KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

03.08.2018 - 19:14
KAP ***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 540.502.996 589.738.443
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 303.143.981 340.823.953
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -178.152 -99.499
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 237.537.167 249.013.989
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 685.465.229 547.825.900
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1, 11.4 48.700.587 37.064.147
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11.1, 11.4 106.614.097 85.044.018
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1, 11.4 530.150.545 425.717.735
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 53.524.670 37.241.266
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 31.118.872 23.531.390
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 0 20.782
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 22.405.798 13.689.094
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.1, 12.2, 45 3.258.844 1.319.529
Ortaklardan Alacaklar
12.2 169.101 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
3.297 2.094
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 3.086.446 1.317.435
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 800.683 1.292.667
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
64.103 69.598
Diğer Çeşitli Alacaklar
491.077 977.566
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
245.503 245.503
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
57.204.183 42.436.847
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 43.951.387 39.347.185
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
5.423.878 290.016
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
7.828.918 2.799.646
DİĞER CARİ VARLIKLAR
45, 47.1 4.951.341 9.136.090
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
45, 47.1 4.901.940 9.136.080
Personele Verilen Avanslar
49.401 10
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.345.707.946 1.228.990.742
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1, 17 16.221.696.835 15.457.681.920
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 150.793.779 136.334.131
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1, 17 16.070.903.056 15.321.347.789
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 25.784 21.009
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 25.784 21.009
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 868.012 868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 28.537.182 19.421.582
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 11.055.434 9.952.653
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 18.368.321 15.622.217
Motorlu Taşıtlar
0 0
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 25.925.994 16.689.454
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6.3.4 646.011 646.011
Birikmiş Amortismanlar (-)
6.3.4 -27.458.578 -24.731.002
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
6.3.4 0 1.242.249
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 40.727.577 32.602.134
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 56.643.236 47.993.417
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -38.192.646 -35.087.170
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 22.276.987 19.695.887
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
47.1 1.358.871 1.335.057
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47.1 1.358.871 1.335.057
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 25.273.244 16.080.411
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 25.273.244 16.080.411
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
16.318.487.505 15.528.010.125
TOPLAM VARLIKLAR
17.664.195.451 16.757.000.867
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 261.578.294 286.792.203
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 19.303.229 18.067.007
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 242.118.901 268.563.826
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 156.164 161.370
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
12.2,15,19 4.165.454 4.373.105
Ortaklara Borçlar
12.2, 19, 15 163.948 126.074
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 336.744 556.419
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 3.664.762 3.690.612
DİĞER BORÇLAR
19, 47.1 12.000.957 18.587.654
Alınan Depozito ve Teminatlar
19, 47.1 3.010 2.489
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
19, 47.1 11.997.947 18.585.165
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
213.597.763 190.047.055
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 138.011.133 117.303.570
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 6.393.108 5.798.137
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17.15 69.193.522 66.945.348
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 27.144.755 16.272.639
Ödenecek Vergi ve Fonlar
9.654.216 9.509.915
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
5.774.406 2.794.822
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 25.288.103 28.512.057
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -13.571.970 -24.544.244
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 89
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 21.227.959 22.076.656
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 21.227.959 22.076.656
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
2.20, 19 14.509.868 3.856.926
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 2.386.972 3.490.039
Gider Tahahkkukları
19 12.120.841 239.825
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 127.062
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 5.038.737 4.076.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 5.038.737 4.076.214
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
559.263.787 546.082.452
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 16.070.475.919 15.319.314.977
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 16.070.475.919 15.319.314.977
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 745.554.787 605.708.797
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 723.237.764 586.589.199
