KAP ***ATPET*** ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2018 - 14:03
KAP ***ATPET*** ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ATPET*** ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 09.03.2018
Genel Kurul Tarihi 05.04.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAŞAKŞEHİR
Adres Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok Kat:3 No:309 İkitelli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2017 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu, yine aynı döneme ait hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının ana kalemler halinde okunması ve müzakeresi.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ve üç yıl süreyle, üçüncü yılın sonundaki genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni yönetim kurulunun seçilmesi,
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması.
8 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
10 - 2017 yılı Kurumsal Yönetim Raporu'nun okunması ve genel kurulun onayına sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, 2018 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçiminin onaya sunulması
12 - 2017 yılı karı konusunda müzakere ve karar.
13 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onayına sunulması, ayrıca üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
14 - Şirket'in 2017 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 yönetim kurulu kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 ek açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Atlantik Petrol SPK Rapor 12 2017.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4 2017 yılı genel kurul ilan.pdf - İlan Metni
EK: 5 EK GÜNDEM MADDESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları MADDE 1 : Divan Başkanlığına : Abdullah Koparan'ın, Oy Toplayıcılığa : Ayşe KOPARAN
Katipliğe: Buket ATLI Seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 2 : Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylandı, oy birliği ile bu husus kabul edildi.
MADDE 3 :2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Koparan tarafından okundu ve müzakere edildi. Oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 4 :2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporları Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi tarafından, yine aynı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Koparan tarafından ana kalemler itibariyle okundu, müzakere edildi. Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 5:Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususu müzakere edildi, oylandı. Bu husus, ayrı ayrı ve açık oyla, oylamaya yasal olarak katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonunda oybirliği ile ibra edildiler. Üyeler kendi ibraları usulen oy kullanmadılar.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2018 yılı içinde dolacak olması nedeniyle, işbu toplantı tarihinden itibaren 3 yıl süreyle ve üçüncü yılın sonundaki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliği için işbu toplantıda aday olan
Yönetim kurulu başkanlığına aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini şahsen sözlü olarak beyan eden Abdullah KOPARAN'ın,Yönetim kurulu başkan yardımcılığına aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini şahsen sözlü olarak beyan eden Ahmet KOPARAN'nın,
Yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini şahsen sözlü
olarak beyan eden Ayşe KOPARAN SONGUR'un, Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday
olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini şahsen sözlü olarak beyan eden Müge Öykü
KAYA'nın, Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul
ettiğini şahsen sözlü olarak beyan eden Kübra Asu OLGUN'un, Yönetim kuruluna seçilmesi
hususu oylandı ve söz konusu adayların 3 yıl süreyle ve üçüncü yılın sonundaki genel kurul
toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kuruluna seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
EK GÜNDEM :
15.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma platformunda açıkladığımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2015 tarih ve 2015/9 sayılı bülteninde yer alan 03.04.2015 tarih ve 9/359 kararında yer alan 2/a maddesi uyarınca 09/09/2012 tarihli taahüde aykırı olarak Petfer Madeni Yağ. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Bio Yağ Tekstil Ends. Ür. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.'den alacakların tahsil edilememesi nedeniyle sırası ile 30.03.2013 ve 30.06.2013 tarihli finansal tablolarda anılan alacaklara karşılık ayrılmaması nedeni ile tahakkuk ettirilen 20.000-TL tutarındaki idari para cezasına ilişkin olarak, yapılacak il genel kurul toplantısında, şirket hakkında idari para cezası uygulamasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan ve Şirket paylarının halka arz edildiği tarihte ve sonrasında yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Yılmaz KOPARAN, Abdullah KOPARAN, Ahmet KOPARAN, Zeliha Vercan ZİLALCI, Ferah KARABULUT ve Aynur OLGUN'a söz konusu para cezası nedeni ile rücu edilip edilmemesi husunda karar alınması için, söz konusu kararda sorumlular ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve tüzel kişilerin oy kullanmaması gerektiği hatırlatılarak, oylama yapılmasına, söz konusu ek gündem gereğince idari para cezası bakımından Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilmemesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 6 :Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Koparan'a 21.000,00-TLödenmesine, Ahmet Koparan ve Ayşe KOPARAN SONGUR'a herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine dair Yönetim Kurulunun ilgili önerisi oylandı. Bu husus oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Müge Öykü KAYA ve Kübra Asu OLGUN'un her birine ise 1.250,00-TL net ücret ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 7 :Divan Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
MADDE 8 : 2017 faaliyet dönemi içinde vakıf ve derneklere sosyal yardım amacıyla 10.800-TL bağış ve yardımlarda bulunulduğunu, bağış sınırının halen 30.000-TL olduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu.
