KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

30.10.2023 - 20:05
KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 8.747.309.173 9.253.297.690
Kasa
14 160.308 154.985
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 5.277.488.608 7.466.091.175
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -3.346 -14.481
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 3.469.663.603 1.787.066.011
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 25.594.718.394 10.086.354.373
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 9.974.246.511 7.341.058.220
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 444.745.737 379.792.253
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 15.175.726.146 2.365.503.900
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 11.393.439.819 6.694.028.834
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 8.935.809.114 5.267.808.104
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
2.21, 12 -141.227.512 -58.689.982
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.715.497.073 890.104.434
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 883.361.144 594.806.278
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 973.710.223 741.496.380
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -973.710.223 -741.496.380
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 51.225.707 39.420.307
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
119.339 54.339
Diğer Çeşitli Alacaklar
51.106.368 39.365.968
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
2.549.540.543 1.733.107.516
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 2.548.131.187 1.720.207.715
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 469.561 12.873.895
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
939.795 25.906
DİĞER CARİ VARLIKLAR
113.714.018 33.127.775
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
1.565.531 2.716.850
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
4.2, 12 111.267.312 30.410.925
Personele Verilen Avanslar
881.175 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
48.449.947.654 27.839.336.495
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 324.555 324.555
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 324.555 324.555
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 4.227.760.000 1.984.880.000
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 4.227.760.000 1.984.880.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 481.035.219 432.174.539
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6, 7 244.385.000 244.385.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 70.113.003 58.465.000
Makine ve Teçhizatlar
6 152.761.352 138.654.988
Demirbaş ve Tesisatlar
6 22.047.431 19.551.052
Motorlu Taşıtlar
6 8.702.534 8.702.534
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 43.835.878 36.384.889
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 147.307.025 98.988.793
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -208.117.004 -172.957.717
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 309.423.547 279.691.500
Haklar
8 142 142
Şerefiye
8 16.250.000 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
8 896.749 896.749
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 449.468.279 415.754.935
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -360.268.954 -307.881.996
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 203.077.331 154.671.670
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 22.421.814 22.375.330
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 22.421.814 22.375.330
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 137.310.823 147.253.439
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 137.310.823 147.253.439
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
5.178.275.958 2.866.699.363
TOPLAM VARLIKLAR
53.628.223.612 30.706.035.858
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
6,20 3.109.136.629 29.624.038
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 3.109.136.629 29.624.038
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 3.938.457.241 2.590.936.074
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 2.826.597.308 1.932.888.381
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
19 142.286.011 30.147.694
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
10, 19 99.534.260 14.318.666
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 870.737.331 615.562.351
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
19 -697.669 -1.981.018
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 2.294.587 842.844
Ortaklara Borçlar
36.840 36.840
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
2.257.747 806.004
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 335.193.459 368.305.459
Alınan Depozito ve Teminatlar
33.695.175 24.950.846
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
137.840.651 146.358.652
Diğer Çeşitli Borçlar
172.233.015 202.336.367
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
-8.575.382 -5.340.406
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 28.743.130.112 19.912.327.691
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 13.883.554.896 10.119.855.974
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.26, 17 1.058.790.310 797.920.267
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1,17 13.800.784.906 8.994.551.450
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 1.195.125.835 388.233.476
Ödenecek Vergi ve Fonlar
238.333.076 266.218.388
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
39.527.792 19.245.137
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 1.552.898.514 276.782.469
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -635.633.547 -174.012.518
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
0 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
932.256.784 654.944.865
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 613.933.450 402.700.486
Gider Tahahkkukları
23 316.026.808 251.193.342
