KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

25.01.2021 - 18:12
KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3-24 40.872.483 31.941.773
Satışların Maliyeti
25 -27.066.110 -21.726.871
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.806.373 10.214.902
BRÜT KAR (ZARAR)
13.806.373 10.214.902
Genel Yönetim Giderleri
25 -2.175.948 -1.594.398
Pazarlama Giderleri
25 -7.469.259 -6.124.521
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -318.211 -256.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.769.360 918.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -760.019 -504.209
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.852.296 2.653.758
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 240.668 6.816
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -64.485 -8.556
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 41.226 21.041
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.069.705 2.673.059
Finansman Gelirleri
28 3.852.496 3.114.323
Finansman Giderleri
29 -5.424.296 -4.673.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.497.905 1.114.180
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-618.916 -161.154
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -481.032 -244.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -137.884 83.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.878.989 953.026
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.878.989 953.026
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.150 28.193
Ana Ortaklık Payları
2.847.839 924.833
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 4,21400000 1,36900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 4,21400000 1,36900000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.420.998 3.174.880
Dönem Karı (Zararı)
2.878.989 953.026
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.878.989 953.026
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.075.776 3.155.164
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.221.994 1.054.934
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35 182.697 88.801
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35 856.376 383.637
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.110.323 1.410.618
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -231.593 -157.339
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 1.341.916 1.567.957
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
26 -109.988 -72.940
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28-29 89.246 145.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
28-29 364.222 -14.769
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28-29 364.222 -14.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -41.226 -21.041
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 618.916 161.154
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 1.705 -2.580
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -226.498 4.320
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28-29 8.009 17.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-366.321 -782.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.781.751 -1.548.013
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.550.665 -287.696
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-286.948 -42.848
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.427.202 916.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-75.730 69.978
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.894 -30.402
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
53.400 34.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.935 104.601
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.588.444 3.325.191
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-167.446 -150.311
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.321.853 -1.912.128
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
275.778 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -406.321
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -35.228 -167.686
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
172.913 41.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.735.316 -1.379.604
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.307.361 -160.651
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.212.527 5.265.420
Kredilerden Nakit Girişleri
6 4.212.527 4.265.420
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 0 1.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.614.211 -3.811.499
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -303.233 -281.525
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-399.379 -27.880
Ödenen Temettüler
-27.086 0
Ödenen Faiz
-1.399.666 -1.434.642
Alınan Faiz
231.696 147.463
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28-29 -8.009 -17.988
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.791.784 1.102.101
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.273.505 483.559
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.065.289 1.585.660
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.922.938 5.337.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.988.227 6.922.938


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.002.246 6.937.060
Ticari Alacaklar
12.149.445 9.515.845
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 103.153 29.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 12.046.292 9.486.129
Türev Araçlar
7 27.354 2.008
Stoklar
10 7.095.622 5.630.251
Peşin Ödenmiş Giderler
19 496.783 209.835
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 143.032 141.244
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.146.367 746.403
ARA TOPLAM
33.060.849 23.182.646
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.060.849 23.182.646
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.614 3.009
Ticari Alacaklar
68.225 51.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 68.225 51.543
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 648.016 526.499
Maddi Duran Varlıklar
12 7.296.568 6.041.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.553.004 3.786.721
Şerefiye
14 989.060 808.786
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.563.944 2.977.935
Peşin Ödenmiş Giderler
19 83.484 125.390
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 833.284 1.012.290
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.488.195 11.546.854
TOPLAM VARLIKLAR
46.549.044 34.729.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.840.622 4.032.534
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.390.255 2.119.221
Ticari Borçlar
9.645.202 5.564.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 995.829 605.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 8.649.373 4.958.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 492.554 468.255
Diğer Borçlar
726.074 432.225
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 0 31.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 726.074 400.570
Türev Araçlar
7 8.266 13.509
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 7.736 8.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
977.478 713.522
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 977.478 713.522
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 1.738.729 1.362.780
ARA TOPLAM
23.826.916 14.714.925
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.826.916 14.714.925
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.844.348 8.803.381
Türev Araçlar
7 0 69.097
Uzun Vadeli Karşılıklar
709.157 483.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 419.517 344.486
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 289.640 139.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 563.071 575.898
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 581.706 266.463
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.698.282 10.198.606
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.525.198 24.913.531
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.820.045 9.658.284
Ödenmiş Sermaye
23 675.728 675.728
Sermaye Düzeltme Farkları
23 468.811 468.811
Birleşme Denkleştirme Hesabı
14.507 14.507
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
889 889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-293.362 -225.668
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-293.362 -225.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-298.280 -228.111
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.918 2.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.256.620 2.875.004
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.225.745 3.611.032
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-969.125 -736.028
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.072 -60.101
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-966.053 -675.927
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 409.115 409.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.439.898 4.515.065
Net Dönem Karı veya Zararı
2.847.839 924.833
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
203.801 157.685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.023.846 9.815.969
TOPLAM KAYNAKLAR
46.549.044 34.729.500


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162
Transferler
0 851.756 -851.756 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.130 1.095 -49.035 -49.035 739.357 -140.218 0 599.139 924.833 924.833 1.474.937 38.868 1.513.805
Dönem Karı (Zararı)
924.833 924.833 924.833 28.193 953.026
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.130 1.095 -49.035 -49.035 739.357 -140.218 0 599.139 0 550.104 10.675 560.779
Kar Payları
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 83.002 83.002
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -228.111 2.443 -225.668 0 0 0 0 0 -225.668 3.611.032 0 0 0 -736.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.875.004 409.115 0 0 0 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969
Transferler
0 924.833 -924.833 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.169 2.475 -67.694 -67.694 1.614.713 -233.097 0 1.381.616 2.847.839 2.847.839 4.161.761 73.202 4.234.963
Dönem Karı (Zararı)
2.847.839 2.847.839 2.847.839 31.150 2.878.989
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.169 2.475 -67.694 -67.694 1.614.713 -233.097 0 1.381.616 0 1.313.922 42.052 1.355.974
Kar Payları
0 0 0 -27.086 -27.086
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -298.280 4.918 -293.362 0 0 0 0 0 -293.362 5.225.745 0 0 0 -969.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.256.620 409.115 0 0 0 5.439.898 2.847.839 8.287.737 13.820.045 203.801 14.023.846


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.878.989 953.026
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-67.694 -49.035
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-87.480 -59.288
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-215 -2.712
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.605 1.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.396 11.812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17.526 11.870
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-130 -58
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.423.668 609.814
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.618.076 739.136
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
66.180 -69.097
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
66.180 -69.097
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-362.658 -95.785
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
44.096 -714
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
38.689 10.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
5.407 -11.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
57.974 36.274
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-14.558 15.201
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
72.532 21.073
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.355.974 560.779
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.234.963 1.513.805
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
73.202 38.868
Ana Ortaklık Payları
4.161.761 1.474.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904256


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 0,00% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 22.04.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,6027 Değişim: 0,31%
Düşük 32,4470 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,7663 Değişim: 0,22%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.469,28 Değişim: -1,21%
Düşük 2.463,41 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.