MADDE 9 : Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket'in 2017 yılında gerçekleşen herhangi bir ilişkili tarafla işlemi olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
MADDE 10 :2017 yılı Kurumsal Yönetim Raporu'nun okunması ve genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 11 :Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, 2018 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen 29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park A1 Blok k:8 no:86 Yenibosna /İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 561406 sicil sayısında 0-0070-5114-3500017 Mernis numarasında kayıtlı, YENİBOSNA Vergi Dairesinin 007 051 1435 sicil numarasında kayıtlı "ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş" nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, ilgili gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 12 :2017 Yılı karı/ zararı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi, 2017 yılı zararının, UFRS kayıtlarına göre (2.939.621,00 ).TL, VUK (Vergi Usul Kanunu) kayıtlarına göre (Zarar) 2.380.621,00 TL olduğu bildirildi, 2017 yılı zararı Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 13 :Divan Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen, "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verildi ve politika Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
Üst düzey yöneticilerden Ahmet Koparan, Sevgi Koparan, Mete Aydın, Erhan Buldu ve Erkan Bekşen' in aylık ücretleri konusunda Genel Kurula bilgi verildi, Ahmet Koparan 21.000,00 TL net ücret, Sevgi Koparan 8.880,00 TL net ücret, Mete Aydın 10.500,00 TL net ücret, Erhan Buldu 7.800,00 TL net ücret, Erkan Bekşen ise 5.750,00 TL net ücret kazanmakta olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
MADDE 14 :Şirket'in kar dağıtımı, şirket ana sözleşmesinin 16. Maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No.27 Sayılı tebliği, 27.01.2010 tarih ve 02/51numaralı ilke kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ( II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" de göz önünde tutularak, Atlantik Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 ve izleyen yıllara dair olmak üzere, daha önce 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oylayarak, oybirliği ile kabul etmiş olduğu "Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, ortaklara dağıtılması olduğu ve gündemdeki gelişmelere bağlı olarak Atlantik Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği" şeklinde belirlenmiş olan kar dağıtım politikası okundu. Söz konusu politikanın 2017 ve Genel Kurul tarafından değiştirilmediği sürece izleyen yıllar için de geçerli olması konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu. İlgili gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 15 :Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 16 : Dilek ve Görüşler" bölümünde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Bu bölümde oylama yapılmamıştır. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. İşbu tutanak toplantıyı takiben toplantı yerinde bilgisayar ortamında üç nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 05.04.2018 Genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazır bulunanlar listesi 05.04.2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2015 tarih ve 2015/9 sayılı bülteninde yer alan 03.04.2015 tarih ve 9/359 kararında yer alan husus ek bir gündem maddesi olarak 05.04.2018 tarihinde yapılacak olan 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında görüşülecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673648


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.549 Değişim: 0,47% Hacim : 3.999 Mio.TL Son veri saati : 10:31
Düşük 1.546 08.03.2021 Yüksek 1.553
Açılış: 1.550
7,5570 Değişim: 0,33%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,5626
Açılış: 7,532
8,9859 Değişim: 0,07%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,0058
Açılış: 8,98
413,29 Değişim: 0,49%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 414,75
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.