KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2018 - 15:39
KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nakit Tahsisli Sermaye Artırımı açıklamasının düzeltilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimiz 07 Şubat 2018 tarih ve 2018/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararının , 09 Mart 2018 tarih, 2018/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmesi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKYO00025 100.000
B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 9.900.000 10.000.000 101,01010 B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 10.000.000 10.000.000,000 100,00000

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Mustafa Ugur Bayraktar,Tayyar Raci Şaşmaz

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.02.2018

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulumuz 09 Mart 2018 tarih, 2018/7 sayılı kararı ile 07 Şubat 2018 tarih ve 2018/6 sayılı kararının düzeltilerek yerine geçmek üzere
1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı" hükümleri çerçevesinde, tahsisli satış şeklinde, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımı yapmak suretiyle, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.-TL'den 20.000.000.-TL'ye artırılmasına ve artırılması planlanan 10.000.000-TL sermayeyi temsil eden payların Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde 7.500.000.-TL bedelli kısmının şirket ortaklarından Mustafa Uğur Bayraktar'a, 2.500.000.-TL bedelli kısmının Tayyar Raci Şaşmaz'a tahsisli olarak satılmasına,
2- Karar tarihi itibariyle hesap kolaylığı bakımından 2,3663.-TL olarak dikkate alınan piyasa fiyatı üzerinden, %15,48 iskonto uygulanarak 2.-TL üzerinden bu aşamada artırılması planlanan 10.000.000.-TL sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin 100.000.-TL nominal tutarlı kısmının A grubu nama yazılı borsada işlem görmeyen tipte, 19.900.000.-TL kısmının ise B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam 20.000.000.-TL karşılığı 10.000.000.-TL nominal değerde olmasına,
3- Pay satış fiyatının, nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) hükümleri uyarınca saptanarak belirlenmesine,
4- Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 7. Maddesinin aşağıda yer alan şekilde tadiline,
ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
ESKİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
Madde 7- S¸irket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir menkul kıymet yatırım ortaklıgˆı olarak 16.02.2006 tarihinde kurulmus¸tur.?Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2012 tarih ve 9101 sayılı izni ile S¸irket esas sözles¸mesinin menkul kıymet yatırım ortaklıgˆı statüsünden çıkacak s¸ekilde degˆis¸tirilmesine izin verilmis¸tir.
S¸irket'in kayıtlı sermayesi 50.000.000 (Elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL degˆerinde 50.000.000 (Elli milyon) adet paya bölünmüs¸tür.?Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulas¸ılamamıs¸ olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurulundan yeni bir sure için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda S¸irket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.
S¸irket'in çıkarılmıs¸ sermayesi muvazaadan ari s¸ekilde tamamen ve nakden ödenmis¸ 10.000.000,00 TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL itibari degˆerde 10.000.000 adet paya bölünmüs¸tür.
Sermayenin 100.000 (Yüzbin) TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı, 9.900.000 (Dokuzmilyondokuzyüzbin) TL'lik kısmı (B) grubu hamiline yazılı paylardan mütes¸ekkildir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kos¸uluyla çıkarılmıs¸ sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Bu kararın A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin hakları açısından uygulanabilmesi için A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı aranır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydiles¸tirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 (Bin) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadıgˆı takdirde, A grubu paylar kars¸ılıgˆında A grubu, B grubu paylar kars¸ılıgˆında B grubu pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldıgˆı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan mevcut paylar dıs¸ında yeni imtiyaz veren pay çıkarılamaz.
Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandıgˆı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal degˆerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmıs¸ sermaye miktarının, S¸irket unvanının kullanıldıgˆı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydiles¸tirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
Madde 7- Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir menkul kıymet yatırım ortaklıgˆı olarak 16.02.2006 tarihinde kurulmus¸tur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2012 tarih ve 9101 sayılı izni ile S¸irket esas sözles¸mesinin menkul kıymet yatırım ortaklıgˆı statüsünden çıkacak s¸ekilde degˆis¸tirilmesine izin verilmis¸tir.
S¸irket'in kayıtlı sermayesi 50.000.000 (Elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL degˆerinde 50.000.000 (Elli milyon) adet paya bölünmüs¸tür.?Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulas¸ılamamıs¸ olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurulundan yeni bir sure için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda S¸irket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.
Şirket'in çıkarılmıs¸ sermayesi muvazaadan ari s¸ekilde tamamen ve nakden ödenmis¸ 20.000.000.-TL'dir. Bu sermaye her biri 1.- TL itibari degˆerde 20.000.000 adet paya bölünmüs¸tür.
Sermayenin 200.000 (ikiyüzbin) TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı,
29.800.000 (Yirmidokuzmilyonsekizyüzbin) TL'lik kısmı (B) grubu hamiline yazılı paylardan mütes¸ekkildir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kos¸uluyla çıkarılmıs¸ sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Bu kararın A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin hakları açısından uygulanabilmesi için A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı aranır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydiles¸tirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 (Bin) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadıgˆı takdirde, A grubu paylar kars¸ılıgˆında A grubu, B grubu paylar kars¸ılıgˆında B grubu pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldıgˆı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan mevcut paylar dıs¸ında yeni imtiyaz veren pay çıkarılamaz.
Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandıgˆı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal degˆerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.?Çıkarılmıs¸ sermaye miktarının, S¸irket unvanının kullanıldıgˆı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydiles¸tirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

5- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 2.-TL'den az olması durumunda her 1.-TL nominal payın 2.-TL bedel ile yukarıda 1. maddede adı geçen kişilere satılmasına,
6- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,
7- Kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL olduğu dikkate alındığında, bir sonraki sermaye artırımında kayıtlı sermaye tavanı olan 50.000.000 TL'ye ulaşılmasına,
Oybirliğiyle karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667380


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.