KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.08.2018 - 17:34
KAP ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 06.07.2018
Genel Kurul Tarihi 06.08.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.08.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Caddebostan Mh.Noter Sk.Taşkın Apt.No:16/2 Kadıköy /İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama,açılış,Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin Seçimi
2 - - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2017 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem net karının kullanım şekli ve dağıtılacak kar ve kazanç paylarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
6 - Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 - - Yönetim Kurulunun 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi,
9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
11 - - Şirketin ödenmiş sermayesinin 2/3'ünün karşılıksız kalması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi uyarınca değerlendirmelerin yapılması ve gerekliliklerin yerine getirilmesi hususunda karar alınması,
12 - Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
13 - - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
15 - - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
16 - - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
17 - - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
19 - - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Atlantis Yatırım Holding A.Ş. nin alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı Ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 atsyho tutanak 06082018 (2).pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.AĞUSTOS.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Caddebostan Mh. Noter Sk. Taşkın Ap. No:16/2 Kadıköy İSTANBUL adresinde 06.08.2018 günü Saat: 11:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 03.08.2018 Tarih ve 36386510 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi YILMAZ AKBAŞ gözetiminde toplandı.Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16/07/2018 tarih ve 9621 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 06 Temmuz 2018 günü duyurulduğu görüldü.Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, - şirketin 8.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet hisseden, toplam 103.723TL sermayesine tekabül eden 10.372.300 adet hissenin asaleten, vekaleten katılımın olmadığı, işbu toplantının 06 Temmuz 2018 günü yapılması duyurulan toplantıda gerekli nisabın sağlanamaması üzerine ikinci kez yapıldığı bu nedenle de herhangi bir toplantı nisabı olmaksızıntoplantının yapılmasında hukuki engel olmadığı görüldü.Bu toplam adede tekabül edengiriş kartlarının tanzim edildiğin Şirketin Bağımsız denetçisi MGI Bağımsız Denetim A.Ş. yi temsilen Bilal Aşan genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunu8n anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Bayram TOSUN"un açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.
1- — Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Ezgi Gizem KARADAĞ ve Oy Toplama Memurluğuna Turan Tufan EKŞİOĞLU"'nun aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
2- — Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL/"e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.3- — Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olunduğundan Bağımsız denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim şirketinin temsilen katılan BİLAK AŞAN tarafından okundu müzakere edilidi.Sözalan olmadı.Yapılan oylama da 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle onaylandı ve imzalı birer sureti toplantı başkanına verildi.4- — Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2017 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından, Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.5- — Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 30.03.2018 tarih ve 2018/7 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem net karının şirket bünyesinde bırakılmasına ve ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin altıncı maddesi uyarınca Buna göre Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 14.11.2017 tarih ve 2017-44 numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BULANIK"'ın istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Özlem Nazlı ARIKAN"'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 10.04.2018 tarih ve 2018-08 numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Engin Tanju KARADAĞ'"ın istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Bayram TOSUN'un Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ilişkin işlem ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edilmiştir.Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 30.03.2018 tarih ve 2018/06 sayılı Kararı ile 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Işık Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar edildi.Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Bayram TOSUN, Necdet DENİZ, Ahmet Mert GÜLŞEN, Kamil Cenk KONDUK,'un Yönetim Kurulu Üyesi ve Berk ÇAKI ile Suphi ALPAY"'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. İsmi geçen adayların tamamının toplantı mahallinde fiziken hazır bulunduğu ve gerek yazılı gerekse sözlü olarak yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin görevi kabul ettiklerini beyan etmişlerdir. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edilmiştir. Böylece, 49456645250 TC kimlik numaralı Bayram TOSUN, 17789305134 TC kimlik numaralı Necdet DENİZ, 18626276716 T.C. kimlik numaralı Ahmet Mert GÜLŞEN, 10253536386 T.C. kimlik numaralı Kamil Cenk KONDUK"'un Yönetim Kurulu Üyeliğine, 16493327982 TC Kimlik nolu Berk ÇAKI ve 47770305294 TC Kimlik nolu Suphi ALPAY"'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine ve görev sürelerinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle Il-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ"'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi zorunludur. Buna göre Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Bayram TOSUN'un Piyasa Danışmanlığı görevinde bulunduğu, Necdet DENİZ'in optik sektöründe iki ayrı firmanın sahibi ve yöneticisi olduğu, Ahmet Mert GÜLŞEN'in Reklam firmasında kurucu ve genel müdürlük görevini yürüttüğü, Kamil Cenk KONDUK"'un Yabancı ortaklı bir firmada genel müdür yardımcısı olduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Suphi ALPAY'ın emekli ve mevcut durum itibariyle faal olarak herhangi bir işle iştigal etmediği, Berk ÇAKI'nın bir pazarlama firmasında ortak olduğu ve ticaretle meşgul olduğu, bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 500'er TL huzur hakkının verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğindeı_ı_ verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu Önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur500*er TL huzur hakkının verilmesine Oybirliği ile karar edildi.Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 376'*ıncı maddesinin ilk iki fıkrasında tanımlanmış olan hesaplamaya göre, Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 2/3'ünden fazlasının karşılıksız kaldığı tespit olunmuştur. Fakat, Şirket finansal tablolarının incelenmesinden Şirketin borca batık durumda olmadığı görülmüştür. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu 10 ve 11. Sayfalarında Şirketin mali durumunun iyileştirilmesi Gündemin onikinci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının","Bilgilendirme Politikasının" ve "Ücretlendirme PoliBilgilendirme Politikasının" ve "Ücretlendirme Politikası"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017- 31.12.2017 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017- 31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (11-17.1) hükümlerine göre 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporundaki ilgili hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.Gündemin onaltıncı maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığına 2018 yılında herhangi bir bağış yapılmaması ve herhangi bir parasal üst sınır belirlenmemesine ilişkin bir Önerge verildiği görüldü, bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.Gündemin onyedinci maddesi Uuyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.Gündemin onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetimhâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar edildi.Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığın_dan Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.İş bu toplantu tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700780


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.