KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

31.07.2023 - 21:26
KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X ASELSAN Sürdürülebilirlik alanındaki önceliklerini belirlemiş ve sürdürülebilirlik raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürebilirlik Raporu Sayfa Numarası 26
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN'ın uyum alanındaki risklerinin daha etkin yönetimini sağlamak, paydaşlarımızın uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla uygulamaya konulan politikalara şirket internet sitesinden ulaşılabilir. Şirket'in internet sitesinde Sürdürülebilirlik ve Yatırımcı İlişkileri sekmesi altında politikalar yer almaktadır. Sürdürülebilirlik Raporu genelinde
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Ülkemizin 2053 taahhüdü olan net sıfır emisyon hedefi, ASELSAN gibi ülke menfaati için özveri ile çalışan firmaların yatırımdan üretime, ihracattan istihdama kadar geniş bir alanda kapsamlı değişikliklere gideceği manasına geliyor. Biz de ASELSAN olarak, iklim değişikliği konusundaki başarılarımızla, uygulamalarımızla, sistem ve çözümlerimizle ülkemizin hedeflerine destek oluyoruz. Bu kapsamda 2050 yılı için net sıfır emisyon kararını 2021 yılı Haziran ayında aldık. 2022 yılında bu konuyu Stratejik Faaliyet Planımıza ekleyerek kararlılığımızı içselleştirdik. Şirketin ayrıca tedarik zinciri ve enerji yönetimi konularında var olan hedefleri Sürdürülebilirlik Raporunda paylaşılmıştır. 2022 Sürdürebilirlik Raporu Sayfa Numarası 5,13,17,25,66,105,112,117,118
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Sürdürülebilirlik Komitesi'ne başkanlık eder ve tüm gelişmeleri İcra Kurulu ile paylaşır. 2022 CDP İklim Değişikliği Raporu sayfa 4,5
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum çalışmaları hakkında ilgili birimlere bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda yıl sonlarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun eki olarak Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu Yönetim Kurulu onayına sunulmakta ve ardından kamuya açıklanmaktadır. 2022 Sürdürebilirlik Raporu Sayfa Numarası 133
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN Haziran 2021'de almış 2050 Net Sıfır Karbon hedefine ulaşmak için çalışmalara başlamış ve bu çalışmaları Sürdürülebilirlik Raporunda raporlamaktadır. 2022 Sürdürebilirlik Raporu Sayfa Numarası 111-121
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN Tedarikçi Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı tarafından oluşturulan KPI'lar Sürdürülebilirlik Raporunda raporlanmaktadır. 2022 Sürdürebilirlik Raporu Sayfa Numarası 66,126
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN'ın inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları detaylı olarak Sürdürülebilirlik Raporu genelinde raporlanmaktadır. 2022 Sürdürebilirlik Raporu genelinde
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X ASELSAN'ın sürdürülebilirlik performası, hedefleri, ve eylemlerine ilişkin bilgiler Sürdürülebilirlik ve Faaliyet Raporu genelinde raporlanmaktadır. 2022 Sürdürebilirlik ve Faaliyet Raporu genelinde
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Araçlarından hangileri ile etkileşim içinde olduğunu Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklamaktadır. 2022 Sürdürebilirlik Raporu Sayfa Numarası 33
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN’ın çevresel uyuma gösterdiği hassasiyet sonucu, 2022 yılında Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında yaşanan herhangi bir ihlal veya ceza yaptırımı bulunmamaktadır. 2022 Sürdürebilirlik Raporu Sayfa Numarası 109
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN tarafından kamuya açıklanan verilerin güvenilirliğini artırmak amacıyla bağımsız üçüncü taraf kuruluşça doğrulama çalışması yürütülmüştür. 2022 Sürdürebilirlik Raporu Sayfa Numarası 8 2021 CDP Doğrulama
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X ASELSAN Çevre Yönetim Politikası ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Şirket’ in tüm organizasyon birimlerinde Entegre Yönetim Sistemi ISO 14001 belgesi mevcuttur. 2022 Sürdürebilirlik Raporu Sayfa Numarası 105-110
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN Sürdürülebilirlik Raporuna ilişkin detaylara raporda yer verilmektedir. 2022 Sürdürebilirlik Raporu Sayfa Numarası 9
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X - -
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN Çevre Güvenliği Kurulu (ÇGK), Şirket’in sürdürülebilir uygulamalarının bir uzantısı olarak çevrenin korunması ve çevre güvenliği ile ilgili alınacak önlemleri belirleyerek uygulamadan doğan sorunların değerlendirilmesi adına çalışmalar yürütmektedir 2022 Sürdürebilirlik Raporu Sayfa Numarası 109
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuları nasıl yönettiğini Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürebilirlik Raporu Sayfa Numarası 58-71
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN çevre konusunda yaptığı iş birliklerini Sürdrülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürebilirlik Raporu Sayfa Numarası 27-32
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN çevresel göstergeler ile ilgili bilgileri karşılaştırılabilir şekilde Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 113
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN verileri nasıl topladığını, hesapladığını kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrınlatıları Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 113
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN önceki yıllarla karşılaştırmalı çevresel göstergeleri Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 125-132
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN çevresel etkileri azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlemiş Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 112,113
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN iklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturmuş ve planlanan eylemler Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 111-113
