KAP ***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

16.07.2018 - 14:42
KAP ***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
18/06/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017 - 31.12.2017
Tarih
03/07/2018
Saati
10.00
Adresi
Fulya Mahallesi, Vefa Deresi Sokak, N11, Daire:6, Şişli, İstanbul
Gündem
01) Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi, 02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 03) Şirketin 2017 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 04) Şirketin 2017 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi, 05) Şirketin 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi ve tasdiki, 06) Şirketin 2017 yılı hesaplarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ibrası hususunun görüşülmesi, 07) Şirketin 2017 yılına ait Finansal Tablo Kar/Zararı hakkında karar alınması, 08) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süreleri ve verilecek ücretin tespiti hususunda karar alınması, 09) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.nun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan hususlar hakkında yetki verilmesi, 10) Yönetim Kurulu tarafından şirketin 2018 hesap dönemi için atanan bağımsız denetçinin atamasının onanması hakkında karar alınması, 11) Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
2017 yılı Olağan Genel Kurulu sonucu 'Alınan Kararlar/Görüşülen Konular' Açıklamalar kısmında belirtilmiştir. Ayrıca Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
06/07/2018
Açıklamalar

                           AE Arma Elektropanç Elektromekanik Sanayi Mühendislik Taahhüt Ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
AE Arma Elektropanc Elektromekanik Sanayi Mühendislik, Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin  2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03/07/2018 tarihinde, saat.10.00'da, Fulya Mahallesi, Vefa Deresi Sokak No.11 Daire.6 Şişli/İSTANBUL adresinde, 13/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 28/11/ 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.
Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nun 416. maddesine göre ilansız yapılmıştır. Şirketin sermayesinin % 100'ünü teşkil eden ortakların toplantı gündemi ile toplantı tarihine herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000.-TL lık sermayesine tekabül eden 100.000.000  adet hisseden 100.000.000 adet hisseyi temsilen 100.000.000.-TL.sı sermayenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Kemal KIZILHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Kemal KIZILHAN, Oy toplama Memurluğuna Hasan İNCE ve Tutanak Yazmanlığına Halil Demir ÖZKAYA'nın seçilmelerine toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi
Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi
Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı başkanının talimatı üzerine şirketin 2017 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu, Tutanak Yazmanı Sayın : Halil Demir ÖZKAYA tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.
Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı başkanının talimatı üzerine şirketin 2017 yılına ait bağımsız denetçi raporu HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi yetkilisi tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.
Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı başkanının talimatı üzerine şirketin 2017 yılına ait finansal tablolar, Tutanak Yazmanı Sayın : Halil Demir ÖZKAYA tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadığı için oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonunda şirketin 2017 yılına ait finansal tablolar toplantıya katılan ortaklar tarafından kabul ve tasdik edildi.
Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2017 yılına ait muamele, fiil ve işlemlerinden dolayı, yönetim kurulunun ibrasında, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan ortaklar tarafından 2017 yılı dönem hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Ayrıca bağımsız denetim şirketi 2017 yılı hesaplarından dolayı toplantıya katılan ortaklar tarafından ibra edildi.
Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2017 yılına ait finansal tablo karından, ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereği ayrılması gereken tüm karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan karın şirketin yatırımlarında ve yapacağı işlerde kullanılması, nakit ve kredi sıkıntısı çekmemesi, şirketin devamlı olarak gelişmesi ve gelecek yıllarda daha verimli kar dağıtımları yapmasını sağlamak amacıyla dağıtılmayarak Olağanüstü (Fevkalade) İhtiyatlara ayrılmasına toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi.
Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, şirketin 24/08/2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin üç yıl süreyle seçildikleri, görev sürelerinin devam ettiği, yönetim kurulu başkan ve başkan yardımcısının görevlerinde bir değişiklik olmadığından görevlerinin aynen devamına ve yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net.5.000.-(Beş Bin)'er Türk Lirası ücret ödenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine toplantıya katılan ortakların oybirliği karar verildi.
Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, 13/01/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 nci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlerin usul ve esaslarına ilişkin 23/01/2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı " Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar kurulu kararı" na göre hazırlanan 12.03.2013 tarih ve 28585 sayılı resmi gazetede yayımlanan usul ve esaslara ait Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun - 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararında, - 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararında, - 10.10.2014 tarih ve 29141 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararında, - 01.11.2014 tarih ve 29162 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararında, - 19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararında bahsedilen hususları içeren şirketimizin 2018 hesap dönemi için yönetim kurulu tarafından atanan, Barbaros Bulvarı No.81/1 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren  İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 887118 sicil numarasında ve 7435168592756772 Mersis Numarasında kayıtlı, T.C. uyruklu ve Beşiktaş Vergi Dairesinin 755 001 5338 sicil numarasında kayıtlı HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere atanan bağımsız denetçinin atamasının onanmasına toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi.
Madde 11- Gündemin on birinci maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.
Toplantı Başkanı
Kemal Kızılhan
Oy Toplama Memuru
Hasan İnce 
Tutanak Yazmanı
Halil Demir Özkaya

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696216


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 0,00% Hacim : 27.184 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.417 21.10.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.433
9,5203 Değişim: 0,21%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,5420
Açılış: 9,5001
11,0772 Değişim: -0,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,1103
Açılış: 11,0798
546,55 Değişim: 0,24%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 548,14
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.