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17.15 22.317.023 19.119.598
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
47.1 9.548.765 9.407.700
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
47.1 9.548.765 9.407.700
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 12.860.305 12.440.746
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 12.860.305 12.440.746
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
16.838.439.776 15.946.872.220
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 118.000.000 118.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 118.000.000 118.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
66.043.584 43.519.347
Yasal Yedekler
15 36.132.751 26.807.343
Statü Yedekleri
15 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15 70.353.990 26.298.845
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 -33.987.264 -3.130.948
Diğer Kar Yedekleri
15 -6.467.387 -6.467.387
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
81.611.209 101.689.753
Dönem Net Karı
81.611.209 101.689.753
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
266.491.888 264.046.195
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
17.664.195.451 16.757.000.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
34.887.201 26.571.420 17.841.524 14.047.941
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
34.887.201 26.571.420 17.841.524 14.047.941
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 40.939.734 36.368.724 20.915.132 20.433.796
Brüt Yazılan Primler (+)
24 42.092.027 36.809.563 21.677.461 20.782.107
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -1.152.293 -440.839 -762.329 -348.311
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -6.052.533 -9.797.304 -3.073.608 -6.385.855
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -6.614.957 -9.297.785 -3.506.006 -6.315.275
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 562.424 -499.519 432.398 -70.580
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-35.409.431 -29.472.337 -16.586.330 -15.518.767
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-4.429.556 -4.958.315 -1.907.183 -2.895.548
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-3.256.751 -4.887.575 -1.522.110 -2.301.151
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-3.340.950 -4.914.774 -1.529.509 -2.326.251
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
84.199 27.199 7.399 25.100
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -1.172.805 -70.740 -385.073 -594.397
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-1.018.705 36.159 -452.523 -459.637
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
-154.100 -106.899 67.450 -134.760
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-329.199 -303.116 -169.133 -174.594
Faaliyet Giderleri (-)
31 -30.645.428 -24.189.351 -14.504.766 -12.427.070
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-5.248 -21.555 -5.248 -21.555
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-5.248 -21.555 -5.248 -21.555
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-522.230 -2.900.917 1.255.194 -1.470.826
HAYAT TEKNİK GELİR
340.896.583 205.256.905 203.184.861 91.046.711
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
220.301.470 164.078.525 117.398.541 87.555.278
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 234.956.499 185.684.225 119.821.330 93.817.866
Brüt Yazılan Primler (+)
24 243.184.621 194.304.290 123.144.977 97.874.867
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -8.228.122 -8.620.065 -3.323.647 -4.057.001
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -14.655.029 -21.605.700 -2.422.789 -6.262.588
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -14.412.259 -23.048.218 -1.979.130 -6.632.160
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
47.4 -242.770 1.442.518 -443.659 369.572
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
99.668.471 38.135.593 70.429.068 4.845.175
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
20.926.642 3.067.243 15.357.252 -1.353.742
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
20.926.642 3.067.243 15.357.252 -1.353.742
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 -24.456 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-305.398.495 -176.882.977 -179.894.969 -71.978.987
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-48.516.221 -46.841.147 -23.171.560 -20.285.685
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-47.440.852 -46.005.736 -24.855.711 -20.997.544
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-48.737.599 -47.735.716 -25.565.405 -21.681.974
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.296.747 1.729.980 709.694 684.430
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -1.075.369 -835.411 1.684.151 711.859
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-1.526.258 623.867 1.157.025 1.785.983
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
450.889 -1.459.278 527.126 -1.074.124
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -157.375.392 -19.314.134 -110.797.658 -262.589
Matematik Karşılıklar (-)
-155.741.756 -19.671.071 -108.701.724 -533.925
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-155.981.849 -20.004.200 -108.734.539 -707.853
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
240.093 333.129 32.815 173.928
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
-1.633.636 356.937 -2.095.934 271.336
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
-1.633.636 356.937 -2.095.934 271.336
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.868.226 -1.920.059 -1.476.976 -929.239
Faaliyet Giderleri (-)
31 -88.490.121 -74.840.431 -43.620.395 -38.016.593
Yatırım Giderleri (-)
36 -8.348.722 -33.479.551 -828.514 -12.418.322
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
200.187 -487.655 134 -66.559
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
35.498.088 28.373.928 23.289.892 19.067.724
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 171.702.002 139.703.171 83.728.423 70.406.989
Fon İşletim Gelirleri
25 116.835.397 97.545.971 59.137.653 50.386.894
Yönetim Gideri Kesintisi
25 34.020.581 23.952.869 14.514.074 11.274.151
Giriş Aidatı Gelirleri
25 19.167.330 16.058.642 9.292.613 7.697.704
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 1.616.146 2.140.922 774.222 1.043.473