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN ürünlerin çevreye potansiyel olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla prosedürler oluşturmuş ve bunları Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 115,116
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarını azaltım sağlamaya yönelik uygulamaları Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 61,116
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN çevresel etkileri azaltmaya yönelik sağladığı gelir ve maliyetleri CDP raporlarında açıklamıştır. 2022 CDP İklim Değişikliği Raporu 2022 CDP Su Raporu
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN enerji tüketimi verilerini Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 113
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X ASELSAN raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgileri CDP Raporunda açıklamıştır. 2022 CDP İklim Değişikliği Raporu Sayfa Numarası 115,116
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN yenilenebilir enerji konusunda yaptığı çalışmaları Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 113,114,120,121
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X yenilebilir arat -
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN enerji verimliliği ile ilgili bilgileri Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 113-124
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN su yönetimi ile ilgili bilgileri Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 115
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X - -
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X - -
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN içerisinde karbon fiyatlaması ile ilgili bilgileri CDP Raporunda açıklamıştır. 2022 CDP İklim Değişikliği Raporu Sayfa Numarası 126,127
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN çevresel bilgileri açıkladığı platformları CDP Raporunda açıklamıştır. 2022 CDP İklim Değişikliği Raporu
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN ILO ile ilgili bilgilerini Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamış ve İnsan Hakları Politikası'nı internet sitesinde açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 62 İnsan Hakları Politikası
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X ASELSAN çalışan haklarına ilişkin uyguladığı süreçleri Sürdürülebilirlik Raporunda, İnsan Hakları Politikası ve Tedarkçiler için İş Etiği ve Davranış Kuralları internet sitesinde açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 72,76 İnsan Hakları Politikası Tedarik Politikası Tedarikçiler için İş Etiği ve Davranış Kuralları
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN çalışan haklarına ilişkin uyguladığı süreçleri Sürdürülebilirlik Raporunda ve İnsan Hakları Politikası'nı internet sitesinde açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 72,76 İnsan Hakları Politikası
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN çalışan haklarına ilişkin uyguladığı süreçleri Sürdürülebilirlik Raporunda ve İnsan Hakları Politikası'nı internet sitesinde açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 72,76 İnsan Hakları Politikası
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X ASELSAN çalışanlarına ilişkin uyguladığı süreçleri Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 83-86
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X ASELSAN çalışanlarına ilişkin uyguladığı süreçleri Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 76
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN çalışanlarına ilişkin uyguladığı süreçleri Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 78
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN iş sağlığı ve güvenliği politikalarını Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 95-101
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN iş kazalarını önleme ve sağlığı korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistiklerini Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 96-97
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturmuş Sürdürülebilirlik Raporunda ve internet sitesinde açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 54-57 Bilgi Güvenliği Politikası İş Sürekliliği Politikası
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN Etik İlkeler politikasını internet sitesinde açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 36 Etik İlkeler Politikası
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X - -
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X ASELSAN çalışanlarına ÇSY politikaları ve uygulamalarını Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 108-109
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X - -
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X ASELSAN paydaşlarla yürütülen iletişim detaylarını Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 31
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X ASELSAN raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartlarını Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa Numarası 9,133-136
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X - -
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Şirketimiz Borsa İstanbul endeksleriyle uluslararası endekslerde yer almak için yıl içinde çalışmalarını yürütmüştür. 2022 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu eki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sayfa Numarası 32
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurmuştur. -
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X ASELSAN kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili bilgilerini Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 102-104http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178283


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: 0,00% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.585 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1764 Değişim: 0,14%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
35,0222 Değişim: 0,16%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.426,83 Değişim: -0,11%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.439,40
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.