KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:45
KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 3.933.069.220 3.277.307.929
Kasa
14 56.329 54.640
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 3.169.345.980 2.505.781.929
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -17.043 -8.020
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 763.683.954 771.479.380
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 4.903.803.802 4.634.923.390
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 3.686.336.029 3.366.966.567
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 1.016.882.305 1.038.057.085
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 200.585.468 229.899.738
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 2.474.482.204 2.311.524.655
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.967.576.150 1.883.850.409
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
2.21, 12 -21.605.663 -24.744.443
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 319.236.706 259.752.903
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 209.275.011 192.665.786
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 480.271.013 453.175.122
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -480.271.013 -453.175.122
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 42.434.677 21.338.631
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
11.124 11.124
Diğer Çeşitli Alacaklar
42.423.553 21.327.507
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
682.973.226 742.082.443
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 681.553.696 553.402.984
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 1.419.530 188.679.459
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ VARLIKLAR
1.715.605 34.415.013
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
876.738 1.064.668
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
19 0 33.246.172
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
4.2, 12 175.207 104.173
Personele Verilen Avanslar
663.660 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
12.038.478.734 11.021.592.061
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 324.555 326.932
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 324.555 326.932
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 805.820.000 744.760.000
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 805.820.000 744.760.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 193.695.131 180.976.858
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6, 7 74.097.500 74.097.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
rı (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
165.636.222 150.317.671
Dönem Karı veya Zararı
287.890.701 190.155.382
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -122.254.479 -39.837.711
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
165.636.222 150.317.671
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.763.117.925 1.898.202.917
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-2.305.602.820 -1.841.001.007
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-76.093.028 -2.645.839
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
381.422.077 54.556.071
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
19 -3.637.018 -74.816.551
Diğer Nakit Girişleri
109.771.599 -2.413.187
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-77.699.821 -62.312.735
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
409.856.837 -84.986.402
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
901.733 16.260
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -29.385.817 -14.372.784
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -2.489.753.101 -2.057.988.153
Mali Varlıkların Satışı
11 2.486.923.974 1.480.251.602
Alınan Faiz
249.983.158 104.385.800
Alınan Temettüler
72.000.000 56.000.000
Diğer Nakit Girişleri
24.303.207 -44.395.230
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-672.345.032 1.078.197.718
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-357.371.878 602.095.213
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
2.23 -170.785.302 -144.092.140
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-170.785.302 -144.092.140
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
154.980.320 107.903.774
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
36.679.977 480.920.445
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.434.711.661 2.169.604.542
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.471.391.638 2.650.524.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 594.183.789 0 0 79.495.589 54.795.571 492.157.203 403.062.372 31.601.927 2.155.296.451 0 2.155.296.451
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 594.183.789 0 0 79.495.589 54.795.571 492.157.203 403.062.372 31.601.927 2.155.296.451 0 2.155.296.451
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 -208.321.178 0 0 0 0 0 0 0 -208.321.178 0 -208.321.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 150.317.671 0 150.317.671 0 150.317.671
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.092.140 0 -144.092.140 0 -144.092.140
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 32.413.625 29.394.879 207.161.728 -268.970.232 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 385.862.611 0 0 111.909.214 84.190.450 699.318.931 150.317.671 31.601.927 1.963.200.804 0 1.963.200.804
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 921.262.318 0 0 111.909.214 84.190.450 700.569.249 460.637.712 31.809.314 2.810.378.257 0 2.810.378.257
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 921.262.318 0 0 111.909.214 84.190.450 700.569.249 460.637.712 31.809.314 2.810.378.257 0 2.810.378.257
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 -27.675.007 0 0 0 0 0 0 0 -27.675.007 0 -27.675.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 165.636.222 0 165.636.222 0 165.636.222
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -170.785.302 0 -170.785.302 0 -170.785.302
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 14.578.530 34.829.977 250.443.903 -299.852.410 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 893.587.311 0 0 126.487.744 119.020.427 951.013.152 165.636.222 31.809.314 2.787.554.170 0 2.787.554.170http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931972


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.449 Değişim: -0,83% Hacim : 1.844 Mio.TL Son veri saati : 10:10
Düşük 1.442 11.05.2021 Yüksek 1.450
Açılış: 1.448
8,3047 Değişim: 0,39%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3223
Açılış: 8,2722
10,1065 Değişim: 0,68%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1341
Açılış: 10,0384
489,90 Değişim: 0,29%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.