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
2.296.526 1.051.037
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23 20.252.850 11.902.903
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 20.252.850 11.902.903
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
38.275.847.497 23.957.117.350
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
6,20 100.407.752 70.164.764
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 100.407.752 70.164.764
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 468.156.417 525.324.006
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 3.935.932 4.685.839
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 464.220.485 520.638.167
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 155.080.428 104.972.836
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 155.080.428 104.972.836
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
723.644.597 700.461.606
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
500.000.000 500.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 500.000.000 500.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 128.504.252 69.232.563
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 128.504.252 69.232.563
KAR YEDEKLERİ
8.156.817.845 4.313.607.686
Yasal Yedekler
15 126.487.744 126.487.744
Statü Yedekleri
15 265.356.498 178.003.887
Olağanüstü Yedekler
15 1.788.519.643 1.236.427.049
Özel Fonlar, Yedekler
15 144.830.217 101.099.688
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 5.886.351.958 2.676.776.271
Diğer Kar Yedekleri
15 -54.728.215 -5.186.953
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
420.355.969 32.415.347
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
5.423.053.452 1.133.201.306
Dönem Net Karı
5.415.863.427 1.133.201.306
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
7.190.025 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
14.628.731.518 6.048.456.902
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
53.628.223.612 30.706.035.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
26.371.478.333 10.374.235.551 10.360.966.499 4.439.518.414
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
16.557.474.087 7.161.191.159 6.518.661.671 3.123.232.099
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 20.581.293.147 11.146.111.846 7.578.553.165 4.941.234.008
Brüt Yazılan Primler (+)
17 28.491.876.183 15.463.467.828 10.248.516.464 6.412.526.934
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -7.540.092.616 -4.036.262.788 -2.532.121.319 -1.324.759.993
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -370.490.420 -281.093.194 -137.841.980 -146.532.933
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -3.762.949.016 -3.653.744.933 -1.029.306.577 -1.780.730.743
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -5.212.665.490 -4.500.559.117 -1.262.501.250 -1.907.119.897
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 1.446.089.105 750.235.572 225.708.793 52.524.512
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
3.627.369 96.578.612 7.485.880 73.864.642
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -260.870.044 -331.175.754 -30.584.917 -37.271.166
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -584.307.386 -413.012.699 -232.698.708 -61.393.948
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 323.437.342 81.836.945 202.113.791 24.122.782
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
1.7 9.421.403.081 3.025.448.112 3.646.780.298 1.245.246.837
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
26.195.886 6.659.999 10.390.607 1.646.511
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
26.195.886 6.659.999 10.390.607 1.646.511
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
366.405.279 180.936.281 185.133.923 69.392.967
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-19.198.296.085 -9.515.572.732 -6.888.745.069 -4.222.695.411
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -14.599.585.024 -7.097.995.855 -4.967.688.950 -3.206.553.211
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17, 29 -9.793.351.568 -5.617.015.107 -3.860.822.579 -2.066.847.055
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -19.611.295.420 -7.013.657.810 -7.758.421.181 -2.599.106.571
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10, 17 9.817.943.852 1.396.642.703 3.897.598.602 532.259.516
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -4.806.233.456 -1.480.980.748 -1.106.866.371 -1.139.706.156
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -12.249.816.863 -2.631.905.017 852.944.839 -1.549.652.938
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 7.443.583.407 1.150.924.269 -1.959.811.210 409.946.782
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 56.417.682 -111.128.075 -97.286.925 -45.812.465
Faaliyet Giderleri (-)
32 -4.233.279.863 -2.000.551.560 -1.683.849.872 -837.562.796
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -421.848.880 -305.897.242 -139.919.322 -132.766.939
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -431.224.912 -313.236.315 -143.351.830 -135.686.559
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
9.376.032 7.339.073 3.432.508 2.919.620
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
7.173.182.248 858.662.819 3.472.221.430 216.823.003
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
7.173.182.248 858.662.819 3.472.221.430 216.823.003
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
7.173.182.248 858.662.819 3.472.221.430 216.823.003
YATIRIM GELİRLERİ
14.441.661.569 4.931.053.029 4.981.715.369 1.707.318.724
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 1.139.645.547 605.631.117 456.272.093 250.042.563
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 2.904.766.632 492.126.409 1.657.424.361 209.347.036
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 1.817.017.433 410.529.570 878.374.556 202.682.906
Kambiyo Karları
4.2 7.353.172.479 2.776.838.950 1.789.838.513 930.925.584
İştiraklerden Gelirler
