766
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-3.046 -5.248 -2.983 -5.248
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-3.046 -5.248 -2.983 -5.248
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
4.202.789 -522.230 3.244.765 1.255.194
HAYAT TEKNİK GELİR
429.789.544 340.896.583 228.874.759 203.184.861
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
307.097.116 220.301.470 172.488.302 117.398.541
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 315.897.065 234.956.499 169.604.660 119.821.330
Brüt Yazılan Primler (+)
24 326.119.502 243.184.621 174.462.619 123.144.977
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -10.222.437 -8.228.122 -4.857.959 -3.323.647
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -8.799.949 -14.655.029 2.883.642 -2.422.789
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -10.111.891 -14.412.259 2.930.046 -1.979.130
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 1.311.942 -242.770 -46.404 -443.659
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
107.540.731 99.668.471 51.411.518 70.429.068
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
15.151.697 20.926.642 4.974.939 15.357.252
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
15.151.697 20.926.642 4.974.939 15.357.252
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-398.141.852 -305.398.495 -212.028.850 -179.894.969
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-45.310.939 -48.516.221 -20.881.432 -23.171.560
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-44.503.990 -47.440.852 -20.371.941 -24.855.711
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-46.043.984 -48.737.599 -21.443.314 -25.565.405
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.539.994 1.296.747 1.071.373 709.694
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -806.949 -1.075.369 -509.491 1.684.151
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-1.268.703 -1.526.258 -719.585 1.157.025
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
461.754 450.889 210.094 527.126
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -202.290.911 -157.375.392 -97.008.056 -110.797.658
Matematik Karşılıklar (-)
-202.409.190 -155.741.756 -97.233.362 -108.701.724
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-202.610.994 -155.981.849 -97.279.990 -108.734.539
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
201.804 240.093 46.628 32.815
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
118.279 -1.633.636 225.306 -2.095.934
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
118.279 -1.633.636 225.306 -2.095.934
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-3.832.149 -2.868.226 -1.923.847 -1.476.976
Faaliyet Giderleri (-)
31 -114.562.146 -88.490.121 -61.503.210 -43.620.395
Yatırım Giderleri (-)
36 -31.950.900 -8.348.722 -30.599.922 -828.514
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-194.807 200.187 -112.383 134
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
31.647.692 35.498.088 16.845.909 23.289.892
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 190.829.388 171.702.002 90.560.321 83.728.423
Fon İşletim Gelirleri
25 125.162.189 116.835.397 63.500.013 59.137.653
Yönetim Gideri Kesintisi
25 44.642.075 34.020.581 18.228.998 14.514.074
Giriş Aidatı Gelirleri
25 20.024.615 19.167.330 8.372.525 9.292.613
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 963.690 1.616.146 441.678 774.222
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 36.819 62.548 17.107 9.861
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
-152.186.823 -142.896.446 -75.419.037 -72.213.759
Toplam Fon Giderleri (-)
-18.936.015 -15.549.421 -9.861.277 -7.265.855
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
-629 -6.238 -629 -5.633
Faaliyet Giderleri (-)
31 -123.692.956 -121.020.588 -61.010.773 -61.897.729
Diğer Teknik Giderler (-)
-7.798.690 -5.855.577 -3.777.293 -2.813.445
Ceza Ödemeleri (-)
-1.758.533 -464.622 -769.065 -231.097
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
38.642.565 28.805.556 15.141.284 11.514.664
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
4.202.789 -522.230 3.244.765 1.255.194
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
31.647.692 35.498.088 16.845.909 23.289.892
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
38.642.565 28.805.556 15.141.284 11.514.664
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
74.493.046 63.781.414 35.231.958 36.059.750
YATIRIM GELİRLERİ
60.475.620 41.397.578 43.055.189 22.152.920
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 50.427.870 30.761.479 11.501.809 11.319.726
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 1.526.711 157.631 1.526.711 153.918
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 -6.927.184 5.481.667 8.255.885 5.812.572
Kambiyo Karları
36 822.560 1.072.378 256.781 816.914
İştiraklerden Gelirler
26 89.623 74.686 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13, 26 14.341.233 4.049.924 21.401.620 4.049.924
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26 194.807 -200.187 112.383 -134
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-17.779.263 -6.105.863 -9.146.324 -3.325.895
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-4.054.885 -271.049 -1.895.155 -191.293
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-618 0 -618 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-235.600 0 -235.600 0
Kambiyo Zararları (-)
0 0 0 0
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -13.488.160 -5.834.814 -7.014.951 -3.134.602
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
29.289.232 9.272.063 4.826.544 6.746.912
Karşılıklar Hesabı (+/-)
1.393.584 -1.523.147 103.051 -405.737
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21,35,47.4 4.777.426 3.615.992 -263.476 -157.361
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47.1 43.038.246 29.914.800 14.309.933 21.715.565
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.1 -19.295.763 -22.300.887 -9.020.159 -14.399.425
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.3 342.540 56.976 26.012 1.612
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
47.3 -966.801 -491.671 -328.817 -7.742
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
110.440.447 81.611.209 58.583.823 48.780.750
Dönem Karı veya Zararı
146.478.635 108.345.192 73.967.367 61.633.687
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35, 47.4 -36.038.188 -26.733.983 -15.383.544 -12.852.937
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
110.440.447 81.611.209 58.583.823 48.780.750
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
381.484.160 287.935.441
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.401.839.108 3.793.379.817
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-118.670.573 -122.151.470
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-2.267.557.075 -3.684.404.149
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
397.095.620 274.759.639
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-27.073.204 -13.744.241
Diğer Nakit Girişleri
41.795.111 17.277.176
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-202.037.622 -180.842.279
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
209.779.905 97.450.295
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
2.298.606 0
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6.3.1 -17.648.490 -24.377.989
Mali Varlık İktisabı (-)
11.4 -1.101.399.166 -308.515.202
Mali Varlıkların Satışı
11.4 963.280.950 205.695.573
Alınan Faiz
74.312.800 35.907.230
Alınan Temettüler
89.623 74.686
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-79.065.677 -91.215.702
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -5.965.589 0
Ödenen Temettüler (-)
-54.748.939 -44.098.751
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-60.714.528 -44.098.751
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
18.881.686 3.360.338
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
88.881.386 -34.503.820
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
384.292.747 438.733.762
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 473.174.133 404.229.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -30.856.316 0 0 0 0 0 0 0 -30.856.316
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 81.611.209 0 81.611.209
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -48.309.200 0 -48.309.200
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 9.325.408 0 44.055.145 -53.380.553 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
118.000.000 0 -33.987.264 0 0 36.132.751 11.494 64.723.698 81.611.209 0 266.491.888
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 0 370.311.655
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 0 370.311.655
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -2.436.405 0 0 -2.436.405
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 5.094.674 0 0 0 0 0 0 0 5.094.674
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 110.440.447 0 110.440.447
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000.000 0 -100.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 18.661.492 0 72.568.352 -91.229.844 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -34.046.530 0 0 54.794.243 11.494 72.210.717 110.440.447 0 383.410.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779975


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.