KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.02.2021 - 23:59
KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 19.02.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ARCLK, TRAARCLK91H5 Peşin 2,2198274 221,98274 15 1,8868532 188,68532

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 29.03.2021 31.03.2021 30.03.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ARCLK, TRAARCLK91H5 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.02.2021 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.
Arçelik A.Ş. Yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.
Söz konusu finansal tablolar ile Arçelik A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2.847.839.197,08 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 2.942.427.867,89 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülerek
a)Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2020 yılı için ayrılmamasının,
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 2.847.839.197,08 TL net dönem karına 29.627.641,04 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 2.877.466.838,12 TL olduğu
VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 2.903.650.142,91 TL tutarında dağıtılabilir net dönem karının olduğu
Görülmüş olup, buna göre
b)Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesine ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının
1.438.733.419,06 TL pay sahiplerine birinci kar payı,
61.266.580,94 TL pay sahiplerine ikinci kar payı,
146.621.358,98 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması
Şeklinde gerçekleştirilmesinin,
c)Pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 1.500.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin
d)Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak, ortaklara ödenecek toplam 1.500.000.000,00 TL kar payının tamamının cari yıl diğer kazançlardan karşılanarak ödenmesinin ve II.Tertip genel kanuni yedek akçe tutarı olan 146.621.358,98 TL'nin cari yıl diğer kazançlardan karşılanmasının
e)VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 1.257.028.783,93 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının TFRS kayıtlarına göre ise 1.500.000.000,00 TL kar payının ve 146.621.358,98 TL genel kanuni yedek akçe tutarının net dönem karından karşılanması sonrası net dönem karından kalan bakiye 1.201.217.838,10 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının
f)Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt=net nakit kar payı diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt %188,68532 oranında ve 1,8868532 TL net nakit kar payı ödenmesinin
g)Kar payı ödeme tarihinin 29.03.2021 olarak belirlenmesinin
23.03.2021 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu .pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ARÇELİK A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 675.728.205
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 409.116.604,81

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 3.466.755.275,53 2.942.427.867,89
4. Vergiler ( - ) 618.916.078,45 38.777.724,98
5. Net Dönem Kârı 2.847.839.197,08 2.903.650.142,91
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.847.839.197,08 2.903.650.142,91
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 29.627.641,04 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.877.466.838,12 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.438.733.419,06 0
* Nakit 1.438.733.419,06 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 61.266.580,94 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 146.621.358,98 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 1.201.217.838,1 1.257.028.783,94
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 1.412.835.000 0 49,61 1,8868532 188,68532
TOPLAM 1.412.835.000 0 49,61 1,8868532 188,68532

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur
(**) Kar Payının 1.412.835.000,00 TL'sı cari yıl kazançlarından dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911257


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 09.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.