KAP ***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.07.2019 - 17:25
KAP ***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
18/06/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018 - 31.12.2018
Tarih
05/07/2019
Saati
10:00
Adresi
Fulya Mahallesi, Vefa Deresi Sokak, N.11, Daire:6, Şişli, İstanbul
Gündem
01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Kemal KIZILHAN?ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanının talebi üzerine Oy Toplama Memurluğuna Hasan İNCE ve Tutanak Yazmanlığına Ahmet Medih ERTAN?ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı başkanının talimatı üzerine şirketin 2018 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu, Tutanak Yazmanı Sayın : Ahmet Medih ERTAN tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı. 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı başkanının talimatı üzerine şirketin 2018 yılına ait bağımsız denetçi raporu HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi yetkilisi tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı. 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı başkanının talimatı üzerine şirketin 2018 yılına ait finansal tablolar, Tutanak Yazmanı Sayın : Ahmet Medih ERTAN tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadığı için oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonunda şirketin 2018 yılına ait finansal tablolar oybirliği ile kabul ve tasdik edildi. 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait muamele, fiil ve işlemlerinden dolayı, yönetim kurulunun ibrasında, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan ortaklar tarafından 2018 yılı dönem hesaplarından dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Ayrıca bağımsız denetim şirketi 2018 yılı hesaplarından dolayı oybirliği ile ibra edildi. 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait finansal tablo zararının gelecek yıllarda oluşabilecek şirket karlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi. 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Halil Demir ÖZKAYA?nın istifasının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, yönetim kurulu üye sayısının3 (üç) kişi olarak belirlenmesine, Genel kurul toplantısında bizzat hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden T.C. uyruklu ve 517 241 73358 T.C. Kimlik Nolu Kemal KIZILHAN, T.C. uyruklu ve 552 790 68800 T.C. Kimlik Nolu Hasan İNCE ve T.C. uyruklu ve 207 522 40912 T.C. Kimlik Nolu Ahmet Medih ERTAN?ın 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri olarak atanmalarına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Genel kurul sonrası, yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev bölümü ve şirketin temsil ve ilzamı hakkındaki kararın yönetim kurulunca belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin her birine 2019 yılı için aylık net. 5.000.-(Beş Bin) TL.sı huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Madde 11- Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu?nun 395/1 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine toplantıya katılan ortakların oybirliği karar verildi. Madde 12- Gündemin on ikinci maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
2018 yılı Olağan Genel Kurulu sonucu 'Alınan Kararlar/Görüşülen Konular' Açıklamalar kısmında belirtilmiştir. Ayrıca Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
08/07/2019
Açıklamalar

                                           AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
"AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05/07/2019 tarihinde, saat.10.00'da, Fulya Mahallesi, Vefa Deresi Sokak No.11 Daire.6 Şişli/İSTANBUL adresinde, 13/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 28/11/ 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.
Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nun 416. maddesine göre ilansız yapılmıştır. Şirketin serma- yesinin % 100'ünü teşkil eden ortakların toplantı gündemi ile toplantı tarihine herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000.-TL lık sermayesine tekabül eden 100.000.000  adet hisseden 100.000.000 adet hisseyi temsilen 100.000.000.-TL.sı sermayenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Kemal KIZILHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Kemal KIZILHAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanının talebi üzerine Oy Toplama Memurluğuna Hasan İNCE ve Tutanak Yazman lığına Ahmet Medih ERTAN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi
Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi
Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı başkanının talimatı üzerine şirketin 2018 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu, Tutanak Yazmanı Sayın : Ahmet Medih ERTAN tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.
Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı başkanının talimatı üzerine şirketin 2018 yılına ait bağımsız denetçi raporu HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi yetkilisi tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.
Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı başkanının talimatı üzerine şirketin 2018 yılına ait finansal tablolar, Tutanak Yazmanı Sayın : Ahmet Medih ERTAN tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadığı için oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonunda şirketin 2018 yılına ait finansal tablolar oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.     
Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait muamele, fiil ve işlemlerinden dolayı, yönetim kurulunun ibrasında, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan ortaklar tarafından 2018 yılı dönem hesaplarından dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Ayrıca bağımsız denetim şirketi 2018 yılı hesaplarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait finansal tablo zararının gelecek yıllarda oluşabilecek şirket karlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Halil Demir ÖZKAYA'nın istifasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, yönetim kurulu üye sayısının3 (üç) kişi olarak belirlenmesine, Genel kurul toplantısında bizzat hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden T.C. uyruklu ve 517 241 73358 T.C. Kimlik Nolu Kemal KIZILHAN, T.C. uyruklu ve 552 790 68800 T.C. Kimlik Nolu Hasan İNCE ve T.C. uyruklu ve 207 522 40912 T.C. Kimlik Nolu Ahmet Medih ERTAN'ın  3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri olarak atanmalarına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
Genel kurul sonrası, yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev bölümü ve şirketin temsil ve ilzamı hakkındaki kararın yönetim kurulunca belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin her birine 2019 yılı için aylık net. 5.000.-(Beş Bin) TL.sı huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
Madde 11- Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine toplantıya katılan ortakların oybirliği karar verildi.
Madde 12- Gündemin on ikinci maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı.
Toplantı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.                                                                       
Toplantı Başkanı                                                                    
KEMAL KIZILHAN                  
Oy Toplama Memuru            
HASAN İNCE                          
 Tutanak Yazmanı
AHMET MEDİH ERTAN

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776816


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: -0,18% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.585 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1661 Değişim: -0,18%
Düşük 32,0740 27.05.2024 Yüksek 32,2371
Açılış: 32,2247
34,9546 Değişim: 0,05%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,3294
Açılış: 34,9384
2.435,17 Değişim: 0,69%
Düşük 2.409,91 27.05.2024 Yüksek 2.439,96
Açılış: 2.418,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.