KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

29.04.2019 - 21:15
KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 671.983.644 631.233.563
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 399.735.726 388.908.441
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -106.491 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 272.354.409 242.325.122
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11 886.609.122 843.339.644
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4,11.1, 11.4 94.698.873 58.068.689
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4,11.1, 11.4 55.127.534 89.878.939
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4,11.1, 11.4 736.782.715 695.392.016
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 63.782.592 48.090.782
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 38.816.781 33.872.232
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 24.965.811 14.218.550
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.1, 12.2, 45 2.612.736 1.585.758
Ortaklardan Alacaklar
12.2, 12.2 53.730 20.221
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
12.2 2.554.086 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
12.1 4.920 9.533
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
12.1, 45 0 1.556.004
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 632.504 721.711
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
64.099 64.099
Diğer Çeşitli Alacaklar
322.902 412.109
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
245.503 245.503
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
78.650.080 45.212.452
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 43.507.106 37.123.339
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
10.409.558 4.434.797
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
24.733.416 3.654.316
DİĞER CARİ VARLIKLAR
45, 47.1 3.479.058 843.279
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
35 2.398.238 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
613.110 307.928
Personele Verilen Avanslar
467.710 535.351
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.707.749.736 1.571.027.189
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1, 17 18.019.624.615 17.605.298.437
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 171.894.087 163.943.945
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1, 17 17.847.730.528 17.441.354.492
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 20.110 24.231
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 20.110 24.231
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 2.868.012 2.868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
2.2, 45 2.000.000 2.000.000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 61.868.311 29.677.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 10.720.811 12.217.595
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 18.712.793 18.952.495
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 1.419.954 0
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 27.916.859 28.709.148
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 35.966.033 646.011
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -32.868.139 -30.847.370
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 52.024.856 49.560.983
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 79.276.158 73.999.388
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -46.173.759 -43.277.201
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 18.922.457 18.838.796
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.020.206 1.237.812
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
1.020.206 1.237.812
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 31.024.969 26.384.809
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 31.024.969 26.384.809
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
18.168.451.079 17.715.052.163
TOPLAM VARLIKLAR
19.876.200.815 19.286.079.352
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 4.173.825 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,20 4.173.825 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4, 19 309.712.249 281.513.628
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4, 19 29.387.607 21.131.197
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4, 19 280.166.309 260.236.678
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4, 19 158.333 145.753
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
12.2,15,19 49.817.696 4.472.570
Ortaklara Borçlar
12.2, 19, 15 40.284.686 166.000
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
12.2 743.392 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 233.856 1.111.024
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 8.555.762 3.195.546
DİĞER BORÇLAR
4, 19, 47.1 12.195.357 9.510.472
Alınan Depozito ve Teminatlar
19, 47.1 3.715 3.472
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
19, 47.1 12.191.642 9.507.000
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
203.042.223 185.647.470
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 132.539.722 114.613.206
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 5.015.936 5.228.606
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17.15 65.486.565 65.805.658
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 45.506.729 25.351.301
Ödenecek Vergi ve Fonlar
21.094.602 12.416.355
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
5.947.077 3.060.614
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 19.618.567 56.584.492
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -1.153.517 -46.710.160
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 16.206.380 25.923.723
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 16.206.380 25.923.723
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
2.20, 19 11.343.445 3.376.366
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 2.457.868 2.011.993
Gider Tahahkkukları
19 8.883.522 1.362.318
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 4.216.128 4.803.637
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 4.216.128 4.803.637
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
656.214.032 540.599.167
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 30.215.672 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,20 30.215.672 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 17.847.242.151 17.440.885.677
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 17.847.242.151 17.440.885.677
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 1.012.607.660 911.877.052
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 985.000.601 886.410.338
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 27.607.059 25.466.714
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
47.1 10.704.084 10.470.942
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
2.20, 47.1 10.704.084 10.470.942
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 12.714.214 11.934.859
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 12.714.214 11.934.859
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.913.483.781 18.375.168.530
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
73.809.283 -1.755.284
Yasal Yedekler
15 54.794.243 36.132.751
Statü Yedekleri
15 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15 80.922.342 8.353.990
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 -53.468.374 -39.141.204
Diğer Kar Yedekleri
15 -8.450.422 -7.112.315
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
51.856.624 191.229.844
Dönem Net Karı
51.856.624 191.229.844
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
306.503.002 370.311.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
19.876.200.815 19.286.079.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
18.236.870 17.045.677
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
18.236.870 17.045.677
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 24.479.796 20.024.602
Brüt Yazılan Primler (+)
24 25.769.191 20.414.566
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -1.289.395 -389.964
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -6.242.926 -2.978.925
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -7.134.607 -3.108.951
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 891.681 130.026
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-17.278.846 -18.823.101
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.287.578 -2.522.373
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-1.904.130 -1.734.641
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-2.214.830 -1.811.441