4.2,9 100.000.000 88.000.000 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7 4.756.617 2.823.005 2.076.243 1.032.966
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
4.2 1.122.302.861 555.103.978 197.729.603 113.287.669
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-14.686.369.779 -5.036.736.818 -5.082.642.391 -1.744.427.943
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -162.049.588 -26.196.848 -72.659.013 -9.666.296
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -56.850.909 -41.308.118 3.251.165 -509.125
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -620.111.118 -96.575.829 -171.263.112 -38.526.043
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
1.7 -9.421.403.081 -3.025.448.112 -3.646.780.298 -1.245.246.837
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -511.448.396 -1.194.333.456 -105.508.982 -204.852.103
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -3.827.091.448 -570.564.509 -1.059.337.899 -217.151.648
Amortisman Giderleri (-)
6, 8 -87.415.239 -82.309.946 -30.344.252 -28.475.891
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
47.477.928 -82.533.885 74.583.835 12.822.043
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -220.570.113 -165.749.172 -63.698.769 -47.550.519
Reeskont Hesabı (+/-)
47 48.712.823 -10.406.168 63.489.458 10.027.867
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 238.734.505 89.546.015 88.722.781 47.743.800
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
35 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
10.896.321 5.768.643 1.651.644 3.132.883
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-30.295.608 -1.693.203 -15.581.279 -531.988
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.423.053.452 497.888.898 2.513.069.677 121.929.548
Dönem Karı veya Zararı
6.975.951.966 670.445.145 3.445.878.243 192.535.827
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -1.552.898.514 -172.556.247 -932.808.566 -70.606.279
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
5.423.053.452 497.888.898 2.513.069.677 121.929.548
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
31.451.809.084 17.713.294.369
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-27.534.669.016 -15.149.737.438
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-1.113.947.505 -565.577.497
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
2.803.192.563 1.997.979.434
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
19 -738.403.498 -112.355.291
Diğer Nakit Girişleri
70.060.835 72.992.161
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-355.850.472 -93.472.227
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
1.778.999.428 1.865.144.077
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
10.008 209.802
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -219.476.287 -136.035.799
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -54.415.953.415 -14.539.497.017
Mali Varlıkların Satışı
11 48.443.761.365 13.537.727.902
Alınan Faiz
2.179.959.950 2.352.796.123
Alınan Temettüler
100.000.000 88.000.000
Diğer Nakit Girişleri
1.416.231.509 2.055.260.532
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-108.591.275 -4.795.147.013
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-2.604.058.145 -1.436.685.470
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
2.23 0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
0 0
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
508.157.078 2.592.494
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-316.901.639 431.051.101
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 7.773.931.409 2.869.151.980
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 7.457.029.770 3.300.203.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 952.413.185 0 0 126.487.744 119.020.427 951.378.502 521.836.991 32.415.347 3.203.552.196 0 3.203.552.196
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 952.413.185 0 0 126.487.744 119.020.427 951.378.502 521.836.991 32.415.347 3.203.552.196 0 3.203.552.196
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -30.692.382 0 0 -30.692.382 0 -30.692.382
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 400.835.761 0 0 0 0 0 0 0 400.835.761 0 400.835.761
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 497.888.898 0 497.888.898 0 497.888.898
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 0 58.983.460 462.853.531 -521.836.991 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 1.353.248.946 0 0 126.487.744 178.003.887 1.383.539.651 497.888.898 32.415.347 4.071.584.473 0 4.071.584.473
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 2.676.776.271 0 0 126.487.744 178.003.887 1.401.572.347 1.133.201.306 32.415.347 6.048.456.902 0 6.048.456.902
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 2.676.776.271 0 0 126.487.744 178.003.887 1.401.572.347 1.133.201.306 32.415.347 6.048.456.902 0 6.048.456.902
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -52.354.523 0 0 -52.354.523 0 -52.354.523
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 3.209.575.687 0 0 0 0 0 0 0 3.209.575.687 0 3.209.575.687
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 5.423.053.452 0 5.423.053.452 0 5.423.053.452
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 0 87.352.611 657.908.073 -1.133.201.306 387.940.622 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 5.886.351.958 0 0 126.487.744 265.356.498 2.007.125.897 5.423.053.452 420.355.969 14.628.731.518 0 14.628.731.518http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212019


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,00% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5489 Değişim: 0,14%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,5699
Açılış: 32,5026
35,0516 Değişim: 0,21%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,1005
Açılış: 34,9769
2.444,43 Değişim: 0,49%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.447,06
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.