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 62.548 4.767 9.861 4.767
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
-142.896.446 -141.381.363 -72.213.759 -73.587.026
Toplam Fon Giderleri (-)
-15.549.421 -15.287.909 -7.265.855 -8.107.928
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
-6.238 0 -5.633 0
Faaliyet Giderleri (-)
31 -121.020.588 -120.062.415 -61.897.729 -62.462.510
Diğer Teknik Giderler (-)
-5.855.577 -5.691.940 -2.813.445 -2.846.175
Ceza Ödemeleri (-)
-464.622 -339.099 -231.097 -170.413
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
28.805.556 -1.678.192 11.514.664 -3.180.037
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-522.230 -2.900.917 1.255.194 -1.470.826
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
35.498.088 28.373.928 23.289.892 19.067.724
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
28.805.556 -1.678.192 11.514.664 -3.180.037
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
63.781.414 23.794.819 36.059.750 14.416.861
YATIRIM GELİRLERİ
41.397.578 26.026.056 22.152.920 14.539.827
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 30.761.479 20.877.814 11.319.726 9.903.836
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 157.631 5.818 153.918 110
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 5.481.667 3.385.411 5.812.572 3.864.917
Kambiyo Karları
36 1.072.378 368.215 816.914 -122.052
İştiraklerden Gelirler
26 74.686 74.686 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13, 26 4.049.924 826.457 4.049.924 826.457
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26 -200.187 487.655 -134 66.559
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-6.105.863 -2.926.770 -3.325.895 -1.569.937
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-271.049 -91.284 -191.293 -35.498
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
36 0 -37.402 0 0
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -5.834.814 -2.798.084 -3.134.602 -1.534.439
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
9.272.063 8.459.335 6.746.912 3.280.832
Karşılıklar Hesabı (+/-)
-1.523.147 -1.411.222 -405.737 -558.145
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21,35 3.615.992 3.041.264 -157.361 1.184.072
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47.1 29.914.800 18.943.947 21.715.565 5.403.445
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.1 -22.300.887 -12.302.600 -14.399.425 -2.869.669
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.3 56.976 265.875 1.612 130.000
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
47.3 -491.671 -77.929 -7.742 -8.871
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
81.611.209 41.810.220 48.780.750 23.594.557
Dönem Karı veya Zararı
108.345.192 55.353.440 61.633.687 30.667.583
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -26.733.983 -13.543.220 -12.852.937 -7.073.026
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
81.611.209 41.810.220 48.780.750 23.594.557
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
287.935.441 232.828.811
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
3.793.379.817 3.358.931.137
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-122.151.470 -99.537.687
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-3.684.404.149 -3.261.357.530
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
274.759.639 230.864.731
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-13.744.241 -5.464.901
Diğer Nakit Girişleri
17.277.176 9.549.286
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-180.842.279 -154.380.496
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
97.450.295 80.568.620
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
0 0
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6.3.1 -24.377.989 -13.217.970
Mali Varlık İktisabı (-)
11.4 -308.515.202 -61.185.267
Mali Varlıkların Satışı
11.4 205.695.573 20.172.727
Alınan Faiz
35.907.230 27.469.608
Alınan Temettüler
74.686 74.686
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 -113.273
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-91.215.702 -26.799.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 2.816.127
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
-44.098.751 -19.758.796
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-44.098.751 -16.942.669
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
3.360.338
438.733.762 405.039.713
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 404.229.942 441.638.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
118.000.000 0 -3.270.313 0 0 22.950.753 11.494 2.033.388 63.220.412 -17.618.210 185.327.524
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
118.000.000 0 -3.270.313 0 0 22.950.753 11.494 2.033.388 63.220.412 -17.618.210 185.327.524
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 562.696 0 0 0 0 0 0 0 562.696
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 41.810.220 0 41.810.220
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -21.664.800 0 -21.664.800
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 3.856.590 0 20.080.812 -41.555.612 17.618.210 0
Dönem Sonu Bakiyesi
118.000.000 0 -2.707.617 0 0 26.807.343 11.494 22.114.200 41.810.220 0 206.035.640
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -30.856.316 0 0 0 0 0 0 0 -30.856.316
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 81.611.209 0 81.611.209
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -48.309.200 0 -48.309.200
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 9.325.408 0 44.055.145 -53.380.553 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
118.000.000 0 -33.987.264 0 0 36.132.751 11.494 64.723.698 81.611.209 0 266.491.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700468


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.442 Değişim: 0,66% Hacim : 18.576 Mio.TL Son veri saati : 15:52
Düşük 1.417 21.10.2021 Yüksek 1.444
Açılış: 1.433
9,4311 Değişim: 2,38%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,4923
Açılış: 9,2118
10,9933 Değişim: 2,26%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 11,0646
Açılış: 10,7502
540,57 Değişim: 2,42%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 544,68
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.