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
310.700 76.800
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 616.552 -787.732
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
705.388 -566.182
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
-88.836 -221.550
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-232.044 -160.066
Faaliyet Giderleri (-)
31 -15.759.161 -16.140.662
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -63 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-63 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
958.024 -1.777.424
HAYAT TEKNİK GELİR
200.914.785 137.711.722
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
134.608.814 102.902.929
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 146.292.405 115.135.169
Brüt Yazılan Primler (+)
24 151.656.883 120.039.644
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -5.364.478 -4.904.475
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -11.683.591 -12.232.240
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -13.041.937 -12.433.129
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 1.358.346 200.889
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
56.129.213 29.239.403
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
10.176.758 5.569.390
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
10.176.758 5.569.390
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-186.113.002 -125.503.526
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-24.429.507 -25.344.661
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-24.132.049 -22.585.141
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-24.600.670 -23.172.194
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
468.621 587.053
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -297.458 -2.759.520
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-549.118 -2.683.283
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
251.660 -76.237
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -105.282.855 -46.577.734
Matematik Karşılıklar (-)
-105.175.828 -47.040.032
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-105.331.004 -47.247.310
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
155.176 207.278
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
-107.027 462.298
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
-107.027 462.298
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.908.302 -1.391.250
Faaliyet Giderleri (-)
31 -53.058.936 -44.869.726
Yatırım Giderleri (-)
36 -1.350.978 -7.520.208
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-82.424 200.053
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
14.801.783 12.208.196
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 100.269.067 87.973.579
Fon İşletim Gelirleri
25 61.662.176 57.697.744
Yönetim Gideri Kesintisi
25 26.413.077 19.506.507
Giriş Aidatı Gelirleri
25 11.652.090 9.874.717
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 522.012 841.924
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 19.712 52.687
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
-76.767.786 -70.682.687
Toplam Fon Giderleri (-)
-9.074.738 -8.283.566
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 -605
Faaliyet Giderleri (-)
31 -62.682.183 -59.122.859
Diğer Teknik Giderler (-)
-4.021.397 -3.042.132
Ceza Ödemeleri (-)
-989.468 -233.525
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
23.501.281 17.290.892
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
958.024 -1.777.424
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
14.801.783 12.208.196
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
23.501.281 17.290.892
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
39.261.088 27.721.664
YATIRIM GELİRLERİ
13,26 17.420.431 19.244.658
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 38.926.061 19.441.753
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 0 3.713
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 -15.183.069 -330.905
Kambiyo Karları
36 565.779 255.464
İştiraklerden Gelirler
89.623 74.686
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
26,13 -7.060.387 0
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26 82.424 -200.053
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-8.632.939 -2.779.968
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-2.159.730 -79.756
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
0 0
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -6.473.209 -2.700.212
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
24.462.688 2.525.151
Karşılıklar Hesabı (+/-)
1.290.533 -1.117.410
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21,35 5.040.902 3.773.353
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47.1 28.728.313 8.199.235
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.1 -10.275.604 -7.901.462
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.3 316.528 55.364
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
47.3 -637.984 -483.929
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
51.856.624 32.830.459
Dönem Karı veya Zararı
72.511.268 46.711.505
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
47, 35 -20.654.644 -13.881.046
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
51.856.624 32.830.459
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
174.901.271 138.313.131
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.189.522.838 1.810.365.735
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-56.080.537 -54.296.070
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-1.109.831.215 -1.750.905.393
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
198.512.357 143.477.403
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-8.118.606 -3.433.192
Diğer Nakit Girişleri
60.667.879 37.762.802
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-233.261.392 -94.552.429
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
17.800.238 83.254.584
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
2.295.536 0
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6.3.1 -8.233.100 -9.981.280
Mali Varlık İktisabı (-)
11.4 -359.214.778 -163.733.619
Mali Varlıkların Satışı
11.4 308.500.294 106.065.661
Alınan Faiz
50.403.750 24.602.489
Alınan Temettüler
0 74.686
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-6.248.298 -42.972.063
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 3.618.871
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -2.919.561 0
Ödenen Temettüler (-)
-54.650.098 -44.233.701
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-57.569.659 -40.614.830
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
16.260.295 692.800
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-29.757.424 360.491
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
384.292.747 438.733.762
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 354.535.323 439.094.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -8.277.499 0 0 0 0 0 0 0 -8.277.499
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 32.830.459 0 32.830.459
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -48.309.200 0 -48.309.200
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 9.325.408 0 44.055.145 -53.380.553 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
118.000.000 0 -11.408.447 0 0 36.132.751 11.494 64.723.698 32.830.459 0 240.289.955
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 0 370.311.655
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 0 370.311.655
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.338.107 0 0 -1.338.107
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -14.327.170 0 0 0 0 0 0 0 -14.327.170
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 51.856.624 0 51.856.624
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000.000 0 -100.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 18.661.492 0 72.568.352 -91.229.844 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -53.468.374 0 0 54.794.243 11.494 73.309.015 51.856.624 0 306.503.002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758985


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.680 Değişim: -0,82% Hacim : 90.353 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9263 Değişim: 0,09%
Düşük 32,8478 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,3476 Değişim: -0,05%
Düşük 35,2357 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.455,53 Değişim: -0,57%
Düşük 2.452,56 25.06.2024 Yüksek 2.485,56
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.